Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga održavanja higijene prostorija u objektima Rafinerije

Izvor: Nezavisne novine, 21.07.2014.

Na osnovu člana 30, tačka 30.3. Statuta Akcionarskog društva "Rafinerija nafte Brod" a.d., direktor društva raspisuje

 

JAVNI POZIV

I Predmet JAVNOG POZIVA

Predmet JAVNOG POZIVA je prikupljanje pisanih tenderskih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača vršioca usluge održavanja higijene prostorija u objektima "Rafinerije nafte Brod" a.d., na period od 1 (jedne) godine od datuma potpisa ugovora sa odabranim ponudačem.

II Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u JAVNOM NADMETANJU imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva, uz uslov da je ova vrsta djelatnosti osnovna djelatnost učesnika tendera.

III Potvrda učešča kandidata i otkup tenderske dokumentacije

a) Zainteresovani kandidati dužni su potvrditi svoje učešće na tenderu u roku od 5 (pet) radnih dana od datuma oglašavanja ovog teksta u javnim glasilima na e-mail adresu rafinerija@rafinerija.com.

b) Preuzimanje tenderske dokumentacije kandidati koji su potvrdili učešće na tenderu mogu ostvariti u roku 5 (pet) radnih dana, računajući od datuma potvrde za učešće na tenderu iz tačke a), na osnovu pisanog zahtjeva uz prezentaciju dokaza o uplati nepovratne kotizacije u visini od 100,00 KM (stotinu KM i 00/100 feninga) na žiro račun "Rafinerija nafte" a.d. Brod broj: 555-008-01049422-77 kod NOVA BANKA AD Banjaluka, ili SBERBANK žiro račun broj: 5672411100028654 svakog radnog dana do 14.00 časova.

c) Kandidati mogu pruzeti tendersku dokumentaciju lično u stručnoj službi "Rafinerija nafte" a.d. Brod ili će im se ista dostavljati elektronskom poštom u zavisnosti od pisanog zahtjeva kandidata, prema uslovima iz gore navedene tačke b).

IV Podnošenje tenderskih ponuda

Kandidati koji su otkupili tendersku dokumentaciju, moraju svoje tenderske ponude, zapečaćene i kovertirane, dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 3 sedmice (21 dan) od dana objave javnog poziva u sredstvima javnog informisanja, na adresu: "RAFINERIJA NAFTE BROD" a.d. Ul. Svetog Save 106 74 450 Brod

"PROTOKOL" sanaznakom "PONUDA ZA USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE U OBJEKTIMA RAFINERIJE NAFTE BROD A.D. - NE OTVARATI"

Ponude dostavljene van navedenog roka smatraće se zakašnjelim i vratiti ponuđačima na adresu naznačenu na poleđini koverte, neotvorene.

V Ocjena tenderskih ponuda

Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponudača (pobjednika nadmetanja) obaviće se u skladu sa internim pravilnikom "Rafinerije nafte Brod" a.d. O ishodu javnog nadmetanja i rezultatima izbora pobjednika nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

VI Ostali uslovi

"Rafinerija nafte Brod" a.d. zadržava pravo prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu, a takođe proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima. Svi kandidati koji su potvrdili učešće na tenderu i izvršili otkup tehničke dokumentacije mogu prije podnošenja ponude ostvariti uvid u stanje objekata, opreme i upoznati se sa organizacijom dosadašnjeg načina rada. Svoj dolazak obavezni su najaviti pisanim putem radi usaglašavanja termina sa stručnim službama "Rafinerija nafte Brod" a.d.  

 

Direktor "Rafinerija nafte" a.d. Brod

Getinger A.J.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: