Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga održavanja infrastrukture ICT sustava

Izvor: Official Journal of the European Union, 22.07.2014.

Hrvatska-Zagreb: Sistemske usluge i usluge potpore

2014/S 138-248046

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Državna geodetska uprava
84891127540
Gruška 20
Služba(e) za kontakt: Služba za nabavu i opće poslove
Na pažnju (osoba za kontakt): Ana Cigula, dipl. iur.
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16165432
E-pošta: ana.cigula@dgu.hr
Telefaks: +385 16165484

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0035375

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: geodetski i katastarski poslovi
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Pružanje usluga održavanja infrastrukture ICT sustava Državne geodetske uprave.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 7: Računalne i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Središnji ured Državne geodetske uprave u Zagrebu, 20 Područnih ureda za katastar (Krapina, Sisak, Karlovac, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Rijeka, Gospić, Virovitica, Požega, Slavonski Brod, Zadar, Osijek, Šibenik, Vukovar, Split, Pula, Dubrovnik, Čakovec,Zagreb) sa Odjelima za katastar nekretnina i Ispostavama, sukladno Prilogu broj 6.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 650 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Pružanje usluga održavanja infrastrukture ICT sustava Državne geodetske uprave.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

72250000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
U Prilogu ovoj dokumentaciji nalaze se i troškovnici sa prikazom okvirnih količina – Prilog br. 5.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 650 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma ili ugovora o javnim uslugama odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku garancije banke, u izvorniku, na iznos od 180 000 HRK, s rokom valjanosti garancije do 3. prosinca 2014. godine prema Prilogu br. 4.
Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude.
Jamstvo za ozbiljnost ponude, ne smije biti oštećeno te se stavlja u PVC perforirani fascikl, koji se potom numerira prema redoslijedu stranica na propisani način.
Umjesto tražene bankarske garancije ponuditelj može kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati i novčani polog u traženom iznosu od 180 000 HRK i isti uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske sa sljedećim podacima: broj računa IBAN: HR121001005-1863000160; model: 64; poziv na broj: 9725-6120-OIB ponuditelja;
Opis plaćanja: Novčani polog – javna nabava – Državna geodetska uprava – ev.br. 55/14 Ev-V.
U slučaju da ponuditelj uplaćuje novčani polog kao jamstvo za ozbiljnost ponude, dužan je u ponudi priložiti dokaz o uplati novčanog pologa.
Dokazom o plaćanju novčanog pologa na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku.
Neposredno nakon završetka postupka javne nabave, naručitelj će ponuditelju vratiti uplaćeni iznos i to uplatom na broj računa iskazanom u ponudbenom listu.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
Odabrani ponuditelj će najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o javnim uslugama, naručitelju dostaviti garanciju banke, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, na iznos od 10 % ugovorene cijene (bez PDV-a).
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja utvrđuju se za ponuditelje i za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno. Ponuditelji i svi članovi zajednice ponuditelja pojedinačno, obavezni su dokazati da ne postoji razlog isključenja iz ove točke dostavom odgovarajućih dokumenata.
Naručitelj će obvezno iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja /gospodarskog subjekta:
— ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
Dokument kojim se dokazuje da ne postoji ovaj razlog isključenja – izjava koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje. Izjavu daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, ako se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt prema Prilogu broj 3 – izjava o nekažnjavanju.
— ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Dokument kojim se dokazuje da ne postoji ovaj razlog isključenja:
1. potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od slanja poziva na nadmetanje, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.
Traženi dokaz se može dostaviti u neovjerenoj preslici.
— ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata u odnosu na razloge isključenja i uvjete sposobnosti.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. Ukoliko se utvrdi da su podaci lažni isključit će ponuditelja.
— Navedene okolnosti utvrđivat će se za ponuditelje i to za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno.
— Dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Dokument kojima se dokazuje sposobnost – izvod, ovjeren i izdan od nadležnog tijela. Ponuditelji i svi članovi zajednice ponuditelja pojedinačno obavezni su dokazati ovu sposobnost i dostaviti odgovarajući dokument. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedeni dokument, gospodarski subjekt će dostaviti izjavu s ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava može se dostaviti u neovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.2.1. Posjedovanje servis desk programskog rješenja (temeljem čl. 72. st. 5. t. 8. Zakona)
Ponuditelj dokazuje svoju sposobnost Izjavom o posjedovanju servis desk programskog rješenja kojeg ima na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora. Izjava treba biti izrađena korištenjem obrasca iz Priloga 1.1.
4.2.2. Iskustvo u pružanju usluga održavanja infrastrukture ICT sustava (temeljem čl. 72. st. 5. t. 1. Zakona)
Iskustvo se dokazuje popisom ugovora o pružanju istih ili sličnih usluga kao što je predmet nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke usluga i naziv druge ugovorne strane. Popis treba biti izrađen korištenjem obrasca iz Priloga 1.2.
4.2.3. Raspolaganje tehničkim stručnjacima za usluge Centra podrške (temeljem čl. 72. st. 5. t. 5. Zakona)
Za pružanje usluga Centra podrške Ponuditelj treba raspolagati određenim brojem tehničkih stručnjaka, čiji broj i potrebne obrazovne i stručne kvalifikacije su navedene u priloženoj tablici:
4.2.4. Raspolaganje tehničkim stručnjacima za usluge administriranja središnjeg dijela infrastrukture (temeljem čl. 72. st. 5. t. 5. Zakona)
Za pružanje usluga administriranja središnjeg dijela infrastrukture Ponuditelj treba raspolagati određenim brojem tehničkih stručnjaka, čiji broj i potrebne obrazovne i stručne kvalifikacije su navedene u priloženoj tablici:
Raspolaganje Servisnim centrima za usluge preventivnog i korektivnog održavanja kritične strojne i programske opreme te korektivnog održavanja nekritične strojne i programske opreme (temeljem čl. 72. st. 5. t. 2. i 5. Zakona)
4.2.6. Raspolaganje tehničkim stručnjacima za usluge preventivnog i korektivnog održavanja kritične strojne i programske opreme (temeljem čl. 72. st. 5. t. 2. i 5. Zakona)
4.2.7 Raspolaganje tehničkim stručnjacima za usluge korektivnog održavanja nekritične strojne i programske opreme (temeljem čl. 72. st. 5. t. 2. i 5. Zakona)
4.2.8. Raspolaganje tehničkim stručnjacima za usluge konzaltinga i specijalističke podrške (temeljem čl. 72. st. 5. t. 5. Zakona)
4.2.9 Posjedovanje partnerskog statusa s tvrtkom Hewlett Packard
4.2.10 Posjedovanje partnerskog statusa s tvrtkom Microsoft
4.2.11 Posjedovanje partnerskog statusa s tvrtkom Fortinet
4.2.12 Posjedovanje partnerskog statusa s tvrtkom Cisco
4.2.13 Mjere kontrole kvalitete (temeljem čl. 72. st. 5. t. 4 Zakona)
4.3. Norme za osiguranje kvalitete
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Ponuditelj dokazuje svoju sposobnost Izjavom o posjedovanju servis desk programskog rješenja kojeg ima na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora. Izjava treba biti izrađena korištenjem obrasca iz Priloga 1.1.
— Jedan ugovor o pružanju istih ili sličnih usluga kao što je predmet nabave čija vrijednost je jednaka ili veća od polovine procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a.
Za pružanje usluga Centra podrške Ponuditelj treba raspolagati određenim brojem tehničkih stručnjaka, čiji broj i potrebne obrazovne i stručne kvalifikacije su navedene u priloženoj tablici:
Za pružanje usluga administriranja središnjeg dijela infrastrukture ponuditelj treba raspolagati određenim brojem tehničkih stručnjaka, čiji broj i potrebne obrazovne i stručne kvalifikacije su navedene u priloženoj tablici:
Raspolaganje Servisnim centrima za usluge preventivnog i korektivnog održavanja kritične strojne i programske opreme te korektivnog održavanja nekritične strojne i programske opreme (temeljem čl. 72. st. 5. t. 2. i 5. Zakona)
Za usluge preventivnog i korektivnog održavanja kritične strojne i programske opreme ponuditelj treba raspolagati određenim brojem tehničkih stručnjaka, čiji broj i potrebne obrazovne i stručne kvalifikacije za svaki servisni centar su navedene u priloženoj tablici.
Za usluge korektivnog održavanja nekritične strojne i programske opreme ponuditelj treba raspolagati određenim brojem tehničkih stručnjaka, čiji broj i potrebne obrazovne i stručne kvalifikacije za svaki servisni centar su navedene u priloženoj tablici.
Za pružanje usluga konzaltinga i specijalističke podrške ponuditelj treba raspolagati određenim brojem tehničkih stručnjaka, čiji broj i potrebne obrazovne i stručne kvalifikacije su navedene u priloženoj tablici.
Kada se radi o složenijim uslugama, naručitelj može od ponuditelja tražiti izjavu o prihvaćanju kontrole koju provodi javni naručitelj, a koja se odnosi na tehničke kapacitete pružatelja usluge.
4.3.1 Sukladnost s normom HRN EN ISO 9001:2008 (temeljem čl. 73. st. 1. Zakona)
4.3.2 Sukladnost s normom HRN ISO/IEC 27001:2006 (temeljem čl. 73. st. 1. Zakona)
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
55/14 Ev-V
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
4.9.2014 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
Drugo: Ukoliko je neki dio ponude izrađen na stranom jeziku, uz dio ponude izrađen na stranom jeziku mora biti priložen i prijevod od strane ovlaštenog sudskog prevoditelja.
Izuzetak od prije navedenog su potvrde o stručnoj kvalifikaciji (certifikati) tehničkih stručnjaka koje, pored hrvatskog, mogu biti priložene i na engleskom jeziku bez prijevoda ovlaštenog sudskog prevoditelja.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
do: 3.12.2014
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 4.9.2014 - 9:00

Mjesto:

Zagreb, Gruška 20

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
18.7.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: