Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izdavanja avio karata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I
HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 896-1-2-1-13/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I
HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Željko Lučić
Adresa: Radićeva 8/IV
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200932000001
Telefon: 033251406
Faks: 033251408
Elektronska po{ta: kontakt@bihkonk.gov.ba
Internet adresa:bihkonk.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Godinu dana od dana
zaključenja okvirnog sporazuma
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 10.256,41
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka avio karata
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka avio karata za potrebe Konkurencijskog vijeća BiH
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Konkurencijsko vijeće BiH, Radićeva 8/4, 71000 Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Plaćanje se vrši putem jedinstvenog računa trezora BiH. Faktura se
ispostavlja nakon izvršenog konkretnog posla.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Uslovi iz člana 24. Zakona o javnim nabavkama BiH
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa članom 25. ZJN, detaljnije opisano u tenderskoj
dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslov da tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu
realizaciju ugovora.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Iznos naknade za prodaju avionskih karata sa uračunatim
popustom, učešće:90,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 28.8.2014. Vrijeme: 14:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.8.2014. Vrijeme: 15:00
Mjesto: Radićeva 8/4, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti nakon objave
obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH, u prostorijama
Konkurencijskog vijeća u vremenu od 09:30 do 16:00.
(A-11775-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: