Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga angažovanja kamiona za prevoz taloga iz taložnih bazena na relaciji separacija (Ježevac) - PK Čubrić

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI"
DD BANOVIĆI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 510-1-2-1-570/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆ"
DD BANOVIĆI
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
IDB/JIB: 4209329530001
Telefon: 035870600
Faks: 035875166
Elektronska po{ta: direktor@rmub.ba
Internet adresa:www.rmub.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
ANGAŽOVANJE KAMIONA ZA PREVOZ TALOGA IZ
TALOŽNIH BAZENA NA RELACIJI SEPARACIJA (Ježevac) -
PK ČUBRIĆ
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
400.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. ponuđena cijena, učešće: 97,00 %
2. uslovi i način plaćanja, učešće: 3,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM ili 15,34 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Armije BiH br. 52, Banovići, Direkcija Rudnika, sala broj
34
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 035 870 356. Uplata
novčane naknade za tendersku dokumentaciju može se izvršiti na
račun broj: 1321300309179345 kod NLB banke dd Tuzla;
1610250007190075 kod Raiffeisen banke dd Tuzla. Za ino
ponu|a~e: Raiffeisen bank dd Sarajevo, BiH, SWIFT code
RZBABA2S, Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja Banovići, Ac-
count No: 501012000-22678, IBAN:BA391611250000210002.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
Telefon: 035870356
Faks: 035870404
Elektronska po{ta: javnenabavke.nabavkermub@gmail.com
Internet adresa:www.rmub.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
Telefon: 035870356
Faks: 035870404
Elektronska po{ta:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com
Internet adresa:www.rmub.ba
(A-12738-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: