Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga autoprevoza: prigradski autobusi za kraće relacije i turistički autobusi za međugradske i međunarodne vožnje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 65, 25.08.2014

OPĆINA NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-2-1-353/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Ivan Grabovac
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492185
Faks: 033492381
Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba
Internet adresa:www.novosarajevo.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Tri (3) godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 27.200,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivno pružanje usluga autoprevoza za potrebe službi Općine
Novo Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivno pružanje usluga autoprevoza za potrebe službi Općine
Novo Sarajevo i to:
- prigradski autobusi za kraće relacije kapaciteta 30 i 50 sjedišta.
- uristički autobusi za međugradske i međunarodne vožnje 30, 50
i74sjedišta.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Na području BiH
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenreskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenreskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenreskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenreskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 23.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.9.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: U sali za vjenčanje u prizemlju zgradie Općine Novo
Sarajevo, u ul. Zmaja od Bosne br. 55
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknada za tendersku dokumentaciju se može izvršiti na:depozitni
račun Općine Novo Sarajevo broj: 3380002210023628 kod
UniCredit Banke, sa naznakom otkup tenderske dokumentacije:
Sukcesivno pružanje usluga autoprevoza za potrebe službi Općine
Novo Sarajevo, vrsta prihoda 722449, šifra Općine 079.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti i u sobi 315/III, Općina
Novo Sarajevo. Tenderska dokumentacija se može dostaviti
poštom, nakon priloženog dokaza o uplati. Zainteresovani mogu
izvršiti uvid u Tendersku dokumentaciju prije otkupa.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Grabovac Ivan
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033492177
Faks: 033492381
Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba
Internet adresa:www.novosarajevo.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Fata Husejnović
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033492305
Faks: 033492194
Elektronska po{ta: husejnovicf@novosarajevo.ba
Internet adresa:www.novosarajevo.ba
(A-13219-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: