Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga programske infrastrukture za povezivanje HVIS sustava s VIS-om EU preko nacionalnog priključka

Izvor: Official Journal of the European Union, 23.08.2014.
  •  

Hrvatska-Zagreb: Programski paket za poslovne informacije

2014/S 161-289240

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
43541122224
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8
Služba(e) za kontakt: Služba za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Marijan Bučar
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: marijan.bucar@mvep.hr
Telefaks: +385 14597448

Internetska adresa(e):

Adresa profila kupca: www.mvep.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0039933

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Programska infrastruktura za povezivanje HVIS sustava s VIS-om EU preko nacionalnog priključka.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Hrvatski vizni informacijski sustav – HVIS, jest nacionalni sustav Republike Hrvatske, služi za podršku postupku obrade zahtjeva za vizu, a cjelokupni proces uređen je „Uredbom o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu” koja definira:
— osobne podatke koji se u njega unose uključujući i biometrijske podatke,
— podatke o podnesenim zahtjevima za vizu, izdanim, produljenim, odbijenim, poništenim i ukinutim vizama i razmjenu tih podataka između viznih tijela,
— postupak uzimanja biometrijskih podataka,
— način čuvanja i korištenja zbirke podataka zahtjeva za vizu.
Centralni VIS je središnji Vizni informacijski sustav EU, instrument u provedbi politike upravljanja Schengenskom granicom, odnosno vanjskim granicama zemalja članica Schengenskog sporazuma.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

48482000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Nije primjenjivo u prvom krugu ograničenog postupka javne nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 200 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude:
U drugom stupnju ograničenog postupka javne nabave od odabranih natjecatelja zatražiti će se dostava jamstva za ozbiljnost ponude.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:
Nakon provedenog ograničenog postupka javne nabave i potpisivanja ugovora, od odabranog ponuditelja zatražiti će se dostava jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obaveza.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:
Nakon provedenog ograničenog postupka javne nabave i potpisivanja ugovora, od odabranog ponuditelja zatražit će se dostava jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obaveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Nije primjenjivo u prvom krugu ograničenog postupka javne nabave.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Nije primjenjivo u prvom krugu ograničenog postupka javne nabave.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: Tehnička specifikacija predmeta nabave predstavlja dokumentaciju čija je distribucija ograničena isključivo onim osobama koje imaju nužnost pristupa takvom podatku radi obavljanja poslova iz djelokruga radnog mjesta na koje su raspoređene/imenovane te će biti dostupna samo odabranim natjecateljima u drugom stupnju ograničenog postupka javne nabave uz pisani poziv za dostavu ponude.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
Izjava o nekažnjavanju
Dokaz o ispunjavanju obaveze plaćanja dospjelih poreznih obaveza i obaveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Poznavanje nacionalne konzularne legislative neke od članica EU-a ili EFTA, ili poznavanje schengenske legislative.
Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora u postupku javne nabave dostaviti dokaze da će imati na raspolaganju osoblje sa stručnim kvalifikacijama.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
— Barem jedna uspješna implementacija, nadogradnja i/ili održavanje aplikacije koja je usko povezana s konzularnim poslovanjem u nekoj od članica EU-a ili EFTA-e izvršena u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini
ili
— Barem jedna uspješna implementacija, nadogradnja i/ili održavanje povezivanja nacionalnog viznog sustava s centralnim schengenskim informacijskim sustavom izvršena u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini.
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt dužan je u zahtjevu za sudjelovanje kao dokaz dostaviti potvrdu o uredno izvršenom ugovoru, isti ili sličan kao što je predmet nabave, koja minimalno sadrži: naziv predmeta nabave, datum isporuke i naziv druge ugovorne strane.
a) Voditelj projekta (Project Manager)
Ukupan broj traženih stručnjaka: 1
— 10 godina relevantnog iskustva u vođenju projekata razvoja softvera (potvrda od poslodavca),
— poznavanje konzularnih procesa rada s vizama, vođenje projekta implementacije konzularnih procesa u radu s vizama u zadnjih 5 g – kao dokaz potpisana referenca naručitelja s imenom i prezimenom osobe,
— PMP certifikat ili ekvivalent,
— vladanje hrvatskim jezikom (dokazuje se školskom diplomom izdanom u Republici Hrvatskoj ili završetkom „B2” (ili jednakovrijednog) stupnja tečaja hrvatskog jezika);
b) Software Arhitekt
Ukupan broj traženih stručnjaka: 1
— 10 godina relevantnog iskustva u ulozi softver arhitekta na razvoju softverskih projekata (potvrda od poslodavca),
— poznavanje konzularnih procesa rada s vizama, uloga sw arhitekta na projektu vezanom uz implementaciju konzularnih procesa rada s vizama u zadnjih 5 g – kao dokaz potpisana referenca naručitelja s imenom i prezimenom osobe,
— dokaz vezan uz poznavanje tehnologije: MCPD – Web Developer ili ekvivalent.
Minimalno 5 godina iskustva u dizajniranju relacijskih baza podataka i razvoju modernih portalskih rješenja baziranih na relacijskim bazama podataka (potvrda od poslodavca);
c) Razvojni inženjer – Developer
Ukupan broj traženih stručnjaka – 5
— 5 godina relevantnog iskustva na razvoju softverskih projekata (potvrda od poslodavca),
— dokaz vezan uz poznavanje tehnologije: MCPD - Web Developer ili ekvivalent;
d) Stručnjak za razvoj baza podataka
Ukupan broj traženih stručnjaka – 3
— 5 godina relevantnog iskustva (potvrda od poslodavca),
— dokaz vezan uz poznavanje tehnologije: MCITP Database developer;
e) Stručnjak za administraciju baza podataka
Ukupan broj traženih stručnjaka – 2
— 5 godina relevantnog iskustva (potvrda od poslodavca),
— dokaz vezan uz poznavanje tehnologije: odgovarajući tehnički certifikat vezan uz tehnologiju MCITP Database Administrator;
f) Business Intelligence Expert
Ukupan broj traženih stručnjaka – 1
— 5 godina relevantnog iskustva (potvrda od poslodavca),
— certifikat: MCTS: SQL Server 2008, Business Intelligence and Maintenance.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EVV-363/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
23.9.2014 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
21.8.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: