Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga održavanja aplikativnog sustava Sudskog registra

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.08.2014.

Hrvatska-Zagreb: Usluge održavanja sustava

2014/S 164-293561

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministarstvo pravosuđa
26635293339
Ulica grada Vukovara 49
Služba(e) za kontakt: Služba za javnu nabavu i materijalno poslovanje
Na pažnju (osoba za kontakt): Odjel javne nabave
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 13714613
E-pošta: nabava@pravosudje.hr
Telefaks: +385 13714699

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.pravosudje.hr

Adresa profila kupca: www.mprh.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0040534

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: www.mprh.hr

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Održavanje aplikativnog sustava Sudskog registra.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 1: Usluge održavanja i popravka
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Poslovni prostori ponuditelji i naručitelja, odnosno krajnjeg korisnika sustava.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 732 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Održavanje aplikativnog sustava Sudskog registra.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50324100

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
U troškovniku su iskazane okvirne količine predmeta nabave za dvije godine (Prilog V.).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 732 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku izvornika bankarske garancije u visini od 82 000 HRK. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:
1.1. da je garancija bezuvjetna na „prvi poziv” i „bez prigovora”, s rokom valjanosti najmanje 150 dana od isteka roka za dostavu ponude,
1.2. da će naručitelj naplatiti garanciju u slučaju:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
— odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma.
Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti njihovo produženje u primjerenom roku. Svaki nedostatak tražene bankarske garancije u iznosu, roku i gore navedenom opisu smatrat će se neotklonjivim nedostatkom te će ponuda s tako priloženom garancijom biti odbijena. Ponuditelj umjesto bankarske garancije može dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se uplaćuje na IBAN Državnog proračuna: HR 1210010051863000160, model 64, poziv na broj: 9750-3130-2014 te o izvršenoj uplati u ponudi priložiti dokaz. Naručitelj će zadržati novčani polog u istim slučajevima u kojima će naplatiti bankarsku garanciju.
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Odabrani ponuditelj se obvezuje u roku od 7 dana od dana obostranog potpisa pojedinačnog ugovora dostaviti naručitelju bankarsku garanciju kojom se jamči uredno ispunjenje ugovora. Bankarska garancija mora biti iskazana u apsolutnom iznosu i mora iznositi 10 % od ugovorenog iznosa (uključivo PDV), mora biti bez prigovora, neopoziva, s trajanjem 60 dana dužim od dana isteka ugovora, s ovlaštenjem naručitelja za honoriranje na njegov „prvi poziv” te s pokrićem svih aktivnosti, zakašnjenja, promjene cijena, jednostranog raskida ugovora i nepoštivanja deklarirane kvalitete u ponudi.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine”, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (obrazac izjave je Prilog I.). Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti takvu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći: — I. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili
— II. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodne točke ili
— III. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti navedeni pod točkom 1.I. i 1.II. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 1.a. i 1.b.
2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Za potrebe utvrđivanja okolnosti točke 2. ponuditelj u ponudi dostavlja:
a. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 2.a. ili
c. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 2.a. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.b.
3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno člancima 67. -75. Zakona o javnoj nabavi.
4. Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način. Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
5. Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se izvodom nadležnog trgovačkog suda, odnosno upravnog ili drugog tijela nadležnog za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra. Izvod ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
1. Popis ugovora o uslugama izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini pružio usluge najmanje u iznosu 1 366 000 HRK bez PDV-a, što dokazuje jednim ili više ugovorom istim ili sličnim predmetu nabave.
2. Ponuditelj je u ponudi dužan priložiti Certifikat ISO 9001:2008 ili noviji. Ponuditelj navedenim certifikatom dokazuje da ima implementirane procedure kontrole kvalitete koje se traže ovom dokumentacijom u skladu s dogovorenim procedurama, vremenom odaziva i praćenjem metrike održavanja.
3. Ponuditelj je u ponudi dužan priložiti Certifikat ISO 27001. Održavanje sustava podrazumijeva dostup do informacija naručitelja koje su povjerljive te traženim certifikatom, ponuditelj dokazuje da ima implementirane ISO 20071 procedure za rad s povjerljivim informacijama.
4. Izjava ponuditelja da za potrebe izvršenja predmetne nabave raspolaže sa osobama koje su osposobljene za podršku, održavanje i razvoj aplikativnog sustava te imaju minimalno radno iskustvo 3 godine u području koje je predmet nabave (obrazac izjave je Prilog II.):
— za održavanje i razvoj dijela AS koji je napravljen u Oracle tehnologiji – Minimalno 2 Oracle Certified Associate stručnjaka – Minimalno 2 Oracle Application Express Developer Certified Expert stručnjaka,
— za održavanje i razvoj dijela AS koji je napravljen u Java tehnologiji – Minimalno 2 Java programer stručnjaka – za administraciju i podešavanje Oracle baze podataka AS – Minimalno 2 Oracle Certified Associate DBA stručnjaka – za održavanje BizTalk platforme AS – Minimalno 1 MS BizTalk certified technology specialist stručnjaka – za reviziju informacijske sigurnosti AS – Minimalno 1 ISO 27001 stručnjak,
— za vođenje projekta razvoja AS – Minimalno 1 PMI ili IPMA stručnjak Kao dokaz, ponuditelj će uz gornju izjavu priložiti životopise potpisane od nominirane osobe i važeće certifikate nominirane osoba čime se sve dokazuje stručna sposobnost za pružanje predmetnih usluga. Jedna osoba može imati više navedenih certifikata. Ako su certifikati navedeni u točki 2., 3. i 4. na stranom jeziku, uz iste se u ponudi prilaže prijevod na hrvatskom jeziku ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.
5. Izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je ponuditelju usluga na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora, a odnosi se na uspostavu i održavanje razvojne okoline aplikativnog sustava. (obrazac izjave je Prilog III.). Traženom izjavom, ponuditelj treba dokazati da raspolaže odgovarajućim razvojnim alatima i uređajima potrebnim za uspostavu i održavanje razvojne okoline aplikativnog sustava.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
36/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
9.10.2014 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 150 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 9.10.2014 - 11:00

Mjesto:

Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, soba 618/VI. kat.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
26.8.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: