Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade šumskoprivredne osnove za privatne šume na teritoriji opštine Derventa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

OPŠTINA DERVENTA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 23-1-2-1-39/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opština Derventa
Kontakt osoba: Mile Strinić, tel: 053-315-103,
e-mail:javnenabavke.dervŽgmail.com
Adresa: ul. Trg oslobođenja broj 3
Poštanski broj: 74400
Opština/Grad: Derventa
IDB/JIB: 4400164060007
Telefon: 053315106
Faks: 053315105
Elektronska po{ta: derv-nop@teol.net
Internet adresa:www.derventa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: DERVENTA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada šumskoprivredne osnove za privatne šume na teritoriji
opštine Derventa
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada šumskoprivredne osnove za privatne šume na teritoriji
opštine Derventa za 10.093,94 ha.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
privatne šume na teritoriji opštine Derventa
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
I faza - izrada prijedloga Osnove do predaje Naručiocu, radi
slanja na recenziju, dobijanja saglasnosti Ministarstva za
poljoprivredu, šumaratvo i vodoprivredu RS i usvajanja u
Skupštini opštine Derventa, ne može da traje duže od 7 (sedam)
mjeseci od dana potpisivanja ugovora iII faza - izrada konačne
verzije Osnove nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva
poljoprivrede, šumaratva i vodoprivrede Republike Srpske i
usvajanja u Skupštini opštine Derventa, ne može da traje duže
od 1 (jednog) mjeseca od dana uručenja navedene saglasnosti.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema tenderskoj dokumentaiciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
22.9.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 10
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Administrativna zgrada opštine Derventa, Trg
oslobođenja broj 3, 74400 Derventa, kancelarija broj 14
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu da preuzmu radnim danom
(pon-pet) od 8 - 15 časova u Administrativnoj zgradi opštine
Derventa, uz dokaz o uplati 10 KM, ili ista se može dostaviti
poštom ili e-mejlom, nakon dostavljanja pismenog zahtjeva i
dokaza o izvršenoj uplati.
Novčanu naknadu uplatiti na račun opštine Derventa, otvoren
kod "Nove banke" a. d. Banja Luka, broj 555-008-01252003-39, svrha
doznake "Šumskoprivredna osnova", vrsta prihoda 729124,
buxetska organizacija 9999999, opština 027.
(A-13646-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: