Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 29-1-2-1-35/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo civilnih poslova BiH
Kontakt osoba: Azra Sipović
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200885910002
Telefon: 033492604
Faks: 033492628
Elektronska po{ta: azra.sipovic@mcp.gov.ba
Internet adresa:www.mcp.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 36.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga oglašavanja.
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum u trajanju 3 godine u skladu sa potrebama.
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Na području BiH.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u TD.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u TD.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u TD.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 29.9.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.9.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Trg BiH 3, Sarajevo (ured broj 716)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacij aće biti dostavljena svim zainteresiranim
ponuđačima putem elektronske pošte, po prijemu zahtjeva na:
azra.sipovicŽmcp.gov.ba
(A-13719-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: