Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata Šumarija Cazin, Ključ, Bihać i Bosanski Petrovac

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-2-1-439/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic
Adresa: Radnička bb
Poštanski broj: 77240
Opština/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska po{ta: javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa:ussume.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 13
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10.00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Radnička bb, Bos.Krupa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija preuzima se lično ili putem poste (PTT
BIH) uz predočen dokaz o uplati za istu. Uplata se vrši na trans.
račun br: 3385302261144206, otvoren kod UniCredit banke BiH.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenatau odjelu 35/1 GJ
"Glinica" Podružnica "Šumarija" Cazin
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
147.529,56 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 9 GJ
"Ošljak-Golaja" Podružnica "Šumarija" Ključ
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
15.348,17 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 10 GJ
"Risovac-Bihać" Podružnica "Šumarija" Bihać
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
140.124,87 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 63 GJ
"Risovac-Bihać" Podružnica "Šumarija" Bihać
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
156.891,20 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 56 GJ
"Grmeč-Bos.Petrovac" Podružnica "Šumarija" Bihać
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
116.749,50 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 81 GJ
"Grmeč-Bos.Petrovac" Podružnica "Šumarija" Bos.Petrovac
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
82.623,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 97 GJ
"Grmeč-Bos.Petrovac" Podružnica "Šumarija" Bos.Petrovac
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
115.230,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 96 GJ
"Grmeč-Bos.Petrovac" Podružnica "Šumarija" Bos.Petrovac
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
80.935,50 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 95 GJ
"Grmeč-Bos.Petrovac" Podružnica "Šumarija" Bos.Petrovac
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
56.281,50 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 74 GJ
"Grmeč-Bos.Petrovac" Podružnica "Šumarija" Bos.Petrovac
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
129.681,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 71 GJ
"Grmeč-Bos.Petrovac" Podružnica "Šumarija" Bos.Petrovac
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
130.291,50 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 94 GJ
"Osječenica-Kulen Vakuf" Podružnica "Šumarija" Bos.Petrovac
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
105.061,50 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 181 GJ
"Grmeč-Bos.Petrovac" Podružnica "Šumarija" Bos.Petrovac
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
48.868,50 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
(A-13739-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: