Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu zgradu tehnološkog parka Varaždin-centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV - CKOIE)

Izvor: Official Journal of the European Union, 03.09.2014.

Hrvatska-Varaždin: Arhitektonske i srodne usluge

2014/S 168-299668

Poziv na natječaj

Ova obavijest uključuje: Direktivu 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj/ naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Tehnološki park Varaždin d.o.o.
18115028597
Zagrebačka 89
Služba(e) za kontakt: Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661
Na pažnju (osoba za kontakt): Tanja Martinec, dipl. ing. arh.
42000 Varaždin
HRVATSKA
Telefon: +385 912390607
E-pošta: davnatjecajtpvz@gmail.com

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja/naručitelja: http://www.tp-vz.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+012-0041187

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
1.3)Glavna djelatnost
1.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja/ naručitelja
Javni naručitelj/naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja/naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet natječaja/opis projekta

II.1)Opis
II.1.1)Naziv natječaja/projekta koji je dodijelio javni naručitelj/naručitelj:
Arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu zgradu tehnološkog parka Varaždin-centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV - CKOIE).
II.1.2)Kratak opis:
Centar kompetencije za obnovljive izvore energije.
II.1.3)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71200000

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti za odabir natjecatelja:
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt učlanjen u Hrvatsku komoru arhitekata sukladno hrvatskim propisima.
Dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja ili članstva osim statusa ovlaštenog arhitekta u Hrvatskoj komori arhitekata, a sukladno čl. 65. do 79. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) je i posjedovanje rješenja izdano od strane Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe komore. Strani ponuditelji koji ne posjeduju rješenje izdano od strane Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe komore trebaju dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe natjecatelja u kojoj navode da će ukoliko njihov rad bude odabran kao I. nagrađeni ishoditi potvrdu iz čl. 70. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju kojom dokazuju da su podnijeli prijavu odgovarajućoj komori s ciljem dobivanja rješenja kojim se utvrđuje da podnositelj prijave ispunjava propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe.
Detaljnije u Općim uvjetima.
III.2)Podaci o određenoj profesiji
Sudjelovanje je rezervirano za određenu profesiju: da
Arhitekti.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta natječaja
Otvoreni postupak
IV.2)Imena već odabranih sudionika
IV.3)Kriteriji koji će se primijeniti za ocjenu projekata:
Formalni kriterij-usklađenost rada s uvjetima natječaja
Isključit će se radovi:
a) predani poslije roka navedenog u ovim općim uvjetima;
b) koji ne sadrže priloge navedene ovim općim uvjetima;
c) čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim općim uvjetima.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova ocjenjivački sud će valorizirati:
Osnovni kriteriji:
— prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst,
— prostorna i oblikovna kvaliteta,
— racionalnost i ekonomičnost rješenja,
— održivost – energetski osviješten koncept na bazi „zelene tehnologije“,
— svi nagrađeni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.
IV.4)Administrativni podaci
IV.4.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj / naručitelj:
TPV II/1-2014
IV.4.2)Uvjeti za preuzimanje natječajne dokumentacije i dodatne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 3.11.2014 - 12:00
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.4.3)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 3.11.2014 - 16:00
IV.4.4)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.4.5)Jezik(ci) na kojem(ima) projekti ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.5)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.5.1)Podaci o nagradi(ama):
Podaci o nagradi(ama): da
Broj i vrijednost nagrade(a) koja će se dodijeliti: Ako do određenog roka prispije najmanje 5 radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima natječaja, ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:
Red. br. Nagrade prema redoslijedu Broj nagrada Neto iznos:
1. I. nagrada 1 80 000 HRK;
2. II. nagrada 1 65 000 HRK;
3. III. nagrada 1 55 000 HRK;
4. IV. nagrada 1 45 000 HRK;
5. V. nagrada 1 35 000 HRK;
6. UKUPNO 280 000 HRK.
3.2. Ukoliko se na natječaj javi manji broj natjecatelja u smislu točke 3.1., odlukom Ocjenjivačkog suda, nagradni fond se može odgovarajuće smanjiti.
3.3. Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade prema konačnom poretku radova koji su ušli u uži izbor. Dodijelit će se jedna prva nagrada. Prvu nagradu dobit će onaj natječajni rad koji je najbolje riješio natječajni zadatak. Ako se prva nagrada ne može dodijeliti ocjenjivački sud razloge mora obrazložiti.
3.4. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pisano priznanje.
IV.5.2)Podaci o isplatama svim sudionicima
Tehnološki park Varaždin d.o.o.
Zagrebačka 89
HR-42000 Varaždin
Predmet: izračun visine nagradnog fonda arhitektonskog natječaja.
1. Nagrade (neto):
I nagrada – 80 000 HRK;
II nagrada – 65 000 HRK;
III nagrada – 55 000 HRK;
IV nagrada – 45 000 HRK;
V nagrada – 35 000 HRK.
UKUPNO NAGRADE: 280 000 HRK.
2. Naknada za provoditelja - DAV-u (neto):
77 000 HRK.
3. Naknada za rad Ocjenjivačkog suda (neto):
35 405 HRK.
4 članova ocjenjivačkog suda
1 zamjenik člana ocjenjivačkog suda
2 člana tehničke komisije
1 tajnica natječaja__________________________
Ukupno 8 članova x 4.425,65 HRK po članu
REKAPITULACIJA (neto):
1. nagrade (neto) 280 000 HRK;
2. naknada DAV-u (neto) 77 000 HRK;
3. OCJENJIVAČKI SUD (neto) 35.405,21 HRK______
UKUPNO (neto): 392.405,21 HRK.
IV.5.3)Ugovor nakon provedenog natječaja
Ugovor o javnim uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s pobjednikom ili jednim od pobjednika natječaja: da
IV.5.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja: da
IV.5.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda
1. 1.Vedran Kögl, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt, predstavnik provoditelja
2. 2. Mr.sc. Andrija Petrović, dipl. inf., predstavnik raspisivača
3. 3. Darinka Brakus, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica, predstavnik provoditelja
4. 4. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, predstavnik raspisivača
5. 5. Alenka Piberčnik, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja
6. Zamjenik članaValentina Fištrek, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica, predstavnik provoditelja

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Europski fond za regionalni razvoj i državni proračun
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalbu radi kršenja obavljenog postupka ili postupanja Ocjenjivačkog suda prema članku 22. stavku 4. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN, br. 112/06) natjecatelj može uputiti Raspisivaču u skladu s člankom 59. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma. Žalba na Dokumentaciju za nadmetanje izjavljuje se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, 10 000 Zagreb, u roku od 10 dana od dana primitka dokumentacije sukladno članku 153. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/2013, 143/13, 13/14).
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
1.9.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: