Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga CDS-a u poštanskim uredima

Izvor: Official Journal of the European Union, 03.09.2014.

Hrvatska-Zagreb: Usluge nadzora alarmnih uređaja

2014/S 168-299800

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Usluge

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

HP-Hrvatska pošta d.d.
87311810356
Jurišićeva 13
Služba(e) za kontakt: HP-Hrvatska pošta d.d., Ured za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Karlo Pastuović
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14981079
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr
Telefaks: +385 14981295

Internetska adresa(e):

Glavna adresa naručitelja: http://hrvatska.posta.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0041188

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: HP-Hrvatska pošta d.d. Pisarnica
87311810356
Jurišićeva 13
Služba(e) za kontakt: Ured za javnu nabavu
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14981079
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr

I.2)Glavna djelatnost
Poštanske usluge
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Usluge CDS-a u poštanskim uredima.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 23: Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti, osim usluga oklopnih vozila
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesta izvršenja usluga CDS-a su poštanski uredi naručitelja na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, raspoređeni po županijama, sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Predmet nabave su usluge uspostave i rada centralnog dojavnog sustava (CDS) i interventnih ekipa, koje se obavljaju po poštanskim uredima Naručitelja na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.
Usluge CDS-a nude se sukladno opisu predmeta nabave, troškovniku i svim drugim uvjetima i zahtjevima propisanim Dokumentacijom za nadmetanje.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79711000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Usluge CDS-a podrazumijevaju i obuhvaćaju pružanje usluga kako slijedi:
(1) Usluge povezivanja protuprovalno-protuprepadnih sustava u poštanskim uredima s CDS-om ponuditelja;
(2) Usluge CDS-a na temelju broja priključenih protuprovalno-protuprepadnih sustava tehničke zaštite ugrađenih u poštanske urede;
(3) Usluga intervencije zaštitara uslijed aktiviranja protuprovalno-protuprepadnih centrala;
(4) Usluga interventnog čuvanja poštanskog ureda.
Detaljno u Dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 750 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
(1) Jamstvo za ozbiljnost za slučajeve, s rokom trajanja i na iznos određen točkom 22. Dokumentacije za nadmetanje.
(2) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (odnosi se na odabranog ponuditelja), sukladno točki 30.C. Dokumentacije za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
„Rok, način i uvjeti plaćanja” su određeni točkom 26. Dokumentacije za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: (1) Izjava o jamstvu o osiguranju za pokriće odgovornosti, sukladno točki 23. Dokumentacije za nadmetanje.
(2) Izjava o Dojavnom centru i pridržavanju zakonskih i podzakonskih akata, sukladno točki 24. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
A. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
– prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
– prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/1997, 27/1998, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011, 77/2011, 143/2012).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Obrazac navedene izjave sastavni je dio Dokumentacije za nadmetanje. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dan slanja poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske).
B. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja
— potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz prethodnog stavka, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
C. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima se dokazuju razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata.
Ostali razlozi isključenja ponuditelja
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
A. Ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
B. Ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke A. i B. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja
— izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
— važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
C. Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Uvjeti sposobnosti ponuditelja
U ponudi je potrebno dostaviti dokaze sposobnosti kako slijedi:
— Dokaz pravne i poslovne sposobnosti
Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
— Dokaz pravne i poslovne sposobnosti
Važeće Rješenje (ovlaštenje) Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim se gospodarskom subjektu odobrava obavljanje poslova tehničke zaštite temeljem Zakona o privatnoj zaštiti.
Gospodarski subjekt mora posjedovati navedeno Rješenje (ovlaštenje) kako bi mogao izvršavati ugovor ili dio ugovora o javnoj nabavi.
Gospodarski subjekt mora dokazati posjedovanje važećeg Rješenja (ovlaštenja) za sebe i (ukoliko namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor) za podizvoditelja.
— Dokaz pravne i poslovne sposobnosti
Važeće Uvjerenje (potvrda) Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim se potvrđuje da gospodarskom subjektu nije od dana izdavanja Rješenje (ovlaštenje) za obavljanje poslova tehničke zaštite zabranjeno obavljanje navedene djelatnosti.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: — Dokaz financijske sposobnosti
Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (primjerice dokument BON-2/SOL-2).
Gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun u posljednjih šest mjeseci nije bio blokiran više od 7 dana neprekidno, te ne više od petnaest dana ukupno.
Podaci o solventnosti gospodarskog subjekta u predmetnom dokazu sposobnosti obavezno trebaju obuhvatiti dan početka postupka javne nabave, odnosno datum 1.9.2014. godine.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: — Dokaz tehničke i stručne sposobnosti
Popis ugovora o uslugama istim ili sličnim kao što je predmet nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
— Dokaz tehničke i stručne sposobnosti
Dokazi o tehničkim stručnjacima te obrazovnim i stručnim kvalifikacijama pružatelja usluga CDS-a, odnosno osoba odgovornih za spajanje protuprovalno-protuprepadnih alarmnih centrala na CDS ponuditelja, sukladno članku 72. stavak 5. točke 2. i 5. Zakona.
Traženo se dokazuje dokumentima kako slijedi:
a) Izjava gospodarskog subjekta s navodom da raspolaže s najmanje 20 tehničkih stručnjaka koji će biti uključeni u izvršenje ugovora o javnoj nabavi u dijelu koji se odnosi na spajanje protuprovalno-protuprepadnih alarmnih centrala na CDS. Izjava treba sadržavati popis tehničkih stručnjaka s navodima o njihovim obrazovnim i stručnim kvalifikacijama. Izjavu daje ovlaštena osoba gospodarskog subjekta;
b) Izjavi se prilažu važeća Rješenja kojima se osobama dopušta obavljanje poslova tehničke zaštite ili važeće Zaštitarske iskaznice zaštitara tehničara, izdana od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske a temeljem Zakona o privatnoj zaštiti. Rješenja ili važeće Zaštitarske iskaznice se dostavljaju za sve osobe koje gospodarski subjekt navede u popisu tehničkih stručnjaka iz prethodnog stavka.
— Dokaz tehničke i stručne sposobnosti
Dokazi o tehničkim stručnjacima te obrazovnim i stručnim kvalifikacijama pružatelja usluga CDS-a, odnosno osoba odgovornih za izvršavanje usluga intervencije zaštitara uslijed aktiviranja protuprovalno-protuprepadnih centrala i usluga interventnog čuvanja poštanskih ureda, sukladno članku 72. stavak 5. točke 2. i 5. Zakona.
Traženo se dokazuje dokumentima kako slijedi:
a) Izjava gospodarskog subjekta s navodom da raspolaže s najmanje 80 tehničkih stručnjaka koji će biti uključeni u izvršenje ugovora o javnoj nabavi u dijelu koji se odnosi na izvršavanje usluga intervencije zaštitara uslijed aktiviranja protuprovalno-protuprepadnih centrala i usluga interventnog čuvanja poštanskih ureda. Izjava treba sadržavati popis tehničkih stručnjaka s navodima o njihovim obrazovnim i stručnim kvalifikacijama. Izjavu daje ovlaštena osoba gospodarskog subjekta;
b) Izjavi se prilažu važeća rješenja kojima se osobama dopušta obavljanje zaštitarskih poslova tjelesne zaštite ili važeće Zaštitarske iskaznice zaštitara tjelesne zaštite, izdana od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske a temeljem Zakona o privatnoj zaštiti. Rješenja ili važeće Zaštitarske iskaznice se dostavljaju za sve osobe koje gospodarski subjekt navede u popisu tehničkih stručnjaka iz prethodnog stavka.
O svemu gore navedenom detaljno u Dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: da
Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: — Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (NN, br. 173/03, 150/05),
— Zakon o privatnoj zaštiti (NN, br. 68/03, 31/10, 139/10),
— Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN, br. 198/03),
— Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN, br. 45/05, 21/07, 32/09, 68/09).
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
02.02.08.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
13.10.2014 - 14:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
do: 12.3.2015
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 13.10.2014 - 14:00

Mjesto

HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, III. kat, soba 317, Zagreb.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Propisano odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
1.9.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: