Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka usluga provedbe zakonodavstva o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija

Izvor: Official Journal of the European Union, 04.09.2014.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: IPA — Provedba zakonodavstva o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija

2014/S 169-299856

Poziv na nadmetanje za pružanje usluga

Lokacija — Europa (izvan EU-a) — bivša jugoslavenska Republika Makedonija

1.Uputa na objavu:
EuropeAid/135619/IH/SER/MK.
2.Postupak:
Ograničeni.
3.Naslov programa:
IPA.
4.Financiranje:
Sporazum o financiranju.
5.Javni naručitelj:

Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje (CFCD) pri Ministarstvu financija, Skopje, BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA.


Specifikacije ugovora

6.Priroda ugovora:
Temeljen na naknadama.
7.Opis ugovora:
Svrha projekta je usklađivanje nacionalnog zakonodavstva o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija s pravnom stečevinom EU-a i jačanje institucionalnih sposobnosti za provedbu usvojenog zakonodavstva. Predviđena je organizacija projektnih aktivnosti u 3 komponente, kako slijedi:
1. usklađivanje zakonskog okvira o priznavanju stručnih kvalifikacija s pravnom stečevinom EU-a;
2. jačanje sposobnosti relevantnih institucija za provedbu zakonodavstva o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija;
3. razvoj baze podataka prilagođene uzajamnom priznavanju za stručne kvalifikacije.
Tijekom provedbe aktivnosti, posebna pažnja mora biti usmjerena na jačanje, na centralnoj i na lokalnoj razini, sposobnosti lokalnih predmetnih institucija i drugih predmetnih dionika u osiguravanju kvalitete institucionalnih sposobnosti.
8.Broj i nazivi grupa:
Ne, samo 1 grupa.
9.Najveći proračun:
1 200 000 EUR.
10.Opseg dodatnih usluga:
Javni naručitelj, prema vlastitom nahođenju, može proširiti ugovor u pogledu njegova trajanja i/ili opsega, ovisno o raspoloživim sredstvima, ne prelazeći pritom duljinu trajanja i vrijednost početnog ugovora. Eventualna proširenja ugovora ovisit će o kvaliteti usluga koje pruža izvoditelj.


Uvjeti sudjelovanja

11.Prihvatljivost:
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe (koje sudjeluju pojedinačno ili kao zajednica (konzorcij) natjecatelja) s poslovnim nastanom u državi članici Europske unije ili u državi ili teritoriju regija obuhvaćenih i/ili odobrenih posebnim instrumentima primjenjivim na program kojim se ovaj ugovor financira (vidi točku 29. u nastavku). Sva roba nabavljena ovim ugovorom mora potjecati iz 1 ili više navedenih država. Sudjelovanje je također otvoreno za međunarodne organizacije. Sudjelovanje fizičkih osoba izravno se uređuje posebnim instrumentima primjenjivim za program kojim je ugovor financiran.
12.Kandidatura:
Sve prihvatljive fizičke i pravne osobe (u skladu s točkom 11.) ili zajednice takvih osoba (konzorciji) mogu se prijaviti.
Konzorcij može biti stalna, zakonski uspostavljena zajednica ili zajednica koja je neslužbeno uspostavljena radi određenog postupka nabave. Svi članovi konzorcija (tj. voditelj i svi ostali članovi) solidarno su odgovorni javnom naručitelju.
Sudjelovanje fizičke ili pravne osobe koja ne ispunjava uvjete (u skladu s točkom 11.) dovest će do automatskog isključenja te osobe. Ako je takva osoba dio konzorcija, cijeli će konzorcij biti isključen.
13.Broj prijava:
Fizička ili pravna osoba može podnijeti najviše 1 prijavu neovisno o načinu njena sudjelovanja (kao pojedinačni subjekt ili kao vodeći ili prateći član konzorcija koji se prijavljuje za sudjelovanje). U slučaju da fizička ili pravna osoba podnese više od 1 prijave, sve će prijave u kojima je ta osoba sudjelovala biti isključene.
14.Zabrana zajedničkog djelovanja subjekata iz užeg kruga ponuditelja:
Ponude zaprimljene od ponuditelja koje čine poduzeća različita od onih navedenih u prijavnim obrascima subjekata iz užeg kruga ponuditelja bit će isključene iz ovog ograničenog postupka javne nabave, osim ako nemaju prethodno odobrenje javnog naručitelja (vidi PRAG 2.4.3.). Natjecatelji iz užeg kruga ponuditelja ne smiju stvarati udruženja ili međusobno sklapati ugovore za podizvođenje za ovaj ugovor.
15.Razlozi za isključenje:
Natjecatelji svojoj prijavi moraju priložiti potpisanu izjavu, koja je dio standardnog prijavnog obrasca, kako se ne nalaze ni u jednoj od situacija za isključenje navedenih u odjeljku 2.3.3. PRAG-a.
16.Podizvođenje:
Podizvođenje je dopušteno.
17.Broj natjecatelja u užem krugu:
Ovisno o zaprimljenim prijavama, između 4 i 8 natjecatelja bit će pozvano da dostavi iscrpne ponude za ovaj ugovor. Ako je broj natjecatelja s pravom sudjelovanja koji ispunjavaju uvjete sposobnosti manji od 4, javni naručitelj može pozvati natjecatelje koji ispunjavaju uvjete da dostave ponudu.


Okvirni rokovi

18.Okvirni datum poziva na dostavu ponuda:
15.11.2014.
19.Okvirni datum početka ugovora:
15.3.2015.
20.Početno razdoblje trajanja ugovora:
Razdoblje provedbe iznosit će 24 mjeseca od datuma početka ugovora.


Uvjeti sposobnosti i kriteriji za odabir ponude

21.Uvjeti sposobnosti:
Natjecatelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete sposobnosti. U slučaju da prijavu podnosi konzorcij, navedeni će se uvjeti sposobnosti primijeniti na čitavi konzorcij:
1) Ekonomska i financijska sposobnost natjecatelja (na temelju točke 3. prijavnog obrasca). U slučaju da je natjecatelj javno tijelo, trebaju se dostaviti jednakovrijedni podaci:
— prosječni godišnji promet natjecatelja za posljednje 3 zaključene financijske godine mora iznositi najmanje 600 000 EUR.
2) Stručna sposobnost natjecatelja (na temelju točaka 4. i 5. prijavnog obrasca):
— najmanje 3 stalnih zaposlenika koji trenutačno rade za natjecatelja u području povezanom s ovim ugovorom.
3) Tehnička sposobnost natjecatelja (na temelju točaka 5. i 6. prijavnog obrasca):
— natjecatelj je pružao usluge u okviru najmanje 2 projekta sa svojim udjelom u proračunu od najmanje 600 000 EUR za svaki projekt, s datumom završetka projekta unutar razdoblja od 3 godine prije krajnjeg roka za podnošenje prijava (kako je navedeno u točki 23. ovog poziva na nadmetanje) u sljedećim područjima stručnosti:
• najmanje 1 projekt u pripremi zakonskog okvira i/ili jačanja institucionalne sposobnosti i/ili usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a u području uzajamnog priznavanja stručnih kvalifikacija i/ili slobode pružanja usluga,
• najmanje 1 projekt u području razvijanja programske podrške i/ili podatkovnih baza namijenjenih za stručne kvalifikacije i/ili slobodu pružanja usluga.
Dostavljeni projekt (pojedinačni ugovor) koji obuhvaća više od 1 područja stručnosti smatrat će se samo 1 projektom.
U svrhu ovog postupka ulaska u uži krug, projekt koji natjecatelj navodi mogao je započeti ili završiti u bilo koje vrijeme tijekom navedenog razdoblja, ali ne nužno započeti i završiti tijekom tog razdoblja niti biti proveden tijekom čitavog navedenog razdoblja. Natjecatelji/ponuditelji se smiju pozivati na projekte izvršene tijekom referentnog razdoblja (iako su započeti ranije) ili na projekte koji još nisu dovršeni. U slučaju projekata izvršenih tijekom referentnog razdoblja, projekt će se u potpunosti uzeti u obzir ako je dostavljen dokaz o izvršenju (izjava ili potvrda od subjekta s kojim je sklopljen ugovor, dokaz o konačnom plaćanju). U slučaju projekata koji i dalje traju, u obzir će se uzeti samo dio uredno izvršen tijekom referentnog razdoblja. Za ovaj će se dio morati dostaviti dokumentacija s dokazima (slično izvršenim projektima) u kojima se navodi njihova vrijednost. Ako je natjecatelj/ponuditelj proveo projekt u okviru konzorcija, postotak projekta koji je natjecatelj/ponuditelj uspješno dovršio mora biti jasno naveden u dokumentaciji s dokazima, kao i opis prirode pruženih usluga ako su korišteni uvjeti sposobnosti koji se odnose na značajnost iskustva.
Prethodno iskustvo koje može dovesti do kršenja ugovora i njegova raskida od strane javnog naručitelja neće se uzeti u obzir. To se također odnosi na prethodna iskustva stručnjaka koja se traže prema ugovoru o pružanju usluga temeljenom na naknadi.
Gdje je to prikladno i za određeni ugovor, gospodarski se subjekt može oslanjati na sposobnosti drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu veza koje ima s njima. Ako se natjecatelj oslanja na sposobnosti drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će na raspolaganju imati sredstva potrebna za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će mu ta sredstva staviti na raspolaganje. Takvi subjekti, primjerice matično poduzeće gospodarskog subjekta, moraju poštivati ista pravila o pravu sudjelovanja kao i gospodarski subjekt, posebice ona o državljanstvu.
Ako više od 8 prihvatljivih natjecatelja ispunjava navedene uvjete sposobnosti, moraju se revidirati relativne slabosti i snage prijava tih natjecatelja kako bi se utvrdilo 8 najboljih natjecatelja. Jedini čimbenici koji će se uzeti u obzir tijekom navedenog ponovnog pregledavanja su:
1) najveći broj projekata u skladu s uvjetima iz prethodno navedene točke 21.3.;
2) u slučaju da 2 ili više natjecatelja imaju jednak broj projekata (u skladu s prethodno navedenom točkom 21.3.), odlučujuća će biti ukupna vrijednost udjela za svaki ugovor koji je natjecatelj proveo u tim ugovorima.
Napomena: (1) je mjerodavan kriterij, a kriterij (2) se primjenjuje ako 2 ili više natjecatelja imaju isti broj za (1). Radi transparentnosti, natjecatelji također moraju unijeti brojčanu vrijednost u stupac 4., odjeljak 6. standardnog prijavnog obrasca.
22.Kriterij za odabir ponude:
Ekonomski najpovoljnija ponuda.


Prijava

23.Rok za zaprimanje prijava:
6.10.2014. (16:00), SEV.
Prijave zaprimljene nakon isteka navedenog roka neće se uzeti u obzir.
24.Oblik i sadržaj prijave:

Prijave se moraju podnijeti na standardom prijavnom obrascu, čiji se oblik i upute moraju strogo poštivati. Prijavni je obrazac dostupan na sljedećoj internetskoj adresi: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=B

Bilo kakva dodatna dokumentacija (brošure, pisma itd.) dostavljena uz prijavu neće se uzeti u obzir.
25.Način podnošenja prijava:
Prijave se podnose isključivo na engleskom jeziku, na adresu javnog naručitelja u zapečaćenoj omotnici:
— pošiljkom s dostavnicom (putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga) na adresu:
Ministarstvo financija, Središnji odjel za financiranje i ugovaranje (CFCD), St. Sveti Kiril i Metodij No 54, 1000 Skopje, BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA. Telefon/telefaks +389 3231219,
— ili izravnim uručenjem (uključujući korištenje kurirskih usluga) javnom naručitelju, koji će izdati potpisanu i datiranu potvrdu o primitku:
Ministarstvo financija, Središnji odjel za financiranje i ugovaranje (CFCD), Odjel za nabavu i ugovaranje EU-a, Sv. Kiril i Metodij 54, 1000 Skopje, BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA. Telefon/telefaks +389 3231219.
Radno vrijeme: Ponedjeljak–petak 8:30–16:30, SEV.
Naslov ugovora i uputa na objavu (vidi prethodno navedenu točku 1.) moraju biti jasno naznačeni na omotnici koja sadrži prijavu te se moraju navesti u svakom budućem dopisivanju s javnim naručiteljem.
Prijave podnesene na druge načine neće se uzeti u obzir.
26.Izmjena ili povlačenje prijave:
Natjecatelji mogu izmijeniti ili povući svoje prijave pisanom obaviješću prije isteka roka za podnošenje prijava. Prijave se ne mogu izmjenjivati nakon isteka navedenog roka.
Obavijest o izmjeni ili povlačenju prijave mora biti pripremljena i podnesena u skladu s točkom 25. Na vanjskoj omotnici (i unutarnjoj, ako se koristi) potrebno je naznačiti „Alteration” (Izmjena) ili „Withdrawal” (Povlačenje), kako je potrebno.
27.Radni jezik:
Sva pisana komunikacija za ovaj postupak nabave i ugovor mora biti na engleskom jeziku.
28.Datum izdavanja prethodne (informacijske) obavijesti:
13.3.2014.

Broj objave u SL-u: 2014/S 51-084386.

29.Pravni temelj:
Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17.7.2006. (SL L 210 od 31.7.2006.) o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) — SL L 210, 31.7.2006.
30.Dodatne informacije:
Javni naručitelj ne odgovara na upite zaprimljene prije roka za dostavu prijavnog obrasca navedenog u točki 23.
Ako natjecatelj jasno ne naznači naslov ugovora i uputu na objavu (vidi gore pod točkom 1.) na omotnici u kojoj se nalazi prijava, ista će biti isključenja iz daljnjeg ocjenjivanja.
Javni naručitelj zadržava pravo od korisnika i/ili natjecatelja zahtijevati reference o dovršenim ugovorima koje natjecatelj navede u prijavnom obrascu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: