Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga redovnog i izvanrednog održavanja sustava za detekciju leda na prometnicama

Izvor: Official Journal of the European Union, 06.09.2014.

Hrvatska-Zagreb: Usluge popravaka i održavanja kontrolnih aparata

2014/S 171-303494

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Trg Stjepana Radića 1
Služba(e) za kontakt: Središnje tijelo za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): javna.nabava@zagreb.hr
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0041810

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Grad Zagreb – Ured za javnu nabavu
Avenija Dubrovnik 15, I kat,dvorana 105
10020 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB: 85584865987, tel.: +385 16420510, fax.: +385 16429072, internetska adresa: www.zgh.hr, e-mail: nabava@zgh.hr
HRVATSKA

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Redovno i izvanredno održavanje sustava za detekciju leda na prometnicama.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 1: Usluge održavanja i popravka
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto pružanja usluge je Grad Zagreb.
Naručitelj će uslugu koja je predmet ove nabave naručivati sukcesivno tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi sklopljenog temeljem okvirnog sporazuma, pisanim narudžbenicama, odnosno tijekom trajanja okvirnog sporazuma temeljem pojedinačnih narudžbenica o javnoj nabavi izdanih temeljem okvirnog sporazuma, ovisno o svojim stvarnim potrebama.
Početak pružanja usluge redovnog održavanja (dio I troškovnika):
u roku ne dužem od 3 dana po primitku pisane narudžbenice, izdane temeljem sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili narudžbenice o javnoj nabavi, izdane temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma.
Završetak pružanja usluge redovnog održavanja:
u roku ne dužem od 15 dana, računajući od dana početka pružanja usluge.
O svakom kvaru koje uoči prilikom redovnog održavanja sustava, ponuditelj je obvezan pisanim putem izvijestiti naručitelja te mu nakon izvršene detekcije kvara dostaviti izvješće o kvaru (zapisnik ili sl.) koje mora sadržavati naznaku datuma, popis rezervnih dijelova koje je potrebno zamijeniti s kataloškim brojem proizvođača svakog rezervnog dijela, njihovim količinama te radnim satima potrebnim za uslugu popravka.
S popravkom detektiranih kvarova ponuditelj je obvezan započeti u roku ne dužem od 24 sata po primitku narudžbenice, a završiti u roku koji će ovisiti o vrsti i opsegu kvara, a koji će se utvrditi svakom pojedinačno izdanom narudžbenicom o javnoj nabavi, uz napomenu da svaki pojedinačni rok za otklon kvara ne smije biti duži od 4 radna dana od dana prijave kvara
Ukoliko se ukaže potreba za izvanrednim održavanjem (popravcima) sustava za vrijeme trajanja zimske službe, u periodu od 1.11.2014. – 15.4.2015.g. i 1.11.2015.g – 15.4.2016.g., odabrani je ponuditelj obvezan u roku ne dužem od 8 sati po primitku pisane obavijesti naručitelja putem faksa/e-maila, bez obzira radi li se o radnom danu, vikendu ili blagdanu, pristupiti detekciji kvara, te dostavi izvješća o kvaru, koje mora sadržavati popis rezervnih dijelova koje je potrebno zamijeniti s kataloškim brojem proizvođača svakog rezervnog dijela, njihovim količinama te radnim satima potrebnima za uslugu popravka.
Rad blagdanom je rad državnim i vjerskim praznicima i blagdanima sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN, br. 33/96, 96/01, 13/02, 136/02, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11, 130/11).
S popravkom detektiranih kvarova ponuditelj je obvezan započeti u roku ne dužem od 24 sata po primitku narudžbenice, a završiti u roku koji će ovisit o vrsti i opsegu kvara, a koji će se utvrditi svakom pojedinačno izdanom narudžbenicom o javnoj nabavi, uz napomenu da svaki pojedinačni rok za otklon kvara ne smije biti duži od 4 radna dana od dana prijave kvara
Ukoliko je za uslugu izvanrednog održavanja sustava (popravka) potrebno ishoditi rješenje o privremenoj regulaciji prometa, ponuditelj će o istome izvijestiti naručitelja, koji je u obvezi o svom trošku ishoditi spomenuto rješenje, po primitku kojeg će ponuditelj započeti s uslugom popravka.
Ukoliko se tijekom izvanrednog održavanja sustava (popravka) utvrdi da se radi o kvaru za otklon kojeg su potrebni rezervni dijelovi kojima ponuditelj trenutno ne raspolaže, prvotno dani rok za otklon kvara produžiti će se, ali isključivo uz pisanu suglasnost za to ovlaštenog predstavnika podružnice naručitelja, pod čijim se nadzorom usluga obavlja.
Ukoliko je s otklonom kvara moguće započeti odmah po izvršenoj detekciji kvara, odabrani je ponuditelj obvezan po završetku usluge popravka naručitelju dostaviti izvješće o kvaru (zapisnik ili sl.) koje mora sadržavati naznaku datuma, lokaciju obavljanja usluge, opis kvara ili radnog zadatka, vrijeme početka i završetka pružanja usluge, broj osoba angažiranih na popravku kvara, popis svih ugrađenih rezervnih dijelova s kataloškim brojem proizvođača i njihovih količina, jediničnih cijena svakog ugrađenog rezervnog dijela, radnih sati utrošenih za popravak te cijene pružene usluge bez PDV-a i s PDV-om.
Izvješće o kvaru (zapisnik ili sl.) mora biti potpisano od za to odgovornih predstavnika ponuditelja i naručitelja.
Zapisnik o izvanrednom održavanju (popravku) sustava predaje se naručitelju u 2 istovjetna primjerka, 1 primjerak odmah po završetku obavljanja usluge popravka, a 1 primjerak prilikom ispostavljanja računa.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 000 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je: redovno i izvanredno održavanje sustava za detekciju leda na prometnicama.
Predmet ove nabave je održavanje BOSCHUNG meteorološkog sustava pod kojim se podrazumijeva održavanje:
— MICROFAST sustava za automatsko sprječavanje poledice mosta Jankomir,
— informatičke strojne i programske opreme u centru zimske službe RJ Mehanizacija, baza Žitnjak,
— meteoroloških stanica BOSCHUNG GFS 2000 i GSF3000 s pripadajućim senzorima i sondama koje su ugrađene na cestama grada Zagreba.
Za nuđenje svakog od rezervnih dijelova navedenih u troškovniku, mjerodavan je isključivo kataloški broj rezervnog dijela. Ponuditelj ili njegov podizvoditelj (ukoliko će dio predmeta nabave ponuditelj ustupiti podizvoditelju), obvezni su isporučivati odnosno prilikom popravaka ugrađivati rezervne dijelove kataloških brojeva navedenih u troškovniku.
Ukoliko za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma za neke od rezervnih dijelova navedenih u troškovniku za sklapanje okvirnog sporazuma dođe do izmijene kataloškog broja, u odnosu na kataloški broj naveden u troškovniku, ponuditelj je naručitelju obvezan dostaviti izjavu proizvođača, ovlaštenog zastupnika proizvođača ili distributera za RH iz koje će biti razvidno za koje je rezervne dijelove došlo do izmjene kataloškog broja i koja je trenutno važeća kataloška oznaka tog rezervnog dijela.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50413000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Okvirne količine predmeta nabave za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma na 2 godine po pojedinim vrstama usluga specificirane su troškovnikom.
Stvarna nabavljena količina usluga temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od okvirne količine, uz ograničenje da ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora i po potrebi izdanih narudžbenica sklopljenih na temelju ovog okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstva
Ponuditelji su dužni dostaviti u izvorniku sljedeća jamstva:
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100 000 HRK (stotisućakuna). Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona, odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bankarske garancije. Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti, koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti umetnuto u prozirnu, perforiranu, plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu.
Napomena: u tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti sva prethodno naznačena 4 slučaja za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH);
3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
4. odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma.
Ukoliko se, iz bilo kojeg razloga, pomiče rok za dostavu ponuda potrebno je sukladno tome uskladiti i važenje bankarske garancije, jer rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.
Jamstvo za ozbiljnost ponude treba biti izdano u korist Središnjeg tijela za javnu nabavu (Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937).
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen pojedinačni ugovor dužan je dostaviti Središnjem tijelu za javnu nabavu, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10 % od ugovorene vrijednosti (cijena bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti za svaki pojedinačno sklopljen ugovor u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora s rokom valjanosti 30 dana dužim od roka izvršenja tog ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Obračun i naplata pružene usluge obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane naručitelja, a sve prema stvarno pruženoj usluzi iz troškovnika u postupku sklapanje ugovora po okvirnom sporazumu.
Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 dana od dana primitka računa.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti podizvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 dana od dana primitka računa.
Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Razlozi isključenja ponuditelja
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
Nekažnjavanje
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja iz Kaznenog zakona;
b) odnosno za kaznena djela: prijevare, pranja novca, prijevare u gospodarskom poslovanju, primanja mita u gospodarskom poslovanju, davanja mita u gospodarskom poslovanju, udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonitog posredovanja, primanja mita i davanja mita prema Kaznenom zakonu (Narodne novine, br. 110/1997, 27/1998, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011, 77/2011, 143/2012).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
Za potrebe utvrđivanja činjenice da gospodarskom subjektu ili osobi koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela navedeno u točci 14.1.1. (kaznena djela potrebno je u izjavi izrijekom navesti), ponuditelj dostavlja izjavu.
Izjavu, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od početka postupka javne nabave, daje odnosno potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo).
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), izjava iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
Središnje tijelo za javnu nabavu može tijekom postupka javne nabave provjeriti postojanje odnosno nepostojanje okolnosti iz točke 14.1.1. sukladno članku 67. stavku 4. i 5. Zakona.
Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
1. potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedan dokument iz točke 2.
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), potvrda iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
Istinitost podataka
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Središnje tijelo za javnu nabavu će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
Ostali razlozi isključenja ponuditelja
Profesionalni propust
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Središnje tijelo za javnu nabavu će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
Dokumenti kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dana slanja poziva na nadmetanje).
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Financijska sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje se bilancom, računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (BON-1 ili slično).
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je njegov ukupni prihod za 2013. godinu ili za prethodno obračunsko razdoblje u 2014. jednak ili veći od 1/2 iznosa procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o izvršenim uslugama u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost isporuke, datum isporuke i naziv druge ugovorne strane. Popisu se kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju isporuke prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju minimalno 2 ugovora, a maximalno 4 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave, čiji je zbrojeni iznos (bez PDV-a) minimalno u visini 1/2 procijenjene vrijednosti nabave. Potvrde moraju sadržavati slijedeće podatke:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet ugovora,
— vrijednost ugovora,
— datum isporuke,
— navod o uredno izvršenoj usluzi.
Ako je potrebno, Središnje tijelo za javnu nabavu može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Ponuditelj je u ponudi obvezan priložiti izjavu ili potvrdu proizvođača sustava, distributera ili zastupnika za područje RH iz koje će biti razvidno da je ovlašten za održavanje/servisiranje sustava BOSCHUNG, čime dokazuje da je sposoban kvalitetno i stručno izvršiti predmet ove nabave. Tražeći ovaj dokaz naručitelj postupa pažnjom dobrog gospodarstvenika, te smatra kako je njegovo traženje u skladu s pozitivnim propisima RH.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Popis i potvrde o zadovoljavajućoj pruženoj usluzi.
Izjava proizvođača o osposobljenosti za održavanje/servisiranje sustava BOSCHUNG.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2014-2596
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
17.10.2014 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 17.10.2014 - 9:00

Mjesto:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I kat, dvorana 101.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Na temelju Sporazuma o ovlaštenju za provedbu postupaka javne nabave, KLASA: 400-01/13-002/187, URBROJ: 251-26-01-13-4 od 12.12.2013. godine, i Ovlaštenja KLASA: ZGH-43-14-619 URBROJ: 01-07-02-14-03 od 1.8.2014.,

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, MB: 2576651, OIB: 61817894937, telefon + 385 16101111, telefaks: + 385 16503832, www.zagreb.hr, koji se smatra Središnjim tijelom za javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnje tijelo za javnu nabavu).

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Središnjem tijelu za javnu nabavu na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana sukladno odredbi članka 146. Zakona.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
4.9.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: