Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade izvedbenih projekata sanacije i rekonstrukcije sajamske dvorane i konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 933-1-2-1-61/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP Centar Skenderija d.o.o.
Kontakt osoba: Damir Burazerovic
Adresa: Terezije bb
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200736910008
Telefon: 062331001
Faks: 033222631
Elektronska po{ta: nabavka@skenderija.ba
Internet adresa:www.skenderija.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
izrada izvedbenih projekata
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada izvedbenih projekata po Lot-ovima i to:
Lot 1 - izrada izvedbenog projekta sanacije i rekonstrukcije
sajamske dvorane
Lot 2 - izrada izvedbenog projekta sanacije konstruktivnih
elemenata na dijelu Privrednog grada
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 6.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 6.10.2014. Vrijeme: 15:00
Mjesto: Terezije bb, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nema
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada izvedbenog projekta
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada izvedbenog projekta sanacije i rekonstrukcije sajamske
dvorane
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
60.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Najniža cijena, učešće: 50,00 %
2. Obezbjeđivanje i učestvovanje u izradi projekta
projektanata: statičari, konstruktori, građevinski,
mašinski i elektro inžinjeri i inžinjer hemije,
učešće: 30,00 %
3. Referenc lista sa naglaskom projektovanja
kompleksnih objekata i sanacije objekata,
učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u tenderskoj dokumentaciji
V. Dodatne informacije
Nema
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada izvedbenog projekta
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada izvedbenog projekta sanacije konstruktivnih elemenata na
dijelu Privrednog grada
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
15.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Najniža cijena, učešće: 50,00 %
2. Obezbjeđivanje i učestvovanje u izradi projekta
projektanata: statičari, konstruktori, građevinski,
mašinski i elektro inžinjeri i inžinjer hemije,
učešće: 30,00 %
3. Referenc lista sa naglaskom projektovanja kompleksnih
objekata i sanacije objekata, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u tenderskoj dokumentaciji
V. Dodatne informacije
Nema
(A-14163-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: