Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga redovnih pregleda i održavanja sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

OPĆINA CENTAR SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 79-1-2-1-150/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Centar Sarajevo
Kontakt osoba: Sulejman Dreca
Adresa: Mis Irbina 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200650440009
Telefon: 033562300
Faks: 033562400
Elektronska po{ta: kabinet@centar.ba
Internet adresa:www.centar.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: SARAJEVO CENTAR
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 01.01.2015. do 31.12.2017
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 15.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na
sistemima ventilacije i klimatizacije
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na
sistemima ventilacije i klimatizacije
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Objekti Općine Centar
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra o registraciji sa
svim pojedinačnim ovjerenim prilozima.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Izvod iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa BiH, origi-
nal ili ovjerena kopija, nijedan račun firme ne smije biti
blokiran.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- Lista glavnih isporuka dobavljača izvršenih u posljednje tri
godine, s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje
dokumenata u formi potvrda o izvršenim isporukama koje su
izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati
iz razloga izvan dobavljačeve kontrole, samo uz izjavu
dobavljača o izvršenim isporukama,
- Izjava o tehničkoj osposobljenosti i osposobljenosti
dobavljača, mjere za osiguranje kvaliteta i njegovu
osposobljenost za servisiranje u postprodajnom periodu.
- Izjava da se jedinične cijene utvrđene okvirnim sporazumom
neće mijenjati tokom sporazumnog perioda,
- Ostali specifični zahtjevi navedeni su u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina br. 1, Velika sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
-Ponude se dostavljaju u jednoj Zatvorenoj neprovidnoj koverti sa
imenom, adresom, tel/fax dobavljača, potpisom i pečatom, na kojoj
će pisati slijedeće: PONUDA ZA Redovni pregledi i održavanje
sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i
klimatizacije, "NE OTVARATI do 14.10.2014. godine u 13,00
sati", na adresu: Općina Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina br.1,
Sarajevo., unutar koje su tri zatvorene koverte na kojima će čitko
pisati sadržaj koverte: 1. "ORIGINAL PONUDA", 2. "KOPIJA
PONUDE" i 3. "KOPIJA PONUDE".
-Nepotpune, neblagovremene, ponude koje ne ispunjavaju bilo koji
uvjet iz obavještenja o nabavci ili uvjet iz tenderskog materijala će
biti odbijene i neće biti razmatrane.
ANEKS A
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Sulejman Dreca
Adresa: Mis Irbina 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033562319
Faks: 033562402
Elektronska po{ta:kabinet@centar.ba
Internet adresa:zposlovi.centar.ba
(A-14274-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: