Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih putnih pravaca, trotoara, parkova, trgova i drugih javnih površina

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

OPŠTINA PRNJAVOR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 134-1-2-1-57/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPŠTINA PRNJAVOR
Kontakt osoba: PAULINA JEVRIĆ
Adresa: KARAĐORĐEVA 2
Poštanski broj: 78430
Opština/Grad: Prnjavor
IDB/JIB: 4401227610009
Telefon: 051663286
Faks: 051663286
Elektronska po{ta: javnenabavke@prnjavor.ba
Internet adresa:opstinaprnjavor.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: PRNJAVOR
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge zimskog održavanja javnih površina
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Zimskoodržavanje gradskihulica,lokalnih putnih pravaca, trotoara,
parkova, trgova i drugih javnih površina.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
6.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Karađorđeva br.2 Prnjavor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije se vrši na račun opštine Prnjavor
broj 555-007-00215707-29,vrsta prihoda 729 124, šifra opštine 075,
budžetska organizacija9999999.
Ugovorni organ zadržava pravo primjene postupka javne nabavke u
skladu sa članom11.stav(4)tačka d2.
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zimsko održavanje gradskih ulica i javni površina
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Zimsko održavanje gradskih ulica,trotoara,parkova i trgova.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
200.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
3godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
područje grada Prnjavora
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zimsko održavanje lokalnih puteva
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Zimsko održavanje lokalnih putnih pravaca na području opštine
Prnjavor.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
300.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
3godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
područje opštine Prnjavor
(A-14426-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: