Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade šumsko privredne osnove za ŠPP Trnovsko i ŠVPP Bistričko

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 306-1-2-1-147/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Samir Fazlić
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200667410006
Telefon: 033562094
Faks: 033562220
Elektronska po{ta: sszp@ks.gov.ba
Internet adresa:www.ks.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ustupanje usluga izrade šumsko privredne osnove-ponovni javni
poziv
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge izrade šumsko privredne osnove za ŠPP "Trnovsko" i ŠVPP
"Bistričko"
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Finansiranje usluga izrade šumsko privredne osnove za ŠPP
"Trnovsko" i ŠVPP "Bistričko" u potpunosti je usklađeno sa
planiranim novčanim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za
2014 godinu.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u
kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave
određenom djelatnošću.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ponuđači su dužni dostaviti bilans stanja i bilans uspjeha za 2013.
godinu, kojim dokazuju pozitivno poslovanje u 2013. godini.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Ponuđači su dužni dostaviti dokaze o posjedovanju kvalitetne
referenc liste koja podrazumijeva uspješno realizovana najmanje 3
ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose
na predloženi ugovor za državne šume u prethodne tri godine, a čija
vrijednost ne može biti manja od 100.000,00 KM.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 15.10.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.10.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Reisa Džemaludina Čauševića 1 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Cijene moraju biti izražene u KM sa naznačenom osnovnom
cijenom i pripadajućim porezima.
Da bi ponuda bila uzeta u razmatranje, pored ispunjavanja formalno
pravnih uslova, neophodno je da ponudite sve zahtijevane usluge.
Otvaranje ponuda bit će obavljeno dana 15.10.2014. godine kako
slijedi:
LOT 1 - izrada šumsko privredne osnove za ŠPP "Trnovsko" sa
početkom u 11,30 h
LOT 2 - izrada šumsko privredne osnove za ŠVPP "Bistričko" sa
početkom u 12,00 h.
Kanton Sarajevo / Ministarstvo privrede ne snosi nikakve troškove
u postupku javnog nadmetanja, niti preuzima bilo kakve obaveze
do potpisivanja ugovora.
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju se uplaćuje na
račun: Kanton Sarajevo - Depozitni račun, broj:
3380002210019263, vrst prihoda: 722 631, budžetska
organizacija: 1801001 (obavezno navesti), općina Centar Sarajevo
(077), svrha: Naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije -
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Samir Fazlić
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033550285
Faks: 033550285
Elektronska po{ta: mp@mp.ks.gov.ba
Internet adresa:www.ks.gov.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade šumsko privredne osnove za ŠPP "Trnovsko"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge izrade šumsko privredne osnove za ŠPP "Trnovsko", koje se
odnosi na područje gospodarenja KJP "Sarajevo šume" Sarajevo.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
300.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Maksimalno 24 mjeseca
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 85,00%
2. Rok za izradu šumsko-privredne osnove, učešće: 10,00%
3. Način plaćanja, učešće: 5,00%
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo, područje gospodarenja KJP "Sarajevo šume"
Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade šumsko privredne osnove za ŠVPP "Bistričko"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge izrade šumsko privredne osnove za ŠVPP "Bistričko", koje
se odnosi na područje gospodarenja KJP "Sarajevo šume" Sarajevo.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedena u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
100.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Maksimalno 24 mjeseca
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 85,00%
2. Rok za izradu šumsko-privredne osnove, učešće: 10,00%
3. Način plaćanja, učešće: 5,00%
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo, područje gospodarenja KJP "Sarajevo šume"
Sarajevo
(A-14407-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: