Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga generalnog remonta kosog lifta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO
PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 599-1-2-1-419/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski
saobraćaj" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Ajanović Šefket
Adresa: Velikih drveta br. 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200055640002
Telefon: 033293298
Faks: 033454691
Elektronska po{ta: komercijala@gras.ba
Internet adresa:www.gras.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Usluge gradskeželjeznice, tramvaja, trolejbusa,
autobusa ili žičare
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Do ispunjenja ugovora
maksimalno do 31.12.2014 god
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 55.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usliga popravke kosog lifta
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
LOT 3125 A Generalni remont kosog lifta
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisana specifikacijom kroz obrazac tehnički podaci i elementi
ponude
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Fco skladište GRAS-a(Velikih drveta br.1) Srđana Aleksića br1
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena bez PDV-a sa uračunatim popustom, učešće:90,00 %
2. Rok i način plaćanja ( ne) duži od 120 dana, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
14.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Velikih drveta br. 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuđač je dužan opštu tendersku dokumentaciju i ponudu za
predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom
ponuđača na kojoj će pisati sledeće riječi "Ponuda za LOT
________NE OTVARATI do_______godine do 11:00
(A-14454-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: