Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 09:51

(MK) Nabavka usluga građevinskog stručnog nadzora za rekonstrukciju, adaptaciju i nadogradnju JZU Opšta bolnica Kičevo - druga faza implementacije

Izvor: Official Journal of the European Union, 09.12.2020.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

2020/S 240-594787

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministry of Health of Republic of North Macedonia
Poštanska adresa: 50 divizija No 6
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: tanja.pehcevska@zdravstvo.gov.mk
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.moh.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Procurement of Construction Expert Supervision Services of Re-construction, Adaptation and Upgrade of PHI General Hospital Kicevo — Second phase Implementation

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Procurement of construction expert supervision services of re-construction, adaptation and upgrade of PHI General Hospital Kicevo — second phase implementation.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

Procurement of construction expert supervision services of re-construction, adaptation and upgrade of PHI General Hospital Kicevo — second phase implementation.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

— A document (certificate) for registered activity (DRD form), as a proof that it has been registered as a legal entity for performing the activity related to the subject of the public procurement contract or to provide proof of membership in professional association according to the legislation of the country of origin. In Republic of North Macedonia authorised body is the Central Register of Republic of North Macedonia;

— License ‘B’ for construction supervising issued by authorised body for performing the activity related to the procurement subject in accordance with the law.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir: 

— Income Statement of total company revenue (this data is part of the balance sheet i.e. revised balance sheet) for the past 3 (three) annual years wherefore such information is available depending on the company’s incorporating date and information availability.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 

— Proof of full time engaged expert and technical staff: filled in tender sheet for the candidates having work experience on minimum 3 (three) construction supervisions of high-rise buildings, out of which 1 (one) in the healthcare field, providing values and dates, signed personally by the candidate and the bidder. The bidder must provide proof for the engagement of the candidate work experience on 2 (two) high-rise buildings. An extract from the construction book, engagement agreement or certificate confirming the engagement issued by the economic operator shall be deemed as convenient. If such documents are not available, than a personal statement declared and signed by the candidate shall be convenient.

— Provide proof of completed and constructed building. A certificate issued by the end users shall be deemed as convenient.

— Provide professional and technical staff for implementation of the procurement subject, as follows:

• 1 (one) full time engaged graduated civil engineer or graduated engineer of architecture, having work experience on minimum 3 (three) construction supervisions of high-rise buildings, out of which 1 (one) in the healthcare field, licensed for ‘B’ category supervision of constructions, appointed as general supervising engineer and responsible for overall project realisation, particularly for: architecture, civil engineering, water supply and sewerage, electro-technical installations,machinery and fire protection;

• 1 (one) full time engaged graduated engineer of architecture, having work experience on minimum 3 (three) construction supervisions of high-rise buildings, licensed for ‘B’ category supervision of constructions, responsible for the architecture part of supervision;

• 1 (one) full time engaged graduated civil engineer, having work experience on minimum 3 (three) construction supervisions of high-rise buildings, licensed for ‘B’ category supervision of constructions, responsible for supervising the construction phases;

• 1 (one) full time engaged graduated electro engineer, having work experience on minimum 3 (three) construction supervisions of high-rise buildings, licensed for ‘B’ category in electrical engineering supervising, responsible for the supervision of the electro-technical installations;

• 1 (one) full time engaged graduated mechanical engineer, having work experience on minimum 3 (three) construction supervisions of high-rise buildings, licensed for ‘B’ category in mechanical engineering supervising, responsible for supervision of the machinery and thermos technical installation.

— Provide statement for engaged technical staff.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 04/01/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 04/01/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto: 

Ministry of Health of Republic of NORTH MACEDONIA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

The economic operator must provide:

— Standard Certificate — ISO 9001:2015 Quality management system or equivalent;

— OHSAS 18001- Occupational health and safety assessment series or equivalent.

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: State Appeals Commission
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

10 days.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Ministry of Health of Republic of North Macedonia
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

04/12/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: