Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 15:31

(aukcija) Nabavka usluga tekućeg održavanja objekta

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

48-7-2-27-3-49/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA UNIVERZITETA U
SARAJEVU
IDB/JIB 4200542470007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Fahreta Hrustemović
Adresa Bolnička 4a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-249
Faks (033) 443-395
Elektronska pošta javnenabavke@sf.unsa.ba
Internet adresa www.sf.unsa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tekuće održavanje objekta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge tekućeg održavanja objekta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.12.2020. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo, IV sprat,
Dekanat
Datum i vrijeme 24.12.2020. 10:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Stolarski radovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Stolarski radovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 24.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.12.2020. 10:15


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Krovopokrivački radovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Krovopokrivački radovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 24.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.12.2020. 10:15


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Grijanje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Grijanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 24.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.12.2020. 10:15


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Građevinski radovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Građevinski radovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 24.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.12.2020. 10:15


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na plinskim instalacijama

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na plinskim instalacijama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 24.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.12.2020. 10:15

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: