Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.12.2020. 12:31

(aukcija) Nabavka usluga objavljivanja oglasnih materijala na godišnjem nivou u dnevnim listovima registrovanim na području Republike Srpske

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

215-7-2-137-3-86/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKONJI GRAD
IDB/JIB 4401195230004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Jelena Đurđević
Adresa Ul. Svetog Save br. 13
Poštanski broj 70260 Mrkonjić Grad (sp)
Opština/Grad Mrkonjić Grad
Telefon (050) 225-317
Faks (050) 211-352
Elektronska pošta s.tica@henavrbasu.com
Internet adresa www.henavrbasu.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u dnevnim listovima registrovanim na području Republike
Srpske

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u dnevnim listovima registrovanim na području Republike
Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i bezbjednost


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Da- Ličnu sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) Zakona: d) Je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i
indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA - Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa
članom 46. Zakona.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.12.2020. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica Svetog Save, broj 13, 70260 Mrkonjić Grad
Datum i vrijeme 24.12.2020. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT-1 Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u dnevnom listu registrovanom na području
Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT-1 Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u dnevnom listu registrovanom na području
Republike Srpske

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79340000-9 Usluge oglašavanja i marketinga


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je kod dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.12.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT-2 Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u drugom dnevnom listu registrovanom na području
Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT-2 Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u drugom dnevnom listu registrovanom na području
Republike Srpske

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79340000-9 Usluge oglašavanja i marketinga


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je kod dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.12.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.12.2020. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: