Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.12.2020. 12:13

(otkazivanje postupka) Nabavka usluga tehničkog pregleda za teretna i putnička vozila

Izvor: Akta.ba, 11.12.2020.

 

Broj: 01-4284 / /20

Tuzla, 11.12.2020 2020. Godine

 

Na osnovu člana 69. stav 3. ZJN BiH ( "Službeni, glasnik BiH" br. 39/14). člana 48. Statuta Rudnika uglja „Kreka" d.o.o. - Tuzla broj S-1766/20-79./2 od 03.08.2020. godine, člana 3. Odluke o davanju prokure broj S-2125/20-80./6 od 16.9.2020. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom Komisije od 02.12.2020. godine, v.d. Direktora i Prokurista d o n o s e

 

ODLUKU

o otkazivanju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH Tehnički pregledi za teretna i putnička vozila

 

Član 1.

Otkazuje se postupak dodjele ugovora za javnu nabavku usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH (Poziv za dostavu ponuda br. 02-1337/20 od 06.07.2020. godine) - Tehnički pregledi za teretna i putnička vozila.

 

Član 2.

Stavlja se van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-1952/20 od 13.08.2020.godine.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

ObrazIož enje

Na osnovu Odobrenih IN Rudnika „Dubrave" u Dubravama br. 50-267/2020. Rudnika „Mramor" u Mramoru br. 13-162/2020, Rudnika „Šikulje" u Lukavcu br. 20-314/20. Pogona ..Radionice" u Šićkom Brodu br. 31 -95/2020, Pogona „Rekultivacija" u Šićkom Brodu br. 32-28/2020, Direkcije Društva br. 99-73/2020 i Odluke Izvršnog direktora za tehničke poslove br. 02-1254/20 od 26.06.2020. godine. Komisija za nabavku usluga iz Aneks II dio B ZJN BiH - Tehnički pregledi za teretna i putnička vozila je provela postupak te dala prijedlog, a Izvršni direktor za tehničke poslove donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-1952/20 od 13.08.2020. godine ..NIPEX" Tuzla, u vrijednosti od 8.141.41 KM bez PDV-a.

Na pomenutu Odluku ponuđač ,.SAMN" Tuzla je izjavio žalbu, koja je Rješenjem URŽ BiH br. JN2-03-07-1-2328-9/20 od 12.11.2020. godine usvojena, a predmet vraćen ugovornom organu na ponovno odlučivanje.

Imajući u vidu da su u predmetnom postupku ponude dostavila dva ponuđača, koja su iz navedenog razloga različito tumačila Obrazac za cijenu ponude, te da je jedan od ponuđača PDV obračunao i na neoporezivi dio cijene, dok drugi ponuđač nije iskazao ukupnu cijenu ponude koju će ugovorni organ platiti (iskazana je ukupna cijena ugovora sa PDV-om. bez iskazanog iznosa neoporezive takse), odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke. 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Rudniku uglja "Krčka" d.o.o. - Tuzla, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: