Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.12.2020. 12:17

Nabavka usluga obezbjeđenja objekta Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama

Izvor: Akta.ba, 11.12.2020.

Poziv obezbjeđenje zgrade Filijjala Pale do 30.06.2021.

 

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 150-15-4-2304-4/20

 

Sarajevo, 11.12.2020. godine

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGE - OBEZBJEĐENJA OBJEKTA FILIJALE CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE NA PALAMA

(USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

 

U skladu s odredbama člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), te na osnovu odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), Centralna banka Bosne i Hercegovine, objavljuje na web stranici www.cbbh.ba ovaj Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga - obezbjeđenja objekta Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama.

 

A- OPŠTI PODACI

 

1.  Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Centralna banka Bosne i Hercegovine

Adresa: Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo, BiH

IDB/JIB: 4200693920055

Telefon: +387 (0)33 278 355

Web adresa: www.cbbh.ba

e-mail: sanela.mahmutovic@cbbh.ba

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Mirnesa Mašić Telefon: +387 (0)33 278 194 e-mail: mirnesa.masic@cbbh.ba

3. Popis privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa

Ne postoje privredni subjekti sa kojima ugovorni organ ne može zaključivati ugovore u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama.

4. Redni broj nabavke

Broj i datum Odluke o pokretanju postupka javne nabavke: 150-15-4-2304-2/20 MM od 11. 12.2020. godine. Redni broj iz Plana nabavke: Odjeljak B-usluge red.br. 67.

5. Podaci o postupku javne nabavke

Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Ugovor o javnoj nabavci usluga. Vrsta postupka javne nabavke: Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama Procijenjena vrijednost javne nabavke: 24.800,00 KM bez PDV-a Period na koje se zaključuje Ugovor: od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine

 

B- PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Opis predmeta nabakve

Predmet ovog postupka nabavke je nabavka usluge - obezbjeđenja objekta Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama ( fizička i tehnička zaštita).

Oznaka i naziv iz JRJN: 79710000-4 - Usluge na području sigurnosti

2. Podjela na lotove

Ne.

3. Količina predmeta nabavke

Količina predmeta nabavke je iskazana u obrascu za cijenu ponude - Prilog II, koji je sastavni dio ovog poziva.

4. Tehnička specifikacija

Osnovne karakteristike objekta, koji se osigurava:

a) Filijala Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama u ulici Milana Simovića 14;

b) Prostorije banke obuhvataju prizemlje, sprat i potkrovlje.

c) Banka ima samo jedan ulaz sa zapadne strane iz Svetosavske ulice, a sa sjeverne strane zgrade nalazi se parking prostor;

d) Objekt banke je izgrađen od čvrstog materijala, PVC stolarije i staklenih površina. Prednja i lijeva strana objekta su najvećim dijelom u staklenoj površini;

e) U banci je 12 senzora vatrodojave i sastavni su dio vatrodojavnog sistema zaštite (PARADOX);

f) U banci se nalazi sistem videonadzora (DSC) sa četiri kamere (dvije u objektu, dvije van objekta) i snimačem;

g) Sistem kontrole pristupa i registracije radnog vremena (JANTAR);

h) Protupožarna oprema: četiri PP aparata tip S9 i jedan CO2-5;

i) Hidrant se nalazi u ulaznom holu;

Uslovi koje mora ispuniti ponuđač:

a) Jedan naoružani pripadnik fizičkog obezbjeđenja, van radnog vremena (od 16:00 do 08:00 sati) uključujući subote, nedjelje, državne i vjerske praznike od 00-24.

b) Obezbjeđenje unutrašnjosti objekta i prostora ispred Filijale i da po registraciji provale, požara ili bilo kakvog neovlaštenog pokreta u objektu ili njegovoj neposrednoj blizini pripadnik obezbjeđenja poduzima sljedeće radnje:

• poziva na mjesto događaja mobilnu patrolnu ekipu;

• čuva objekt i mj esto događaja do dolaska pripadnika policije;

• zadržava zatečene moguće počinitelje krivičnog djela;

• obavještava najbližu policijsku stanicu;

• obavještava najbližu vatrogasnu j edinicu;

• obavještava dežurnu službu hitne medicinske pomoći, ako se za to ukaže potreba;

• o svim vanrednim okolnostima obavještava nadležnog službenika Centralne banke.

c) Nadzor i kontrola ulaza i parkinga Filijale;

d) U toku radnog vremena tehnička zaštita i dolazak patrole, po potrebi, u roku od 5 minuta od poziva;

e) Kontrola ulaska stranaka,i praćenje istih kontrola pristupa vozila, izvještavanje, reagiranje u vanrednim situacijama;

f) Dnevna kontrola ispravnosti videonadzora;

g) Periodična provjera ispravnosti ( najmanje jednom godišnje) pobrojanih sistema tehničke zaštite ( video nadzor, kontrola pristupa) i izdavanje zapisnika o provjeri u skladu sa zakonskom regulativom;

h) Dežurni službenik u operativnom centru koji putem elektronskih sistema koordinira rad mobilne patrolne ekipe i fizičkog osiguranja na objektu;

i) Izlazak na objekat mobilne patrolne ekipe u slučaju dojave vanredne situacije van radnog vremena u roku od 5 minuta;

j) Obilazak štićenog objekta od strane mobilne patrolne ekipe minimalno jednom u toku osam sati, k) Izrada izvještaja o stanju sigurnosti u objektu Filijale CBBiH na Palama, na zahtjev Centralne banke.

l) Izradi Protokol o saradnji sa Vatrogasnom brigadom Pale u slučaju požara u objektu Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama;

m) U toku i nakon obavljene smjene održavati i ostaviti objekt i prilaz objektu u ispravnom stanju (prostorija za boravak radnika osiguranja, provjetrene prostorije, zabrana pušenja, uredan mokri čvor, kuhinja itd.);

n) Imati na raspolaganju 4 radnika (spisak uz ponudu) sa potrebnim dozvolama i certifikatima za obavljanje navedenih aktivnosti, izdate od nadležnih organa u skladu sa zakonskom regulativom, sa radnim iskustvom u Centralnoj banci na poslovima fizičkog obezbjeđenja.

5. Mjesto pružanja usluga

Milana Simovića 14, Pale.

6. Period trajanja ugovora

Od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine.

 

C- USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

1. Lična sposobnost

Ne traži se.

 

3. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti ( član 46. ZJN )

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (čl 46. ZJN) dokazati da je registriran za obavljanje djelatnosti u vezi sa predmetom nabavke. U tom smislu, kao dokaz će se u obzir uzeti odgovarajuće Rješenje o upisu u sudski registar, aktualni izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument, kojim se potvrđuje da je ponuđač registriran za obavljanje profesionalne djelatnosti sa datumom ovjere ne starijim od 3 mjeseca računajući od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

 

4. Ekonomsko finansijska sposobnost ( član 47. ZJN )

Ne traži se.

 

5.  Tehnička i profesionalna sposobnost

5.1. Uslovi vezani za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

U svrhu dokazivanja uslova vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost (član 48. i 50. ZJN), ponuđač je dužan ispunjavati slijedeće uslove:

a) Raspolagati sa najmanje 4 osobe, pripadnika osiguranja sa ovlaštenjem, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima u Republici Srpskoj, tokom perioda trajanja ugovora sa radnim iskustvom u Centralnoj banci na poslovima fizičkog obezbjeđenja.

b) Ponuđač mora biti ovlašten za obavljanje poslova fizičkog osiguranja ljudi i imovine, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima u Republici Srpskoj

4.2. Dokazi vezani za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

U svrhu dokazivanja uslova vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost, ponuđač je dužan dostaviti sljedeće:

a) Izjavu o angažiranim osobama - Prilog V, uz obavezno dostavljanje spiska navedenih osoba

b) Rješenje/ovlaštenje za rad zaštitarske agencije, koje je izdalo nadležno tijelo u Republici Srpskoj ili ekvivalent - original ili ovjerena kopija.

 

6. Grupa ponuđača

U slučaju dostavljanja ponude od strane grupe ponuđača u obrascu za dostavljanje ponude (Prilog I) moraju se navesti podaci o svakom članu grupe ponuđača kao i jasno navođenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik grupe ponuđača za učestvovanje u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora.

Uz ponudu se mora dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu kao i punomoć za predstavljanje grupe ponuđača tokom postupka nabavke (punomoć može sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Isti moraju biti potpisani i ovjereni od strane svih privrednih subjekata koji čine grupu ponuđača.

Svi članovi grupe zajedno moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

Svaki član grupe mora dostaviti izjavu iz člana 52. ZJN - Prilog III Poziva. Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze.

Svi članovi grupe ponuđača dostavljaju zajedno dokaze o ispunjavanja uslova vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost. Dakle, članovi grupe mogu zajednički (kao grupa ponuđača) dokazati ispunjavanje definiranih uslova za tehničku i profesionalnu sposobnost.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabakve.

 

6. Fizička osoba kao ponuđač (uslovi i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlja fizička osoba u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) ZJN, dužan je dostaviti slijedeći dokaz: potvrda nadležnog organa da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

Također, dužan je dostaviti sve dokaze vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost, u skladu sa zahtjevima iz Poziva.

 

D- PODACI O PONUDI

1. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuđači su obavezni pripremati ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni ovim pozivom. Ponude koje nisu pripremljene u skladu sa ovim pozivom će biti odbačene kao neprihvatljive. Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst poziva.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda uvezana odnosno ukoričena u knjigu ili ponuda, na neki drugi način, uvezana u cjelinu i uz to osigurana jamstvenikom čija su oba kraja na prvoj ili posljednjoj strani pričvršćena utisnutim žigom ili naljepnicom ovjerenom pečatom ponuđača a u svrhu izbjegavanja manipuliranja stranicama ponude. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži tiskanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno. Izuzetno, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerirani na način da je osiguran kontinuitet numeriranja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uvjeta i drugih zahtjeva navedenih u ovom pozivu. U slučaju da ponuđač primijeti da je načinio grešku prilikom pripreme ponude ista mora biti ispravljena na način da ispravljeni podaci moraju biti vidljivi, potvrđeni potpisom ponuđača i sa datumom izvršenja ispravke.

Ponuđač je dužan dostaviti ponudu u originalu. Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ponuda mora sadržavati:

a) Obrazac za dostavljanje ponude sa obaveznim navođenjem datuma ponude, potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuđača - Prilog I;

b) Obrazac za cijenu ponude - Prilog II;

c) Dokaz o registraciji za obavljanje profesionalne djelatnosti, original ili ovjerena kopija; iz člana 46. ZJN; U slučaju dostavljanja ovjerene kopije, sve stranice dokumenta moraju biti ovjerene

d) Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, ovjerena od strane nadležnog organa - Prilog III;

e) Dokumentacija kojom ponuđač dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost - original ili ovjerena kopija;

f) Obrazac za dostavu povjerljivih informacija - Prilog IV;

g) Izjava o angažiranju potrebnog broja radnika - Prilog V.

 

Napomene:

Prilog IV - Obrazac za dostavu povjerljivih informacija dostavlja samo onaj ponuđač koji ima takve informacije u sadržaju ponude

Ponuđač koji uživa preferencijalni tretman domaćeg dužan je dostaviti dokaz opisan u tački 7. ovog poziva.

 

Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti dostavljena ugovornom organu, na adresi navedenoj u pozivu, do datuma i vremena navedenog u pozivu. Sve ponude dostavljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa na adresi Maršala Tita 25, 71 000 Sarajevo ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Maršala Tita 25 71 000 Sarajevo

PONUDA ZA NABAVKU USLUGA - OBEZBJEĐENJA OBJEKTA FILIJALE CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE NA PALAMA „NE OTVARAJ"

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti naziv i adresu ponuđača /grupe ponuđača

 

2. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Nije dopuštena dostava alternativne ponude.

 

3. Obrazac za cijenu ponude - Prilog II

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definirani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

 

4. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvaća sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ako je predmet nabavke podijeljen po stavkama.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, a naročito:

a) osiguranje;

b) cijena popratnih (dodatnih) usluga, c) drugi troškovi neophodni za izvršenje usluge

Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrascu za cijenu ponude.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za ponudu, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00 ili uopće ne upisuje iznos.

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

Ponuđači sa sjedištem izvan BiH su dužni u svojoj ponudi navesti podatke (naziv i sjedište) za poreznog punomoćnika sa sjedištem u BiH kojeg će angažirati ukoliko njihova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, a kojeg angažiraju na teret svojih troškova. Navedeni punomoćnik je u obavezi izvršiti uplatu PDV-a Upravi za indirektno oporezivanje.

Članom 60. Zakona o porezu na dodanu vrijednost predviđeno je da obveznik koji nema sjedište u BiH, a koji vrši promet dobara i usluga u BiH, se registrira kod poreznog punomoćnika koji ima sjedište u BiH. Obveznik i punomoćnik su solidarno i pojedinačno odgovorni za porez koji se obračunava u skladu s ovim Zakonom. Prava i obaveze koje imaju obveznici u BiH, u skladu sa ovim Zakonom, odnose se i na punomoćnika.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu ponude ili obrascu za ponudu smatrati će se da nije ponuđen.

 

5. Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (KM).

 

6. Kriterij za dodjelu ugovora

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

7.  Preferencijalni tretman domaćeg

U postupku javne nabavke, ugovorni organ će primjenti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana ( „Službeni glasnik BiH", broj: 34/20) U cilju ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom Corona virusa (COVID-19) i zaštite privrede Bosne i Hercegovine, samo u periodu koji je naveden u tački b) ovog stava ugovorni organ je obavezan, u skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkama:

a) primijeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda,

b) prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine,

c) U svrhu ovog stava, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Kao dokaz da ponuđači ispunjavaju uslove u pogledu preferencijalnog tretmana domaćeg potrebno je dostaviti:

Potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH ili Privredne komore FBiH ili Privredne komore RS da ponuđač ima sjedište u BiH te da je osnovan u skladu sa zakonom BiH i da su najmanje 50% ukupne radne snage za izvršenje usluga rezidenti iz Bosne i Hercegovine. Potvrda mora glasiti na konkretan postupak nabavke odnosno na postupak nabavke usluge „obezbjeđenja objekta Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama" koja se nabavlja u ovom

postupku na osnovu ove tenderske dokumentacije. Lična izjava ponuđača da uživa preferencijalni tretman domaćeg neće se smatrati kao validan dokaz.

 

8. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Dokumentacija može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju se obavezno prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prijevod izvršen za dijelove dokumentacije iz kojih će se vršiti ocjena kvalificiranosti ponuđača i prihvatljivosti ponude.

 

9. Rok važenja ponude

Ponude moraju važiti 120 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja smatra se da ponuda važi za period naveden u tenderskoj dokumentaciji, odnosno 120 dana od isteka roka za dostavu ponude. U slučaju da je ponuđeni period važenja ponude kraće od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) ZJN.

Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo tražiti od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma.

Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka.

 

10. Mjesto, datum i vrijeme za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju na način definiran u ovom pozivu i to na slijedeću adresu:

Ugovorni organ: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Ulica i broj: Maršala Tita 25, 71 000, Sarajevo; Datum: 24.12.2020. godine

Vrijeme do kada se mogu dostaviti ponude: 10:00 sati.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ako ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog ovim Pozivom.

 

11. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ugovorni organ neće provoditi javno otvaranje ponuda. Komisija, nadležna za provođenje postupka nabavke, će otvoriti početne ponude, nakon isteka roka za dostavu ponuda, prema redoslijedu dostavljenih ponuda.

 

12. Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja

Komisija nadležna za vođenje postupka, u skladu sa članom 9. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN, će, nakon otvaranja početnih ponuda, isti dan tj. 24.12.2020. godine, provesti pregovore.

Pregovori će biti vođeni e-mailom, na način da će ovlašteni predstavnik Komisije kontaktirati ponuđača, na e-mail adresu navedenu u ponudi.

E- OSTALI PODACI

1. Podugovaranje

Nužno je da se ponuđač izjasni namjerava li dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane. U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili u postotku) će dati podugovaraču. Ugovorni organ će u ugovor o javnoj nabavci unijeti tu odredbu kao osnovu za zaključivanje podugovora između izabranog ponuđača i podugovarača.

Ponuđač u ponudi ne mora identificirati podugovarača, ali ne smije sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog organa. Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti i izjašnjenje da li će se plaćanje izvršiti direktno podugovaraču. Ugovorni organ se obavezno obavještava o elementima ugovora koji se podugovaraju i identitetu podugovarača blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Prilikom dostave obavijesti o identitetu podugovarača i elementima podugovora ponuđač je dužan dostaviti dokaze da podugovarač ispunjava uslove u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ugovorni organ će na osnovu dostavljene dokumentacije izvršiti provjeru navedenog podugovarača i obavijestiti o svojoj odluci ponuđača najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti o podugovaraču.

Nakon što ugovorni organ odobri podugovaranje dobavljač kome je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora (a u slučaju da se izjasnio da će se vršiti direktno plaćanje podugovaraču) dostaviti ugovornom organu podugovor zaključen sa podugovaračem kao osnovu za neposredno plaćanje podugovaraču i koji kao obavezne elemente mora sadržavati sljedeće:

a)            robu, usluge ili radove koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač;

b)           predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke;

c)            podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, ID broj, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

2. Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorni organ je dužan odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno.

3. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema pojedinačne fakture, a nakon izvršene usluge, na račun ponuđača, koji se nalazi na fakturi.

U slučaju da ugovorni organ kasni sa plaćanjem, ali da je kašnjenje rezultat propuštanja poduzimanja radnji za koje je ugovorni organ odgovoran, ponuđač će moći naplatiti zakonsku zateznu kamatu.

 

F- DODATNE INFORMACIJE

1. Trošak ponude i preuzimanje ovog poziva

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Poziv za dostavljanje ponuda će biti objavljen na web stranici Centralne banke www.cbbh.ba te upućen na najmanje tri adrese.

 

2. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

Do isteka roka za dostavljanje ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to u

posebnoj koverti, sa dostavom na sljedeću adresu:

Ugovorni organ: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Ulica i broj: Maršala Tita broj 25, 71 000, Sarajevo

IZMJENA I DOPUNA PONUDE ZA NABAVKU USLUGE- OBEZBJEĐENJA OBJEKTA FILIJALE CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE NA PALAMA

„NE OTVARAJ" BROJ: 150-15-4-2304-2/20 MM

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

 

3. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su navesti podatke o povjerljivim informacijama prema obrascu iz Priloga IV ovog poziva. Ako ponuđač ne dostavi navedene podatke smatra se da nema povjerljivih informacija.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

a)            ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b)           predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi usporedba sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

c)            dokazi o osobnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. ZJN).

Ako ponuđač kao povjerljive, označi podatke koji se u skladu sa gore navedenim ne mogu smatrati povjerljivim, oni se neće smatrati povjerljivim.

 

4. Ispravke grešaka i propusta

Ugovorni organ će provjeriti računsku ispravnost ponude i ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ako se ista otkrije tokom ocjene ponuda. Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude ne odgovaraju metodologiji za izračun definiranoj u ovoj tenderskoj dokumentacij, ugovorni organ ih ispravlja na način da se jedinična cijena ponude ne može mijenjati dok se sve ostale vrijednosti ispravljaju u skladu sa osnovnim aritmetičkim postupcima. Ugovorni organ će ispraviti i druge računske greške u obrascu za cijenu ponude i obrascu za dostavljanje ponudu.

Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude (nakon ispravljene računske greške) ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u obrascu ponude, važi cijena bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude.

Ugovorni organ će bez odlaganja ponuđaču uputiti zahtjev za potvrdu ispravke računske greške i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je predvidilo ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se ponuđaču.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvaća, njegova ponuda se odbacuje.

 

5. Način komuniciranja sa ponuđačima

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija između ugovornog organa i ponuđača se vodi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja elektronskim sredstvom ili putem pošte ili neposredno koristeći kontakt podatke iz točke 1.1 i 1.2 ovog Poziva.

 

6. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja Poziva. Ponuđač je dužan dostaviti žalbu ugovornom organu najmanje u tri primjerka

 

 

PRILOZI:

PRILOG I              Obrazac za dostavlj anje ponude;

PRILOG II            Obrazac za cijenu ponude;

PRILOG III           Obrazac izjave iz člana 52. ZJN;

PRILOG IV           Obrazac za dostavu povj erljivih informacij a;

PRILOG V            Izjava o angažiranju potrebnog broja radnika;

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: