Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.12.2020. 08:15

Nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata u PJ Olovo, Vareš, Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj i Tešanj

Izvor: Akta.ba, 09.12.2020.

JAVNO PREDUZEĆE

ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO

ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA

d.o.o. ZAVIDOVIĆI

 

JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići

 

 

Broj: 72/20

Dana, 08.12.2020. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići upućuje ponuđačima,

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGA ZA USLUGA U ŠUMARSTVU;

SJEČA I IZVOZ DRVNIH SORTIMNATA

 

Poziv je objavljen na web stranici: http:/www.spdzdk.ba/. Isti se može preuzeti do 24.12.2020. godine do 11:00 sati.

 

1. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

 

Ugovorni organ: JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, Služba za komercijalne poslove

Adresa: Alije Izetbegović broj 25, Zavidovići,

Identifikacijski broj: 4218431050005

Detaljna adresa za korespodenciju:

Telefon: 032/877-834 Faks, 032/879-029

E-mail: spdzdk@gmail.com

Web str. http:/www.spdzdk.ba/

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima Šibonjić Halid, dipl. pravnik

 

2. PREDMET NABAVKE

1. Predmet nabavke sa detaljanim opisom i količinskim specifikacijama je raspoređen po LOT-ovima kako je navedeno u obrascu za cijenu ponude.

2. CPV 77211400-6 - Usluge sječe drveća.

3. Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke je navedena u obrascu projektnih cijena za svaki LOT posebno.

4. Ugovorni organ će potencijalnom ponuđaču omogućiti uvid u stanje objekta i kompletnu projektnu dokumentaciju koji je predmet ovog postupka na osnovu pismenog zahtjeva upućenog na protokol ugovornog organa poštom, faxom ili e-mailom nakon čega će u kontaktu na broj telefona Šefa PJ na kojoj se odjel nalazi izvršiti obilazak odjela.

5. Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove. U ponudi unutar lota moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definisano tehničkom specifikacijom u obrascu za cijenu ponude.

6. Mjesto izvršenja i ostali komercijalno tehnički uslovi ugovora su navedeni u obrascu za ponudu i obrascu za cijenu ponude.

7. Nakon provedenog postupka javne nabavke zaključit će se ugovor o predmetnoj javnoj nabavci.

8. Obrazac za ponudu, Obrazac za cijenu ponude i Obrazac izjave o preferencijalnom tretmanu domaćeg su sastavni dio ove tenderske dokumentacije u obliku Priloga TD.

9. JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići predviđa sklapanje Okvirnog ugovora na količinu navedenu u tenderskoj dokumentaciji koja ja uvećana za 10% od količine kubika predviđene u projektu. Navedena količina od 10% je povećana iz razloga što se ne može prilikom projektovanja tačno sa sigurnošću procijeniti koliko će kubika doznačene drvne mase iznositi na kraju posla nakon šječe i/ili izvoza na tvrdi put.

 

3. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

 

Da bi učestvovao u konkretnom postupku nabavke ponuđač mora zadovoljiti minimalne uslove za kvalifikaciju utvrđene srazmjerno predmetu ove nabavke i to:

 

a) da ispunjava uslove iz člana 45. stav (2) tačka c) Zakona (lična sposobnost);

 

- Dokaz o nepostojanju smetnji za učestvovanje u postupku javne nabavke u smislu odredbi člana 45. stav (2) tačka c) Zakona i to - kopija uvjerenja da je ponuđač ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran (Uvjerenje ne smije biti starije od 3 mjeseca računajući od trenutka izdavanja do trenutka dostavljanja ponude).

 

b) da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti).

 

U skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (Sl.novine ZDK broj 13/13) pravo učešća za sve LOT-ove imaju ponuđači koji su registrovani za predmetne radove u sudskom registru i koji ispunjavaju uslove za izvođenje radova u šumarstvu, zbog čega je potrebno uz ponudu da dostave kopiju Rješenja o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu (licenca),

 

Pravo učešća na LOT-ove u kojima je predmet poslova; sječa i izvoz drvnih sortimenata traktorom nemaju ponuđači, fizička lica koji su registrovani kao obrtnici.

 

Fizička lica (obrtnici) imaju pravo učešća u ovom postupku koja su registrovana kao obrtnici za predmetne radove u LOT-ovima za faze rada: primicanja animalom, privlačenja i iznošenja šumskih drvnih sortimenata.

Fizička lica (obrtnici) trebaju uz ponudu dostaviti kopiju Rješenja organa uprave kao dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih radova primicanja animalom, privlačenja i iznošenja šumskih drvnih sortimenata.

 

Uslovi za kvalifikaciju tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, čl. 48 ZJN

 

a) Opšti uslov za kvalifikaciju u smislu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 48. ZJN BiH je da ponuđač ima u 2018. ili 2019. ili 2020. godini uredno izvršenje jednog ili više ugovora sa nekim privrednim subjektom u zbirnoj vrijednosti realizacije od minimalnog iznosa procijenjene vrijednosti ugovora bez PDV za pojedini LOT na koji aplicira, čiji je predmet isti ili sličan kao što je predmet nabavke.

 

Traženi dokazi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

 

1. -Potvrda (original ili ovjerena kopija) koju daje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura.

Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: -naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata; -predmet ugovora; -vrijednost ugovora; - vrijeme i mjesto izvršenja ugovora; - navode o uredno izvršenim ugovorima.

U slučaju da je ponuđač izvodio radove za potrebe J.P. „ŠPD ZDK'“ d.o.o. Zavidovići u 2018. ili 2019. ili 2020. godini potrebno je da dostavi potvrdu od strane JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići sa traženim podacima o urednom izvršenju ranije ugovorenih obaveza po zaključenim ugovorima o izvođenju radova u šumarstvu koje je izvođač izvodio za potrebe JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana izdavanja do dana predaje ponude.

Ako ponuđač nije izvodio radove za JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići potrebno je dostaviti Potvrdu drugog preduzeća sa traženim podacima kod kojeg je radio a koje gospodari šumama u BiH u skadu sa članom 48. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ako je ponuđač tek registrovan za izvođenje radova u šumarstvu potrebno je da u svrhu tehničke profesionalne sposobnosti dostavi Potvrdu JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići kojom se konstatuje da ponuđač nije izvodio radove za JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići.

 

b) Pored navedenog potrebno je da ponuđač ispuni i dodatne minimalne uslove

 

-da ima na raspolaganju sredstva rada: traktore i motorne pile za izvršenje navedenih radova kako je navedeno za svaki LOT u obrascu za cijenu ponude:

 

Ukoliko ponuđač aplicira na sve ili neke LOT-ove za koje je potrebno da ispuni i dodatne minimalne uslove, kako je navedeno za svaki LOT u obrascu za cijenu ponude, neophodno je da dokaže minimalnu raspoloživost tehničkom opremljenošću kumulativno za sve LOT-ove na koje je aplicirao.

Ukoliko ponuđač ne ispunjava kumulativno uslove u dijelu minimalne tehniče opremljenosti za LOT-ove na koje je aplicirao Ugovorni organ će postupiti na slijedeći način:

 

1.) Ukoliko je ponuđač najpovoljniji za više LOT-ova nego što je kumulativno kvalificiran u dijelu tehničke opremljenosti, ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-ove za koje je kvalificiran a koji u obrascu za cijenu ponude imaju najveću količinu m3.

 

2.)Za LOT-ove na koje je Ponuđač aplicirao i nije najpovoljniji Ugovorni organ će razmatrati i ocijeniti kvalifikacionu ponudu počevši od LOT-ova koji u obrascu za cijenu ponude imaju najveću količinu m3 i rangirati u skladu sa kriterijem za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

 

Ugovorni organ ima pravo da ukoliko smatra opravdanim i potrebnim provjeriti istinitost izjave o raspoloživosti tehničkom opremljenošću koju je ponuđač dao u ponudi.

Navedena sredstva za rad ponuđač mora imati u svom vlasništvu ili zaključen ugovor o iznajmljivanju, ili ugovor o lizingu ili ugovor o poslovnoj saradnji ili neki drugi dokaz o angažovanju traženih sredstava,

 

Dokazi za dodatne minimalne uslove tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, kako se zahtijeva za svaki LOT posebno u obrascu za cijenu ponude:

- Izjava (Prilog javnog poziva) ponuđača o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti uz specifikaciju sredstava za rad koja su potrebna za izvršenje radova i

- kartice osnovnih sredstava kojim raspolaže ponuđač i/ili dokazi o angažovanim sredstvima trećih lica za lotove na koje ponuđač aplicira sa karticom sredstava rada trećih lica.

 

Ugovorni organ, će isključiti ponuđače kao nekvalifikovane koji propuste da dostave naprijed navedeni dokaz ili dostave pogrešne informacije. Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od dobavljača da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorni organ.

 

Dokazi i isprave koje ponuđač treba dostaviti uz ponudu su:

1. Obrazac za ponudu I,

2. Obrazac za ponudu II,

3. Izjava o preferencijalnom tretmanu.

4. Obrazac za cijenu ponude po lotovima,

5. Dokaz o registraciji iz člana 46. ZJN;

- za pravna lica - kopija Rješenja ili Izvoda iz sudskog registra i kopija rješenja o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu (licenca)

- za fizička lica kopija Rješenja organa uprave kao dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih radova

6. Potvrda iz člana 48. ZJN BiH o urednom izvršenje najmanje jednog ugovora o izvođenju radova u šumarstvu kako je navedeno u pozivu.

7. dokazi o ispunjavanju tehničke i profesionalne sposobnost ponuđača za lotove za koje se traži u obrascu za cijenu ponude i to:

- Izjava ponuđača o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti sa specifikacijom sredstava za rad koja su potrebna za izvršenje radova i

- kartice osnovnih sredstava kojim raspolaže i/ili dokazi o angažovanim sredstvima trećih lica za lotove na koje se aplicira sa karticom sredstava rada trećih lica kako je navedeno za svaki LOT u obrascu za cijenu ponude.

8. - kopija uvjerenja da je ponuđač ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje kao u td.

 

4. Način dostavljanja ponuda

 

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti primljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

 

JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, ul. Alije Izetbegovića broj 25., Zavidovići ponuda u postupku broj 72/20 „NE OTVARATI'“

 

Rok za dostavljanje ponuda ističe 24.12.2020. godine u 11,00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

Javno otvaranje ponuda će se održati 24.12.2020. godine u 12,00 sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa, JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, ul. Alije Izetbegovića broj 25., Zavidovići. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.

 

5. Uvezivanje i numerisanje ponude

 

Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Izrađuje se na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

 

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove. Ponuđač koji aplicira na više lotova dovoljno je da tražene kvalifikacione isprave i dokaze dostavi u jednom primjerku u jednoj koverti sa popunjenim obras cem za ponudu i obrascem za cijenu ponude za lotove na koje aplicira.

Ugovorni organ u predmetu ove nabavke ne dozvoljava dostavljanje alternativnih ponuda.

 

6. KRITERIJ DODJELE UGOVORA

 

9.1 Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija:Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. Može biti ponuđena samo jedna cijena i ne može se mijenjati. O cijeni se neće pregovarati. Međutim ako ponuđena cijena i najpovoljnijeg ponuđača bude neprihvatljiva za ugovorni organ postupak će se otkazati.

 

7. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

 

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) u skladu sa Odlukom Vijeća Ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda.

Prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor u propisanom procentualnom iznosu.

Domaće ponude, u smislu ove odredbe, su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i koja su registrirana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih je najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Kao dokaz o uživanju preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđač je dužan dostaviti slijedeći dokaz:

-Izjava koja je sastavni dio tenderske dokumentacije u kojoj stoji da je preduzeće koje dostavlja ovu ponudu domaće sa

sjedištem u BiH i da najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Ukoliko ponuđač ne dostavi traženi dokaz o preferencijalnom tretmanu domaćeg njegova ponuda neće biti odbijena ali neće uživati preferencijalni tretman domaćeg.

 

8. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa, u roku i na način propisan Zakonom o javnim nabavkama BiH..

Za sve što nije predviđeno ovim konkurentskim zahtjevom, primjenjuju se direktno odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH i podzakonskih akata.

 

Poziv za dostavljanje ponuda sa cjenovnim obrascem ponude i dodatna pojašnjenja u vezi dostave dokumentacije možete preuzeti ovdje. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: