Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.12.2020. 09:35

Nabavka pravnih usluga-posredovanja i zastupanja u skladu sa iskazanim potrebama

Izvor: Akta.ba, 26.11.2020.

Broj 07 4-11-9-13363-10/20

Sarajevo 26.11. 2020.godine

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PRAVNIH USLUGA

-posredovanje i zastupanje (Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama)

 

 

NARUČILAC:

„JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8., 71 000 Sarajevo

 

VRSTA POSTUPKA NABAVKE:

Postupak nabavke na koju se primjenjuje poseban režim shodno članu 8 Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16)

 

PREDMET NABAVKE:

Nabavka usluge Pravne usluge - posredovanje i zastupanje

u skladu sa iskazanim potrebama ugovornog organa

 

KONTAKT PODACI:

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime Ugovornog organa sa ponuđačima. Amina Malkić Tel. 033 252 851, fax: 033/252-813, e-mail adresa: amina.malkic@posta.ba

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom ove nabavke (uvid i preuzimanje Poziva za dostavljanje ponuda, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe iz ove tačke u protivnom drugi način korespondencije Ugovorni organ ne smatra vahdnim

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) Ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenoj u ovom Pozivu.

Izuzetno komunikacija između Ugovornog organa i ponuđača može se voditi i putem faxa ili E-mail-a na broj i adresu naznačenu u ovom Pozivu.

 

I OPIS PREDMETA NABAVKE:

Predmet nabavke su: Pravne usluge -posredovanje i zastupanje;

1.Ugovorni organ će zaključivati ugovore o zastupanju shodno potrebama ugovornog organa za konkretnom uslugom, odnosno potrebom zastupanja prema dinamici prispijeća predmeta za koje je potrebno zastupanje, a izbor će se zasnivati na ekonomičnosti, specifičnosti i kompleksnosti predmeta, te specijalnosti za konkretnu oblast za koju je potrebna pravna usluga

Plaćanje usluga vršit će se po advokatskoj tarifi, odnosno prema ponudi ponuđača u roku od 30 dana po prijemu uredno ispostavljene fakture i shodno zaključenom ugovoru.

2.Mjesta izvršenja usluge je Bosna i Hecegovina odnosno nadležni sudovi i druge institucije i organi po zahtijevu Naručioca. 

3.Procijenjena vrijednost nabavke za period zaključenja ugovora: 25.000,00 KM bez PDV-a.

4.Predviđa se zaključenje više ugovora sa više izvršitelja (zastupnika) zavisno od potreba ugovornog organa koje zavise od početka i vrste postupka, a maksimalno do iznosa procijenjene vrijednosti nabavke (25.000.00 KM bez PDV-a).

 

SADRŽAJ PONUDE

Ponuđači su obavezni uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju

uslove tražene zahtjevom za dostavu ponuda:

a)Popunjen Obrazac za dostavljanje ponude - usluge, koja je data u pozivu za dostavljanje ponude:

b)U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbijede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke

c)Vlastoručna Izjava ponuđača u kojoj su navedene oblasti prava u kojima ponuđač prioritetno pruža usluge.

d)Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije

 

OCJENA PONUDA:

Shodno članu 10. stav (2) Pravilnika, ugovorni organ će u periodu iskazane potrebe za ovom vrstom nepriporitetne usluge izbor između kvalifikovanih ponuđača za konkretnu uslugu vršiti na osnovu svojih potreba, cijeneći specifičnost i kompleksnost spora, te pravnu oblast (krivično, radnopravno, stvarno, i dr. pravo) cijeneći dosadašnje iskustvo u sudskim predmetima koji će se voditi.

 

NAČIN PODNOŠENJA PONUDE I ROK:

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa Pozivom Naručioca i dokumentacijom za predmetnu nabavku, u prilogu. Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti ili kutiji, ovjerenoj pečatom, na adresu. Protokol .JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8.. 71 000 Sarajevo, (u daljem tekstu: adresa Naručioca) i to počevši od dana od objavljivanja na web stranici ugovornog organa, pa sve do 30.11.2021 do 10:00 sati. sa naznakom:

.PONUDA ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA-posredovanje i zastupanje, broj: 07.4-11-9-13363- 10/20 - NE OTVARAJ".

Na poleđini (prikladnom mjestu) pošiljke mora biti naznačen naziv i adresa ponuđača.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa ustavima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive,

Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i Ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni (ukoliko se dostavljaju).

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom timom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom i pečatom ponuđača, uz

navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova

Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8 stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i si. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

Rok za dostavljanje ponuda je naznačen u ovom Pozivu

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Ponuda mora biti zatvorena na način da se prilikom otvaranja ponude, može sa sigurnošću uvrditi da se prvi put otvara Ponuda sa varijantama nije dozvoljena

Blagovremenim se smatraju ponude koje su do isteka roka za podnošenje ponude prispjele na Protokol Naučioca, bez obzira na način i vrijeme slanja. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane, već će neotvorene biti vraćene ponuđaču, uz naznaku da su neblagovremeno prispjele

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmjeni, dopuni ili povuče svoju ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude, na način koji je određen za podnošenje ponuda, na adresu Naručioca Protokol rJP BH POSTA" d o.o. Sarajevo, Obala Kuima bana 8. 71 000 Sarajevo, sa naznakom:

.IZMJENA/DOPUNA/POVLAČENJE „PONUDE ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA-posredovanje i zastupanje, broj: 07.4-11-9-13363-10/20 - NE OTVARAJ'

Svako prispjeće ponude u roku koji je propisan ovim Pozivom, evidentirat će član Komsije ispred nosioca posla zapisnički.

 

V PREGOVARANJE

Ugovorni organ može ponuđače pozvati na pregovore, o čemu će ponuđači biti posebno obaviješteni

 

VI DODATNE INFORMACIJE:

Naručilac će nakon isteka roka za prijem ponude/a izvršiti otvaranje i analizu istih

Ugovorni organ će u skladu sa taćkom III ovog Poziva svim ponuđačima koji su dostavili svoje Ponude, dostaviti Odluku o izboru ponuđača na način propisan odredbama zakona i podzakonskog akta koji reguliše ovu oblast - Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama.

Obavještenje o dodjeli Ugovora objavit će se u skladu sa članom 74 stav (2) Zakona

Ovaj poziv se objavljuje na web stranici ugovornog organa i ostaje do 30 11 2021 godine, a isti se istovremeno upućuje na najmanje tri adrese (čl. 7. st. 3. Pravilnika), a ponude se mogu podnositi počevši od dana objavljivanja na web stranici ugovornog organa pa sve do 30.11 2021 do 10 00 sati

Ponuđači imaju pravo na pravnu zaštitu u skladu sa trećim dijelom Zakona o javnim nabavkama i članom 12. Pravilnika Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama.

 

Preuzmite dokument

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: