Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.12.2020. 11:05

(poništenje aukcije) Nabavka usluga redovnog servisiranja i vanredne popravke vozila preduzeća (Kombi (Minibus) Renault Master (16+1), reg. broj: J17-T-740; Dacia Duster, reg. broj: J16-K-170 i Peugeot Boxer teretni, reg. broj: E39-K-483), lot 3

Izvor: Akta.ba, 17.12.2020.

ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d.                       

 

Broj: UP - 608/20

Datum: 16.12.2020. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama, člana 85. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama, na Preporuku Komisije za javnu nabavku, broj: 07-3113-7/20 od 15.12.2020. godine, u postupku javne nabavke usluga - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća za Lot-3 Peugeot Boxer teretni, reg. broj: E39-K-483, Uprava Preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća za Lot-3 Peugeot Boxer teretni, reg. broj: E39-K-483, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku (član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14)).

 

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Komercijalna i Pravna služba Zavisnog preduzeća.

 

Član 3.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici: www.henavrbasu.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: UP-525/20 od 11.11.2020. godine. Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 11.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 215-1-2-130-3-82/20 od 30.11.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem, broj: 01-3113-1/20 od 14.12.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku je predočila Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni ponuda br. 07-3113-6/20 od 15.12.2020. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 07-3113-7/20 od 15.12.2020. godine za nabavku usluga - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za nabavku usluga - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća za Lot-3 Peugeot Boxer teretni, reg. broj: E39-K-483.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Naime, u postupku predmetne nabavke nesumnjivo je utvrđeno da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, čime su se stekli zakonski uslovi za poništenje postupka javne nabavke za nabavku usluga - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća za Lot-3 Peugeot Boxer teretni, reg. broj: E39-K-483.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH BR.39/14), odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gpasnij BiH

br.39/14).

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. ul.Svetog Save br.13, 70260 Mrkonjić Grad.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

UPRAVA PREDUZEĆA V.D. DIREKTOR

Mr Goran Milanović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: