Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.12.2020. 14:22

(aukcija) Nabavka usluga geodetskog snimanja Starog grada Tešnja

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

24742-7-2-2-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU MUZEJ TEŠANJ
IDB/JIB 4218680270007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Miralem Alić
Adresa Kralja Tvrtka br. 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 655-770
Faks (032) 655-770
Elektronska pošta muzejt@bih.net.ba
Internet adresa www.muzejtesanj.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Slobodno vrijeme, kultura i religija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge geodetskog snimanja Starog grada Tešnja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge geodetskog snimanja Starog grada Tešnja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71355000-1 Geodetske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema projektnom zadatku u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Stari grad(Gradina-tvrđava ) Tešanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Najkasnije do 31.12.2020

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje za izvršene usluge se vrši u roku od 15 dana od dana završetka svih poslova predviđenim projektnim zadatkom.

III 4. Ograničenja za učešće

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama dokazati da : a)
u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju,
prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; b) nije pod
stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je
predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u
Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog
osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je
registrovan; d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u
Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama ponuđači
moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.
U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem
profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog
organa kojom dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.
Dostavljeni dokazi se priznaju bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.
Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabavke:
- ponuđač iz BiH koji je privredno društvo / preduzeće / pravno lice: Aktuelan izvod iz sudskog registra ili bilo koji
drugi dokument izdat od strane nadležne institucije, kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude
bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti;
- ponuđač čije je sjedište izvan BiH: - odgovarajući dokument koji je ekvivalentan dokumentima iz prethodnih alineja
izdat od nadležnog organa prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registriran ponuđač, a
kojim ponuđač dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne nabavke.

Dokumenti kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti, koja
je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti u skladu sa članom 47. Zakona o javnim

nabavkama ispuniti slijedeći uslov:
- da je ekonomsko-finansijski sposoban u pogledu činjenica koje se mogu dokazati a koje izdaje banka ili druga
finansijska institucija u skladu sa pozitivnim propisima:
U svrhu dokazivanja uslova iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti:
- popunjenu i ovjerenu Izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Prilog 4. Izjava ne smije biti starija od 15
dana od dana predaje ponude,
- običnu kopiju Potvrde banke kod koje ponuđač ima otvoren GLAVNI RAČUN za poslovanje, ne stariju od 15 dana (na potvrdi
naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti u roku od 5 dana
originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove a koji se mogu
potvrditi sa dokazima iz člana 50. Zakona a to su:
- Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora na uslugama kao u predmetnoj nabavci(razne vrste
geodetskih i drugih usluga predviđenih projektnim zadatkom) minimalne vrijednosti ugovora u iznosu od: 15.000,00 KM u
posljednje dvije godine dana ili od dana registracije odnosno početka poslovanja; (ponuđači svoje iskustvo u geodetskim i
sličnim uslugama koje su navedene u projektnom zadatku mogu dokazivati i sa 1 (jednim ) ugovorom veće vrijednosti);
- Raspolaganje tehničkim osobama koje će biti angažirane na izvođenju predmetnih usluga koje zadovoljavaju
sljedeće kriterije:
- da na raspolaganju ima minimalno jednu osobu koja će biti zadužena za realizaciju poslova predviđeni projektnim
zadatkom. Osoba koja će biti zadužena za realizaciju predmetnog posla će na kompetentan način pokriti oblast geodetskih i
ostalih poslova predviđenih projektnim zadatkom. Potrebno je da ista osoba posjeduje minimalno; 5 (pet) godina iskustva iz
oblasti geodetskih i sličnih usluga.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.12.2020. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica Kralja Tvrtka br.1, 74260 Tešanj, BiH, zgrada JU Centra za kulturu i
obrazovanje Tešanj, drugi sprat kancelarija direktora
Datum i vrijeme 29.12.2020. 11:30

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: