Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.12.2020. 15:19

Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1023-7-2-237-3-81/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
IDB/JIB 4227137790008
Kontakt osoba/Služba za kontakt ZLATA OMANOVIĆ
Adresa Dubrovačka bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 445-675
Faks (033) 723-200
Elektronska pošta ivana.buhovac@fzmiopio.ba
Internet adresa www.fzmiopio.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45333,33

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko
i invalidsko osiguranje


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko
i invalidsko osiguranje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

4.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.01.2021. 11:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Federalni zavod za mirovinko/penzijsko i invalidsko osiguranje Ulica i broj:
Dubrovačka bb, Mostar Soba broj: III Kat, sala za sastanke
Datum i vrijeme 08.01.2021. 11:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Datum otvaranja ponuda je dana 08.01.2021. godine
LOT 1 - 08.01.2021. godine u 11: 15 sati,
LOT 2 - 08.01.2021. godine u 11:30 sati.
LOT 3 - 08.01.2021. godine u 11:45 sati.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila ŠKODA za potrebe Federalnog
zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila
ŠKODA za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2021.
dokumentacije
VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.01.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.01.2021. 11:15

X Dodatne informacije

U skladu sa Uputstvom i dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu"e-Nabavke"("Sl.glasnik BiH" broj 53/15), preuzimanje tenderske
dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke
(https://www.ejn.gov.ba).Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala "e-Nabavke", a dostave ponudu,
smatra se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.
Datum otvaranja ponuda je dana 08.01.2021. godine za LOT 1 - 08.01.2021. godine u 11: 15 sati.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila RENAULT za potrebe Federalnog
zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila RENAULT za potrebe Federalnog
zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.01.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.01.2021. 11:15

X Dodatne informacije

U skladu sa Uputstvom i dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu"e-Nabavke"("Sl.glasnik BiH" broj 53/15), preuzimanje tenderske
dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke
(https://www.ejn.gov.ba).Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala "e-Nabavke", a dostave ponudu,
smatra se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.
Datum otvaranja ponuda: LOT 2 - 08.01.2021. godine u 11:30 sati.


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila VOLKSWAGEN za potrebe
Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila VOLKSWAGEN za potrebe
Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6333,33

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.01.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.01.2021. 11:15

X Dodatne informacije

U skladu sa Uputstvom i dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu"e-Nabavke"("Sl.glasnik BiH" broj 53/15), preuzimanje tenderske
dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke
(https://www.ejn.gov.ba).Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala "e-Nabavke", a dostave ponudu,
smatra se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.
Datum otvaranja ponuda: LOT 3 - 08.01.2021. godine u 11:45 sati.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: