Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.12.2020. 09:42

(HR) Nabavka vanjskih stručnih usluga za provedbu mapiranja i predviđanja u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje

Izvor: Official Journal of the European Union, 22.12.2020.

Hrvatska-Zagreb: Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja

2020/S 249-621360

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Nacionalni registracijski broj: 49508397045
Poštanska adresa: Donje Svetice 38
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
E-pošta: foresight-nabava@mzo.hr
Telefon: +385 14569000
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mzo.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0045035
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava vanjskih stručnih usluga za provedbu mapiranja i predviđanja u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje

 

Referentni broj: EBN-7-2020-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je nabava vanjskih stručnih usluga za provedbu mapiranja i predviđanja u sklopu projektaZnanstveno i tehnologijsko predviđanje. Detaljna razrada predmeta nabave sadržana je u Tehničkim specifikacijama – Projektnom zadatku koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio Dokumentacije o nabavi (Prilog 1.).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 824 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Lokacije i sjedište Izvršitelja te prostori Naručitelja

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je nabava vanjskih stručnih usluga za provedbu mapiranja i predviđanja u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje. Detaljna razrada predmeta nabave sadržana je u Tehničkim specifikacijama – Projektnom zadatku koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio Dokumentacije o nabavi (Prilog 1.).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupno specifično iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 60 % - 60 bodova
Cijena - Ponder: 40 % - 40 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 824 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu provodi strateški projekt pod nazivom Znanstveno i tehnologijsko predviđanje, sufinanciran iz E...

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebne za izvršenje Ugovora o javnoj nabavi usluga. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave.

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta

Gospodarski subjekt kao dokaz sposobnosti dostavlja ispunjeni eESPD obrazac - Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: upis u strukovni registar ili upis u obrtni registar.

Naručitelj će prije donošenja odluke provjeriti informacije navedene u eESPD kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno ovom odlomku, Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, i to:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će plaćanje izvršavati sukladno pravilima za proračunske korisnike.

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/12/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: