Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.12.2020. 10:51

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga obuke uposlenika Općine Vogošća iz oblasti zaštite od požara

Izvor: Akta.ba, 18.12.2020.

Broj: 14-11-1763/20

Vogošća, 18.12.2020. godine

 

Na osnovu čl ana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i člana 71 . i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 27/14 i 14/15 - Prečišćeni tekst) Općinski načelnik dana 18.12.2020. godine donio je

 

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke ( u dajem tekstu: Odluka), pokreće se postupak nabavke usluge obuke uposlenika Općine Vogošća iz oblasti zaštite od požara.

 

II

Vrjednost postupka nabavke usluge obuke uposlenika Općine Vogošć a iz oblasti zaštite od požara iznosi 744,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

III

Predmetna javna nabavka biće finansirana i z Budžeta Općine Vogoš ća za 20 20. godinu , ekonomski kod 614241-pripremanje, obuka i vježbe.

 

IV

Javna nabavka provešće se putem direkt nog sporazuma sa objavom izvještaja prema Agencji za javne nabavke BiH.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici Općine Vogošća.

 

http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2020/12/20201218-Obuka-uposl-zast-pozara.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: