Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.12.2020. 10:07

(HR) Nabavka usluga kupnje i implementacije poslovnog informacijskog sustava (ERP), njegova integracija s postojećim sustavom Naručitelja, detaljna analiza poslovnih procesa...

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.12.2020.

Hrvatska-Split: Usluge programiranja sustava i korisničke podrške

2020/S 251-633649

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
Nacionalni registracijski broj: 56826138353
Poštanska adresa: Hercegovačka 8
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vedran Spain
E-pošta: vedran.spain@vik-split.hr
Telefon: +385 21546214
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vik-split.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0045633
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Kupnja i implementacija poslovnog informacijskog sustava (ERP), njegova integracija s postojećim sustavom Naručitelja, detaljna analiza poslovnih procesa...

 

Referentni broj: 2020-U/26
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72211000 Usluge programiranja sustava i korisničke podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Kupnja i implementacija poslovnog informacijskog sustava (ERP), njegova integracija s postojećim sustavom Naručitelja, detaljna analiza poslovnih procesa, uspostava testnog okruženja i produkcijskog okruženja, migracija podataka, puštanje u produkcijski rad, postprodukcijska podrška i edukacija zaposlenika.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
48000000 Programski paketi i informacijski sustavi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Predmet ovog postupka nabave pružati će se u poslovnim prostorijama odabranog Ponuditelja i Naručitelja, a zbog izmijenjenih okolnosti usljed COVID-19 situacije predviđa se i mogućnost udaljenog rad...

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Kupnja i implementacija poslovnog informacijskog sustava (ERP), njegova integracija s postojećim sustavom Naručitelja, detaljna analiza poslovnih procesa, uspostava testnog okruženja i produkcijskog okruženja, migracija podataka, puštanje u produkcijski rad, postprodukcijska podrška i edukacija zaposlenika.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 45 bodova
Cijena - Ponder: 55 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1 Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni e-ESPD obrazac, i to; – Dio IV. A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, upis u strukovni i upis u obrtni registar, za Ponuditelja/članove zajednice gospodarskih subjekta.

Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sljedeće ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente:

— Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/01/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/01/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

 

Hercegovačka 8, HR-21000 Split, II kat soba br. 37.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/12/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: