Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.12.2020. 14:26

(aukcija) Nabavka usluga osiguranja imovine i kolektivnog osiguranja uposlenog osoblja u 2021. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

753-7-2-81-3-53/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA JABLANICA
IDB/JIB 4227265360008
Kontakt osoba/Služba za kontakt VILDANA LULIĆ
Adresa Pere Bilića 15
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 751-300
Faks (036) 753-215
Elektronska pošta jabl.o@bih.net.ba
Internet adresa www.jablanica.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Jablanica

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge osiguranja imovine i kolektivnog osiguranja uposlenog osoblja u 2021. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge osiguranja imovine i kolektivnog osiguranja uposlenog osoblja u 2021. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66515200-5 Usluge osiguranja imovine
Dodatni predmet(i) 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji robe koja je sastavni dio TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Jablanica, Pere Bilića 15

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana potpisivanja do 31.12.2021. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Način plaćanja definisan u Nacrtu ugovora o nabavci usluga koji je u prilogu TD i čini njen sastavni dio

III 4. Ograničenja za učešće

-

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Original ili ovjerena kopija poreznog/identifikacijskog broja ponuđača i PDV broja za obaveznike (ili izjava da ponuđač nije
PDV obaveznik) Original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca od dana dostavljanja ponude izvoda iz sudskog registra
kao dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje tražene djelatnosti ili rješenje drugog nadležnog organa (za fizička lica)

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Izjava sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe ispred ponuđača da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno
izvršenje ugovora

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Izjava sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe ispred ponuđača da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje
ispravno izvršenje ugovora

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.01.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Jablanica, Pere Bilića 15
Datum i vrijeme 05.01.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:
- na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba, u sistemu „e-Nabavke“
Za ovaj postupak nabavke je predviđena e-Aukcija. Ugovorni organ će odrediti početak i vrijeme trajanja e-Aukcije u sistemu
e-Nabavke prihvatljivih ponuda. Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja e-Aukcije bit će
obavješteni istovremeno putem sistema e-Nabavke o slijedećem:
a) datumu i vremenu početka e-Aukcije
b) prethodno određenom trajanju e-Aukcije
c) broju postupka javne nabavke
d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda
e) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: