Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.12.2020. 10:26

(HR) Nabavka usluga kompletnog nadzora nad izgradnjom brze ceste Farkaševac – Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530 - I. faza, lijevi kolnik brze ceste

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.12.2020.


Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2020/S 252-636838

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Renata Lukačić, dipl. ing. građ.
E-pošta: renata.lukacic@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722571
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0045845

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Kompletan nadzor nad izgradnjom brze ceste Farkaševac – Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530 - I. faza, lijevi kolnik brze ceste

Referentni broj: 1.187.-400/20

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71247000 Nadzor građevinskih radova

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Kompletan nadzor nad izgradnjom brze ceste Farkaševac – Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530 - I. faza, lijevi kolnik brze ceste.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 9 610 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

71247000 Nadzor građevinskih radova

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR047 Bjelovarsko-bilogorska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Farkaševac – Bjelovar.

II.2.4)Opis nabave:

Kompletan nadzor nad izgradnjom brze ceste Farkaševac – Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530 - I. faza, lijevi kolnik brze ceste.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnički dio / Ponder: 50 bodova

Cijena - Ponder: 50 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 9 610 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 32

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 25/02/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 25/02/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto:

Zagreb, Vončinina 3.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi ZJN-a 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

23/12/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: