Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 09:17

(MK) Nabavka usluga zapošljavanja osoblja za obavljanje i poboljšanje potreba za laboratorijskom i kliničkom aktivnošću FVMS-a u periodu od 2 godine

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.12.2020.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge posredovanja u zapošljavanju osoblja

2020/S 253-639030

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Faculty of Veterinary Medicine - Skopje
Poštanska adresa: Lazar Pop-Trajkov 5-7
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски (Skopski)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Ana Ordanoska
E-pošta: ana@fvm.ukim.edu.mk
Telefon: +389 23240726
Telefaks: +389 2114619
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://fvm.ukim.edu.mk/en/

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Legal entities established to meet the needs of public interest – Article 4 paragraph 1 indent b) of the Law - Education

I.5)Glavna djelatnost

Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Services for Hiring Staff to Perform and Improve the Needs for the Laboratory and Clinical Activity of FVMS for a Period of 2 Years

Referentni broj: 19447/2020

II.1.2)Glavna CPV oznaka

79610000 Usluge posredovanja u zapošljavanju osoblja

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Services for hiring staff to perform and improve the needs for the laboratory and clinical activity of FVMS for a period of 2 years.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK008 Скопски (Skopski)

II.2.4)Opis nabave:

Services for hiring staff to perform and improve the needs for the laboratory and clinical activity of FVMS for a period of 2 years.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 22/01/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Engleski, Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 22/01/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Mjesto:

Faculty of veterinary medicine - Skopje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Faculty of veterinary Medicine - Skopje
Poštanska adresa: Lazar Pop-Trajkov 5-7
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: ana@fvm.ukim.edu.mk
Telefon: +389 23240726
Telefaks: +389 23114619
Internetska adresa: http://fvm.ukim.edu.mk/en/

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

24/12/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: