Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.12.2020. 12:23

(poništenje postupka) Nabavka usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini, lot 1

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1230-1-2-90-4-60/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200667410006
Kontakt osoba Azra Sipović
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-256
Faks (033) 562-220
Elektronska pošta sszp@ks.gov.ba
Internet adresa www.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge obaveznog osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge obaveznog osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je Kanton Sarajevo.

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok isplate osigurane sume 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Komisija je utvrdila da su punude od četiri ponuđača ("GRAWE OSIGURANJE" d.d. Sarajevo, “ASA OSIGURANJE” d.d.

Sarajevo, “OSIGURANJE AURA” a.d. B.Luka i “EUROHERC OSIGURANJE” d.d. Sarajevo) identične u pogledu zahtjevanih
kriterija (cijena i rok isplate osigurane sume), odnosno da imaju identičan broj bodova, te je u skladu sa članom 8. pravila o
postupku, provjeri, proceduri i načinu vrednovanja – bodovanja kriterija za izbor najpovoljnijih ponuđača predložila
donošenje odluke za poništenje postupka za LOT 1 - Usluge obaveznog osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo.
Komisija je iz navedenih razloga Rukovodiocu ugovornog organa dala Preporuku da donese Odluku o poništenju postupka
javne nabavke ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini za LOT 1 –
Usluge obaveznog osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u skladu s članom 69. stav (3) Zakona.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

14.12.2020.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: