Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 09:23

(aukcija) Nabavka usluga utovara i odvoza otpadnog materijala iz Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1424-7-2-415-3-539/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba/Služba za kontakt Senada Silajdžija
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Utovar i odvoz otpadnog materijala iz Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Utovar i odvoz otpadnog materijala iz Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90500000-2 Usluge u vezi s otpacima i otpadom


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tendeske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24900,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u skladu sa zahtjevima iz tendeske dokumentacije

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u
plačanje sukcesivno, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana nakon dostavljanja fakture za izvršene usluge

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa propisima
zemlje u kojoj je registrovana, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti , ponuđači trebaju ispuniti sljedeće minimalne uslove:
-da posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora koji se odnosi na
poslove utovara i odvoza raznih materijala građevinskim mašinama u prethodne
3 (tri) godine računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda.Ukupna vrijednost
uspješno realizovanog ugovora ne može biti manja od 10.000,00 KM bez PDV-a.
- da posjeduje ili da će angažovati registrovane i tehnički ispravne građevinske mašine i
vozila za izvođenje predmetnih usluga odvoza otpada:
- utovarivač kapaciteta kašike min. 2-3 m³.................kom 2
- kamion sa kipom .................................................. kom 1
a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga
Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.01.2021. 10:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj- Sala Sektora za ekonomske
poslove soba br. 26
Datum i vrijeme 25.01.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojem je objavljena. Zainteresovani ponuđači
pojašnjenje tenderske dokumentacije mogu obezbijediti u skladu sa uputstvom o uslovima i načinu obavljanja i dostavljanja
izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Edina Sikirić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-155
Faks
Elektronska pošta protokol@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Senada Silajdžija
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-151
Faks (032) 771-310
Elektronska pošta s.silajdzija@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: