Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 09:58

(HR) Nabavka usluga preuzimanja i daljnje obrade otpada KB 20 01 38 (drvo koje ne sadrži opasne tvari), KB 20 03 07 (glomazni otpad) I KB 20 03 03 (ostaci od čišćenja ulica) postupcima oporabe R1-R12 - grupe

Izvor: Official Journal of the European Union, 31.12.2020.

Hrvatska-Zagreb: Zbrinjavanje i obrada otpada

2020/S 255-641713

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0046382

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 01 38 (drvo koje ne sadrži opasne tvari), KB 20 03 07 (glomazni otpad) I KB 20 03 03 (ostaci od čišćenja ulica) postupcima oporabe R1-R12 - grupe

 

Referentni broj: 2020-1354

II.1.2)Glavna CPV oznaka

90510000 Zbrinjavanje i obrada otpada

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je: Preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 01 38 (drvo koje ne sadrži opasne tvari), KB 20 03 07 (glomazni otpad) I KB 20 03 03 (ostaci od čišćenja ulica) postupcima oporabe R1-R12.

Predmet nabave podijeljen je na grupe, i to:

Grupa 1 – Preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 01 38 (drvo koje ne sadrži opasne tvari) postupcima oporabe R1-R12.

Opis otpada: otpadni drveni namještaj (ormari, stolovi, stolice, sjedala fotelje), vrata i prozorska okna, parketi, drvene grede te ostali drveni materijali koji se nalaze u glomaznom otpadu. Otpadni materijal može sadržavati i manje količine metalnog otpada (panti, zakovice, ručice od namještaja, kvake, brave, staklo i slično)...

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 110 300 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 1 – PReuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 01 38 (Drvo koje ne sadrži opasne tvari) postupcima oporabe R1-R12

 

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90510000 Zbrinjavanje i obrada otpada

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041 Grad Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

 

Grupa 1 – preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 01 38 (drvo koje ne sadrži opasne tvari) postupcima oporabe R1-R12. Opis otpada: otpadni drveni namještaj (ormari, stolovi, stolice, sjedala fotelje), vrata i prozorska okna, parketi, drvene grede te ostali drveni materijali koji se nalaze u glomaznom otpadu. Otpadni materijal može sadržavati i manje količine metalnog otpada (panti, zakovice, ručice od namještaja, kvake, brave, staklo i slično). Usluga uključuje preuzimanje, vaganje i obradu otpada kao i sve druge manipulativne radnje ukoliko se otpad ne obrađuje na lokaciji preuzimanja otpada (utovar, prijevoz i istovar otpada).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Dnevni kapacitet preuzimanja otpada / Ponder: 5 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme čekanja na istovar / Ponder: 5 bodova

Cijena - Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 16 800 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 2 – Preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 03 07 (glomazni otpad) postupcima oporabe R1-R12

 

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90510000 Zbrinjavanje i obrada otpada

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041 Grad Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

 

Grupa 2 – Preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 03 07 (glomazni otpad) postupcima oporabe R1-R12. Opis otpada: propisan Dodatkom (popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom u naputku o glomaznom otpadu (Narodne novine, broj 79/15). Otpad može sadržavati i veće količine nečistoća u obliku miješanog komunalnog i ostalih vrsta otpada. Usluga uključuje preuzimanje, vaganje i obradu otpada kao i sve druge manipulativne radnje ukoliko se otpad ne obrađuje na lokaciji preuzimanja otpada (utovar, prijevoz i istovar otpada).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Dnevni kapacitet preuzimanja otpada / Ponder: 5 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme čekanja na istovar / Ponder: 5 bodova

Cijena - Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 90 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 3 – Preuzimanje i dajnja obrada otpada KB 20 03 03 (ostaci od čišćenja ulica) postupcima oporabe R1-R12

 

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90510000 Zbrinjavanje i obrada otpada

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041 Grad Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

 

Grupa 3 – Preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 03 03 ostaci od čišćenja ulica postupcima oporabe R1-R12. Opis otpada: ova vrsta otpada sastoji se od otpadaka s javnih površina, muljeva iz slivnika, ostataka od čišćenja ulica (zemlja i sitno kamenje, sol od posipavanja javnih prometnih površina, komadići stakla, metala, plastike, ostaci od aute gume, papira i lišća).Usluga uključuje preuzimanje, vaganje i obradu otpada kao i sve druge manipulativne radnje (utovar, prijevoz i istovar otpada) ukoliko se otpad ne obrađuje na lokaciji preuzimanja otpada. Način pakiranja: u rasutom stanju.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme čekanja na istovar / Ponder: 10 bodova

Cijena - Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 500 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 29/01/2021

Lokalno vrijeme: 09:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 29/01/2021

Lokalno vrijeme: 09:30

Mjesto:

 

Ured za javnu nabavu, Avenija Dubrovnik 15, I kat, soba 101, HR-10020 Zagreb.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

29/12/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: