Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 11:23

(poništenje aukcije) Nabavka usluga zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2021. god., lot 7

Izvor: Akta.ba, 21.12.2020.

OPŠTINA RIBNIK

Kabinet Načelnika

 

 

Broj: 01-345-106-13/20

Datum: 21.12.2020. god.

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", broj: 97/16), člana 66. Statuta opštine Ribnik ("Sl. Glasnik opštine Ribnik" broj 5/17), člana 69. stav (2), tačka d, člana 70. stav. (1), Zakona o javnim nabavkama („ Sl. glasnik BiH ", broj 39/14), u postupku javne nabavke Zimsko održavanje putnih pravaca Velije, Velijašnica, Sredice i Slatina Lot 7., načelnik opštine je donio

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

 

Poništava se postupak javne nabavke za Lot 7. Zimsko održavanje putnih pravaca Velije, Velijašnica, Sredice i Slatina jer imamo tri ponuđača sa indentičnim ponudama koji zauzimaju poziciju 1. na konačnoj rang listi u izvještaju o toku i završetku e-aukcije zbog čega se ne može donijeti odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 2.

 

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Ribnik, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01404-246/20 od 30.11.2020. godine.

 

Javna nabavka je sprovedena putem Otvorenog postupka.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je za Lot 7. Zimsko održavanje putnih pravaca Velije, Velijašnica, Sredice i Slatina je 5465,00 KM.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj broj: 01-345-106-1/20 od 30.11.2020. godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je preporuku o poništenju postupka javne broj: 01-345-106-11/20 od 21.12.2020. godine.

 

Načelnik opštine nij e našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koj i bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku. U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i tenderskim dokumentom.

 

Naime, u postupku predmetne nabavke na osnovu izvj eštaj a o toku i završetku e-aukcij e nesumnjivo je utvrđeno da tri ponuđača imaju indentične ponđene cijene i da zauzimaju poziciju 1. na konačnoj rang listi.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (3), Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostavljeno:

- Ponuđači

- Evidencija

- A/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: