Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 15:18

Nabavka usluga izrade studije Strateške smjernice dugoročnog razvoja SDG Grada Tuzla (Analiza SDG grada Tuzla, te izrada projekta rekonstrukcije dijela nadzemnog i podzemnog vrelovoda)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

585-1-2-129-3-107/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB 4209012500000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ahmed Odobašić
Adresa Krečanska 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 321-600
Faks (035) 281-391
Elektronska pošta ahmed.odobasic@grijanjetuzla.ba
Internet adresa www.grijanjetuzla.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge izrade studije ''Strateške smjernice dugoročnog razvoja SDG Grada Tuzla'' (Analiza SDG grada Tuzla, te izrada
projekta rekonstrukcije dijela nadzemnog i podzemnog vrelovoda)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71621000-7 Usluge tehničke analize ili savjetovanja
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
  71322200-3 Usluge projektiranja cjevovoda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Usluga je definisana u Projektnom zadataku koji je dat u Prilogu 9, dok je Tehnička specifikacija – sastavni dio tenderske
dokumentacije, obrazac za cijenu ponude, i data je u aneksu 3. Prilikom izrade dokumenta i izvršavana usluge potrebno je u
analizu i obradu uključiti sve dijelove sistema daljinskog grijanja

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

195000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije izvršioca usluge, te prostorije Centralno grijanje d.d. Tuzla, Krečanska 1, 75000 Tuzla, BiH, kao i SDG grada Tuzla,
te prostorije JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Podružnica Termoelektrana ''Tuzla'' Tuzla.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Zaključenjem ugovora do konačne realizacije a najduže na period do 12 (dvanaest) mjeseci.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok izvršenja usluge (kalendarski dani) 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.02.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sjedište Ugovornog organa, ul. Krečanska br. 1., kancelarija broj 19., 75000
Tuzla
Datum i vrijeme 02.02.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa članom 55. Zakona stav (1) pod (d), zainteresovani ponuđači za učešće u postupku nabavke su obavezni preuzeti
tendersku dokumentaciju putem portala javnih nabavki Bosne i Hercegovine ''E-nabavke'' (www.ejn.gov.ba).

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: