Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.01.2021. 16:03

Nabavka ugostiteljskih usluga u svrhu obezbjeđivanja toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu Čelinac

Izvor: Akta.ba, 28.12.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ČELINAC

Javna ustanova Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje

 

Broj: 1004-12/20

Datum: 28.12.2020.

 

POZIV

ZA DOSTAVLjANjE PONUDA PONUĐAČIMA

 

VRSTA POSTUPKA NABAVKE

Postupak nabavke na koju se primjenjuje poseban režim shodno članu 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („ Službeni glasnik BIH" broj: 66/16).

 

PREDMET NABAVKE

Nabavka usluga: ugostiteljske usluge u svrhu obezbjeđivanja toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu Čelinac.

 

OPŠTI PODACI

Podaci o Ugovornom organu

 

Ugovorni organ:

JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje

Adresa:

Kralja Petra Prvog Karađorđevića 79

JIB:

4401473810009

Telefon:

051/553-958

Faks: 051/553-958

051/553-958

Web adresa:

www.opstina-celinac.com

 

Podaci o licu zaduženom da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

 

Kontakt osoba:

Milica Mrđa Kovačević

Telefon:

051/553-958

Faks:

051/553-958

e-mail:

ckoicelinac@gmail.com

 

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom ove nabavke (uvid i preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe iz ove tačke, u protivnom drugi način korespodencije ugovorni organ ne smatra validnim.

Cjeloukupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavljanja poštom ili lično na protokol ugovornog organa, na adresu naznačenu u ovom pozivu.

Izuzetno komunikacija između ugovornog organa, na adresu naznačenu u ovom pozivu.

 

I OPIS PREDMETA NABAVKE

Predmt javne nabavke su ugostiteljske usluge u svrhu obezbjeđivanja toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac. -JRJN 55300000-3

Za ugovorni organ prihvatljiva je da maksimalna cijena za jedan obrok iznosi do 4,50 KM sa PDV-om. Ponuda ponuđača koji ponudi cijenu za jedan obrok, veću od 4,50 KM sa PDV- om nije prihvatljiva za ugovorni organ i kao takva bit će odbačena kao neprihvatljiva za ugovorni organ.

- Usluge će se pružati u ugostiteljskim i ugostiteljskim - trgovinskim objektima u kojima postoji mogućnost pripremanja i posluživanja kuhanog (toplog)/ suvog obroka i pekarama ili pekotekama.

Količina hrane koju sadrži obrok mora biti u skladu sa ugostiteljskim normativima.

Ponuđač treba da predloži jelovnik za jednu sedmicu (pet) radnih dana i isti je sastavni dio obrasca za cijenu ponude. Ponuđena cijena za jedan obrok mora biti ista za sve dane, odnosno ne mogu se dati različite cijene po danima. Ponuda koja ne ispunjava ovaj uslov biće odbačena kao neprihvatljiva za ugovorni organ.

Mjesto pružanja usluge je ugostiteljski objekat ponuđača. Maksimalna udaljenost ugostiteljskog objekta od zgrade JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac je 700 m kako bi zaposleni mogli da doručkuju u okviru vremena predviđenog za pauzu. Usluge će se vršiti sukcesivno, najduže jednu godinu od dana zaključenja ugovora shodno potrebama ugovornog organa.

Plaćanje će se vršiti nakon izvršene usluge , a na osnovu ispostavljene fakture u roku od 10 dana. Isporučilac je dužan da vodi evidenciju o broju zaprimljenih naloga na osnovu kojih ispostavlja fakturu za izvršene usluge. Usluge se fakturišu mjesečno i obuhvataju period od 01. - og do 30/31. - og u mjesecu. Uz fakturu Isporučilac obavezno dostavlja sve naloge na osnovu kojih je izdao topli/suvi obrok i izvršio fakturisanje usluge za dati mjesec.

-           Zbir svih ispostavljenih i prihvaćenih faktura za izvršene usluge predstavlja ukupnu vrijednost ugovora.

Period pružanja usluge je od 01.01.2021.-31.12.2021. godine.

-           Procijenja vrijednost nabavke je 11.335,00 KM bez PDV- a.

 

II SADRŽAJ PONUDE

Ponuđači su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene zahtjevom za dostavu ponuda:

a)         Popunjen obrazac za dostavljanje ponude - usluge, koji je dostavljen uz poziv za dostavljanje ponude;

b)         Popunjen obrazac za cijenu ponude i jelovnik za jednu sedmicu (pet) radnih dana.

c) Dokaz da su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona. U svrhu ispunjavanja ovoga uslova ponuđači trebaju dostaviti slijedeći dokaz: Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima i izmjenama ili Izvod iz sudskog registra - za pravna lica ili Rješenje o dozvoli obavljanja djelatnosti izdato od strane opštinskog organa

-           za preduzetnike. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

d) Posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji - izvjava mora biti ovjerena od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar). Izjavu potpisuje ovlašteni zastupnik ponuđača ili lice koga on ovlasti (u tom slučaju se punomoć mora priložiti uz ponudu).

 

III OCIJENA PONUDA

Shodno članu 10. stav (1) Pravilnika, ugovorni organ će izbor između prijavljenih ponuđača vršiti na osnovu dostavljenih ponuda cijeneći ispunjenost uslova postavljenih u tačkama I i II ovoga poziva.

Ugovorni organ može izabrati više ponuđača za predmetnu uslugu, iz iste kategorije, u skladu sa članom 4. stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj: 66/16).

 

IV  NAČIN DOSTAVLjANjA PONUDE I ROK

Ponude se pripremaju i dostavljaju u skladu sa Pozivom Naručioca. Ponuđač dostavlja ponudu neposredno ili putem pošte, u zatvorenim kovertama, na adresu ugovornog organa, na kojoj mora biti navedeno :

-           Naziv i adresa ugovornog organa

-           Naziv i adresa ponuđača Broj nabavke

-           Naziv i predmet nabavke

-           NAZNAKA „NE OTVARAJ".

 

Ponude se dostavljaju na adresu: JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje, Kralja Petra Prvog Karađorđevića 79 Čelinac, 78240 Čelinac, najkasnije do 11.01.2021. godine do 10.00 časova.

Ponude koje budu dostavljene na protokol ugovornog organa nakon isteka ovog roka, neće se uzeti u razmatranje.

 

V PROVOĐENjE PREGOVORA

Ugovorni organ zadržava pravo da pozove ponuđače na pregovore nakon prijema ponuda, ukoliko ocijeni na osnovu dostavljenih ponuda da su pregovori neophodni. Ugovorni organ će imenovati Komisiju za nabavke koja će provesti pregovore u skladu sa članom 9. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

 

VI  PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti dodatnu dokumentaciju za učešće u postupku do 11.01.2021. godine do 10.00 časova. Dokumentacija se može preuzeti uz pismeni zahtjev u JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac.

 

VII  DODATNE INFORMACIJE

Naručilac će nakon isteka roka za prijem ponuda izvršiti otvaranje i analizu istih.

Ugovorni organ će, ukoliko ocijeni da pregovori nisu potrebni, izabranom ponuđaču dostaviti Odluku o izboru shodno članu 11. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama. Obavještenje o dodjeli ugovora objavit će se u skladu sa članom 74. stav (2) Zakona. PRILOZI:

 

1.         Obrazac za dostavljanje ponude - Prijava

2.         Obrazac za cijenu ponude

3.         Obrazac u koji ponuđač treba da unese sedmični jelovnik.

4.         Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona

 

https://drive.google.com/file/d/1bR2EOaY7kmUY6A5if7jPOHbOo7kZQOIR/view

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: