Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.01.2021. 08:31

(poništenje aukcije) Nabavka usluga održavanja vozila za Područni centar Zvornik

Izvor: Akta.ba, 31.12.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

 

Broj: 06/1.01/0205-404.2-88/20

Banja Luka, 31.12.2020. godine

 

Na osnovu odredbi člana 69. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a u skladu sa odredbama člana 193. stav 1. Zakona o upravnom postupku BiH („Službeni glasnik BiH", broj 29/02, 12/04, 88/07, 93/07, 41/13 i 53/16), rješavajući u upravnoj stvari - javna nabavka usluga održavanja vozila za Područni centar Zvornik, direktor Poreske uprave Republike Srpske donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENjU POSTUPKA NABAVKE

 

Poništava se otvoreni postupak nabavke usluga održavanja vozila za Područni centar Zvornik, iz razloga što primljena ponuda nije prihvatljiva shodno odredbama člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Dana 14.12.2020. godine ugovorni organ Poreska uprava Republike Srpske je donijela Odluku o pokretanju postupka nabavke usluga održavanja vozila za Područni centar Zvornik broj: 06/1.01/0205-404.2-88/20, na osnovu koje je dana 15.12.2020. godine, na portalu javnih nabavki objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 221-1-2-53-3-54/20. Vrsta postupka javne nabavke je otvoreni postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma na period od 2 (dvije) godine.

Komisija za nabavku usluga održavanja vozila za Područni centar Zvornik (u daljem tekstu: Komisija) imenovana je Rješenjem direktora Poreske uprave br. 06/1.01/0205-404.2-88/20 od 28.12.2020. godine. Komisija je u Zapisniku o otvaranju ponuda broj: 06/1.01/0205-404.2-88/20 od 31.12.2020. godine konstatovala da je u postupku nabavke usluga održavanja vozila za Područni centar Zvornik dana 29.12.2020. godine u 08:35 časova, primljena ponuda ponuđača „AUTO CENTAR BANE" d.o.o Zvornik, čija ukupna cijena iznosi 8.373,79 KM sa PDV-om.

U početnom postupku ocjenjivanja, Komisija je u smislu odredbi člana 44. Zakona o javnim nabavkama pristupila pregledu i ocjeni navedene ponude u kontekstu ispunjenosti uslova iz TD broj: 06/1.01/0205-404.2-88/20 od 15.12.2020. godine.

Analizom ponude „AUTO CENTAR BANE" d.o.o. Zvornik, Komisija je utvrdila da imenovani ponuđač u svojoj ponudi načinio čitav niz formalnih i suštinskih propusta koji predmetnu ponudu čine nezakonitom u smislu odredbi Tenderske dokumentacije i Zakona o javnim nabavkama, a koje se sastoje iz sljedećeg:

1.         Odredbom tačke 4.1.4. TD propisano je da je ponuđač dužan dostaviti Izjavu o prihvatanju rokova izvršenja usluga iz tačke 4.1.3. TD. Imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio traženu izjavu te iz tog razloga ponuda nije prihvatljiva.

2.         Odredbom tačke 5.1.4. TD propisano je daje ponuđač dužan dostaviti Izjavu o prihvatanju roka ugovornog organa za otklanjanje nesaobraznosti robe. Imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio traženu izjavu te iz tog razloga ponuda nije prihvatljiva.

3.         Odredbom tačke 5.1.6. TD propisano je da je ponuđač dužan dostaviti Izjavu o prihvatanju garantnih uslova iz tačke 5.1.5. TD. Imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio traženu izjavu te iz tog razloga ponuda nije prihvatljiva.

4.         Odredbom tačke 5.1.8. TD propisano je da je ponuđač dužan dostaviti Izjavu o prihvatanju garantnog roka iz tačke 5.1.7. TD. Imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio traženu izjavu te iz tog razloga ponuda nije prihvatljiva.

5.         Odredbom tačke 6.1.1. TD propisano je da je ponuđač dužan dostaviti Izjavu o prihvatanju roka fakturisanja. Imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio traženu izjavu te iz tog razloga ponuda nije prihvatljiva.

6.         Odredbom tačke 7.2.7. TD propisano je da se u svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti iz odredbi tačke 7.2.6. TD kao dokazni materijal, između ostalog, traži Izvještaj Centralne banke BiH o istoriji statusa glavnog računa iz kojeg je vidljivo da glavni račun nije blokiran minimum 12 mjeseci (računajući do dana objavljivanja obavještenja o nabavci), kao i potvrda poslovne banke koja ne smije biti starija od datuma objavljivanja obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki (može biti i mlađa), a koja mora sadržavati sljedeće elemente: naziv poslovnog subjekta kod koga se vodi navedeni poslovni račun, broj poslovnog računa, konstataciju da se vodi glavni račun i konstataciju da navedeni račun nije blokiran u periodu od 12 mjeseci. Imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio Izvještaj Centralne banke BiH o istoriji statusa glavnog računa, kao ni traženu potvrdu poslovne banke, što nije u skladu sa odredbama tačke 7.2.7. TD. Imajući u vidu da ponuđač nije ispunio kvalifikacioni uslov u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti iz navedene tačke TD te daje odredbom člana 57. Zakona o javnim nabavkama jasno propisana obaveza da ponude moraju u cijelosti biti sačinjene u skladu sa zahtjevima i uslovima iz TD, Komisija je utvrdila da je ponuda u dijelu dokaza ekonomske sposobnosti nepotpuna te, u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama, mora biti odbačena.

7. Naime, odredbom tačke 8.12.1. podtačka 1) TD propisana je obaveza ponuđača da u svojoj ponudi dostavi sadržaj ponude. Ponuđač „AUTO CENTAR BANE" d.o.o. Zvornik nije ispunio navedenu obavezu te je Komisija utvrdila da ponuda nije prihvatljiva i da, u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. tačka i) ZJN, mora biti odbačena. Ovakvim postupanjem navedenog ponuđača istovremeno je povrijeđena i odredba člana 57. ZJN, odredba člana 58. stav 1. tačka i) ZJN i odredba člana 9. stav 2. tačka j) Uputstva za pripremu modela TD i ponuda, a Komisija je prilikom zauzimanja navedenog pravnog stava imala u vidu i praksu Kancelarije za razmatranje žalbi BiH u Rješenju broj: JN2-02-07-1-2222-6/19 od 03.10.2019. godine, koja je predmetni nedostatak u ponudi ocijenila kao valjan razlog za odbacivanje ponude. Predmetna praksa je javno dostupna na portalu javnih nabavki shodno odredbama člana 113. stav 8. ZJN i ugovorni organi su je dužni slijediti u cilju jedinstvene primjene prava u istim pravnim situacijama.

Budući da dostavljena ponuda nije prihvatljiva za Ugovorni organ, Komisija je dala preporuku direktoru da shodno odredbama člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama donese Odluku o poništenju postupka nabavke.

Imajući u vidu da je izloženo činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno, te da pravila materijalnog prava pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, direktor Poreske uprave je prihvatio preporuku Komisije i donio odluku kao u dispozitivu.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog upravnog akta stranke koje imaju pravni interes u postupku mogu izjaviti žalbu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, a predaje se ugovornom organu u pisanoj formi i u tri primjerka.

 

 

 

https://poreskaupravars.org/wp-content/uploads/2020/12/Odluka-o-ponistenju-postupka-usluge-odrzavanja-vozila-u-PC-Zvornik-2020-dec..pdf

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: