Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.01.2021. 10:40

Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu ugovora za pružanje bolničke i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti - RAC za 2021. godinu

Izvor: Akta.ba, 31.12.2020.

Broj: 04-11-22-1480-10/20 - BA/SA

Tuzla, 31 12.2020. godine

 

Na osnovu Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona i načinu organizovanja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu broj: 02/1-33-28232/20 od 25.12.2020. godine, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona, člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 4/16) i Saglasnosti Ministarstva zdravstva TK broj: 13/1-33- 28575/20 od 31.12.2020. godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za dodjelu ugovora za pružanje bolničke i vanbolničke dijagnostičke

djelatnosti - RAC za 2021. godinu

Pozivaju se zdravstvene ustanove (u daljem tekstu: ZU) sa područja Tuzlanskog kantona da dostave prijava za dodjelu ugovora za pružanje bolničke i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti - RAC za 2021. godinu.

 

1. OPIS PREDMETA UGOVORA

Predmet ugovora je pružanje usluga bolničke i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti - RAC za 2021. godinu.

Usluge koje su predmet ugovaranja će se pružati osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i licima kojima je po drugom osnovu dato pravo na korištenje zdravstvene zaštite za 2021. godinu.

Cijena bolničke i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti - RAC koju priznaje Zavod iznosi 410 KM.

Aplikacija na Program bolničke i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti - RAC se nalazi u prilogu ovog javnog poziva (Aneks 1).

 

2. USLOVI I DOKAZI

U pogledu sposobnosti za obavljanje usluga koje su predmet ugovaranja, ZU mora ispunjavati minimalno sljedeće uslove:

a) Da ZU posjeduje Rješenje nadležnog organa o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13); 

Zavod zdravstvenog osiguranja mm Institute for Health Irtaurance Tuzlanskoj tentonaof Tuzla Canton

Dokaz: Rješenje nadležnog organa.

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

b) Da se ovlašteno lice ZU ne nalazi u sukobu interesa;

Dokaz: Izjava ovlaštenog lica ZU da nije u sukobu interesa (prilog: Aneks 2).

Dokaz se dostavlja u originalu, potpisan i ovjeren pečatom od strane ovlaštenog lica ZU.

c) Da su izmirene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje џ kojoj je registriran;

Dokaz: Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da su izmirene dospjele obaveze, u vezi s plaćanjem direktnih poreza i doprinosa iz obaveznog osiguranja (penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti); Obaveze moraju biti izmirene zaključno sa 31.08.2020. godine

Za ZU koje su stekle uslove za obavljanje predmetne djelatnosti i koje su započele sa obavljanjem iste nakon 01.01.2021. godine, uslov je da navedene obaveze budu izmirene u skladu sa pozitivnim propisima.

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

d) Da su izmirene obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

Dokaz: Uvjerenje nadležnih institucija da su izmirene dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem indirektnih poreza;

Obaveze moraju biti izmirene zaključno sa 31.08.2020. godine.

Za ZU koje su stekle uslove za obavljanje predmetne djelatnosti i koje su započele sa obavljanjem iste nakon 01.01.2021. godine, uslov je da navedene obaveze budu izmirene u skladu sa pozitivnim propisima. ;

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

U slučaju da ZU nije u sistemu PDV-a. dostaviti Uvjerenje nadležnog organa da ista nije u sistemu PDV-a.

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji , originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

Kod ispunjavanja uslova iz tačke c) i d), a u slučaju da ZU ima zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko- invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, obavezno dostaviti Potvrdu nadležne institucije/a da ZU u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ZU zaključila sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršila samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave prijave, ne smatra se da u predviđenoj dinamici'izvršavala svoje obaveze i ta ZU neće biti kvalifikovana u ovom

postupku.

e) Da je ZU spremna aktivno učestvovati u provođenju i primjeni integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona u skladu sa Programom rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona, kao i da će, na teret vlastitih sredstava, obezbijediti neometano korištenje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema do uspostave načina finansiranja predviđenog Programom.

Dokaz: Izjava ovlaštenog lica ZU (prilog: Aneks 3).

Dokaz se dostavlja u originalu, potpisan i ovjeren pečatom od strane ovlaštenog lica ZU. Napomene:

Pored gore navedenih dokaza, ZU je u obavezi dostaviti i sljedeće:

-Aneks 7 - Izjava za komunikaciju i

-Aneks 8 - Izjava o povjerljivosti i tajnosti svih ličnih podataka osiguranih lica i

-Obrazac - Podaci o ZU.

Dokazi se dostavljaju u originalu, potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštenog lica ZU.

Svi Aneksi se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva.

Zavod zadržava pravo provjere tačnosti datih podataka u dostavljenoj prijavi.

ZU koja dostavlja prijavu na više poziva koje se odnose na bolničku i vanbolničku dijagnostičku djelatnost, dokumentaciju iz tačke a), c) i d) može dostaviti u običnoj kopiji originala.

ZU je obavezna dokumentaciju iz tačke a), c) i d) dostaviti u originalu ili kopijama originala ovjerenim od strane nadležnog organa ili notara bar u jednoj prijavi koja se odnosi na bolničku i vanbolničku dijagnostičku djelatnost.

 

3.PROCIJENJENA VRIJEDNOST

Procijenjena vrijednost dodjele ugovora iznosi do 41.000,00 KM.

 

4.NAČIN DODJELE UGOVORA

Dodjela Ugovora će se izvršiti svim ZU koje ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva.

 

5.NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijava treba biti napisana neizbrisivom tintom.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda.

Na koverti prijave mora biti naznačeno:

a)naziv i adresa Zavoda,

b)naziv i adresa ZU,

c)naznaka: „Prijava za pružanje bolničke i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti - RAC - NE OTVARATI"

Prijave se mogu dostaviti lično na Pisarnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja TK ili putem redovne pošte.

 

6.POJAŠNJENJE JAVNOG POZIVA

Zahtjevi za pojašnjenje se mogu dostaviti u pisanoj formi (putem redovne pošte, putem elektronske pošte, faksom ili predajom lično na Pisarnicu ZZO TK) ili telefonskim putem od osoba navedenih u tački 10. ovog javnog poziva.

 

7.ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PRIJAVE

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Franjevačka broj 36., 75 000 Tuzla.

 

8.PERIOD ZAKLJUČIVANJA UGOVORA

Ugovor se zaključuje na period do 31.12.2021. godine.

 

9. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

Prijave se dostavljaju do 06.01.2021. godine, do 11 sati.

 

10. KONTAKT

Telefon: 035/300-623 Faks: 035/300-623 e-mail: ugovaranie@zzotk.ba

Kontakt osobe:

Emir Suljić, dipl. ecc

Anja Bošnjaković, BA prava

 

PRILOZI:

-Obrazac - Podaci o ZU,

-Aneks 1. - Aplikacija na Program bolničke i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti - RAC,

-Aneks 2. - Izjava za sukob interesa,

-Aneks 3. - Izjava za praćenje informatizacije,

-Aneks 4. - Izjava za komunikaciju,

-Aneks 5. - Izjava o povjerljivosti i tajnosti svih ličnih podataka osiguranih lica.

 

Javni poziv – dodjela ugovora za pružanje bolničke i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti – RAC za 2021. godinu

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: