Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.01.2021. 11:32

Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu ugovora za realizaciju Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje općine Sapna za 2021. godinu

Izvor: Akta.ba, 31.12.2020.

BOSNA i HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA           

TUZLA

 

Broj: 04-11-22-1480-3-9/20 - BA/SA

Tuzla, 31.12.2020. godine

 

Na osnovu Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona i načinu organizovanja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu broj: 02/1-33-28232/20 od 25.12.2020. godine, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona, člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 4/16) i Saglasnosti Ministarstva zdravstva TK broj: 13/1-33-28575/20 od 31.12.2020. godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za dodjelu ugovora za realizaciju Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje općine Sapna za 2021. Godinu

 

Pozivaju se Javne zdravstvene ustanove (u nastavku teksta: JZU) sa područja Tuzlanskog kantona da dostave svoje prijave za dodjelu ugovora za realizaciju Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje općine Sapna za 2021. godinu (u daljem tekstu: Program).

 

1. OPIS PREDMETA UGOVORA

Predmet ugovora je pružanje zdravstvene zaštite saglasno Programu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu, za područje općine Sapna.

Predmet ugovaranja po vrstama zdravstvene zaštite je dat u Aneksu 1 priloga ovog poziva.

Aplikacija na Program zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje općine Sapna za 2021. godinu je data u Aneksu 2 priloga ovog poziva.

Zdravstvena zaštita koja je predmet ugovaranja će se pružati osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i licima kojima je po drugom osnovu dato pravo na korištenje zdravstvene zaštite za 2021. godinu.

Zdravstvena zaštita obuhvata sljedeće:

•          Porodična medicina,

•          Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite,

•          Specijalističko - konsultativna zdravstvena zaštita - vanbolnički dio i

•          Preventivni pregledi školske djece.

Izabranoj JZU dodijelit će se i pružanje usluga po dodatnim kriterijima, pripadajućim dijelovima programa i posebnim programima, a koji su vezani za realizaciju Programa, u skladu sa stavom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za izradu planskih dokumenata za 2021. godinu. 

 

2. USLOVII DOKAZI

U pogledu sposobnosti za obavljanje usluga koje su predmet ugovaranja, JZU mora ispunjavati minimalno sljedeće uslove:

a)         Da JZU posjeduje Rješenje nadležnog organa o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13);

Dokaz: Rješenje nadležnog organa;

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

b)         Da se JZU ne nalazi u sukobu interesa;

Dokaz: Izjava ovlaštenog lica JZU da nije u sukobu interesa (prilog: Aneks 3). Dokaz se dostavlja u originalu, potpisan i ovjeren pečatom od strane ovlaštenog lica JZU.

c)         Da je JZU proveo postupak registracije osiguranih lica u timove porodične medicine saglasno odredbama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite ("Službene novine TK" broj: 4/16), odnosno da na dan objave Javnog poziva, ima registrovana osigurana lica u bazi Zavoda;

Dokaz: Izjava ovlaštenog lica JZU o postojanju potrebnih evidencija o registraciji osiguranih lica u timove porodične medicine (prilog: Aneks 4).

Dokaz se dostavlja u originalu, potpisan i ovjeren pečatom od strane ovlaštenog lica JZU.

d)         Da su izmirene obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini;

Dokaz: Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da su izmirene dospjele obaveze, u vezi s plaćanjem direktnih poreza i doprinosa iz obaveznog osiguranja (penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti). Obaveze moraju biti izmirene zaključno sa 31.08.2020. godine.

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

e)         Da su izmirene obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini;

Dokaz: Uvjerenje nadležnih institucija da su izmirene dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem indirektnih poreza.

Obaveze moraju biti izmirene zaključno sa 31.08.2020. godine.

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

Kod ispunjavanja uslova iz tačke d) i e), a u slučaju da JZU ima zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko- invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, obavezno dostaviti Potvrdu nadležne institucije/a da JZU u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je JZU zaključila sporazum o reprogramu obaveza ili

odgođenom plaćanju obaveza i izvršila samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave prijave, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavala svoje obaveze i ta JZU neće biti kvalifikovana u ovom postupku.

Ukoliko je JZU podnio zahjev za subvencioniranje obaveza u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica („Službene novine FBiH" broj: 28/20) potrebno je dostaviti Uvjerenje nadležne poreske institucije da je zahtjev odobren. Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

U slučaju da JZU nije u sistemu PDV-a, obavezna je dostaviti Uvjerenje nadležnog organa da ista nije u sistemu PDV-a.

Dokaz se dostavlja u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

f)          Da je JZU spremna aktivno učestvovati u provođenju i primjeni integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona u skladu sa Programom rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona, kao i da će, na teret vlastitih sredstava, obezbijediti odgovarajući broj licenci za neometano funkcionisanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema do uspostave načina finansiranja predviđenog Programom.

Dokaz: Izjava ovlaštenog lica JZU (prilog: Aneks 5).

Dokaz se dostavlja u originalu, potpisan i ovjeren pečatom od strane ovlaštenog lica JZU.

g)         U slučaju da JZU u svojoj prijavi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču, a prema slijedećem redu prioriteta:

1.         ugovorom sa drugom ugovornom zdravstvenom ustanovom Zavoda,

2.         ugovorom o dopunskom radu sa zdravstvenim radnicima iz javne prakse,

3.         angažovanjem zdravstvenih radnika iz privatne prakse i

4.         angažovanjem zdravstvenih profesionalaca iz reda neangažovanih i penzionisanih radnika.

Dokaz: Izjava ovlaštenog lica JZU (prilog: Aneks 6).

Dokaz se dostavlja u originalu, potpisan i ovjeren pečatom od strane ovlaštenog lica JZU.

Napomene:

Pored gore navedenih dokaza, JZU je u obavezi dostaviti i sljedeće dokaze:

-           Aneks 7 - Izjava za komunikaciju,

-           Aneks 8 - Izjava o povjerljivosti i tajnosti svih ličnih podataka osiguranih lica i

-           Obrazac - Podaci o JZU.

Dokazi se dostavljaju u originalu, potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštenog lica JZU.

Svi Aneksi se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva.

Zavod zadržava pravo provjere tačnosti datih podataka u dostavljenoj prijavi.

 

3. PROCJENJENA VRIJEDNOST

Procijenena vrijednost je prikazana u sljedećem tabelarnom prikazu:

Redni broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Program zdravstvene zaštite

I

Primarna zdravstvena zaštita

1.394.564

II

Konzultativno - specijalistička zdravstvena zaštita

141.274

III

Preventivni pregledi školske djece

13.787

UKUPNO

1.549.625

Zdravstvene usluge medicinskog transporta

22.386

Usluge uzimanja i dostave laboratorijskih uzoraka

5.824

Naknada na ime dostupnosti zdravstvene zaštite

237.076

Zdravstvena zaštita povratnika

90.000

UKUPNO

1.904.911[

Procijenjena vrijednost je rezultat broja bodova utvrđenih Programom zdravstvene zaštite za 2021 godinu i vrijednosti boda u iznosu od 1,06955 KM, a ista se na osnovu odluke nadležnog organa, može usklađivati u toku godine.

 

4. NAČIN DODJELE UGOVORA

Zavod će izvršiti dodjelu ugovora u skladu sa dostavljenim prijavama i raspoloživim resursima, a u skladu sa načelima kontinuiranosti i sveobuhvatnosti pružanja zdravstvene zaštite s ciljem obezbjeđenja univerzalnog održivog finansijskog pristupa osnovnom paketu usluga koje će biti kvalitetne i efikasno pružene osiguranim licima Zavoda od strane Davaoca usluga.

Izabranoj JZU može se dodijeliti pružanje zdravstvene zaštite za djelatnosti koje se ne mogu obezbijediti u drugim ustanovama primarnog nivoa na području Tuzlanskog kantona uz naknadnu saglasnost od strane JZU.

Raspored ugovorenih sredstava izvršiti će se u skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona i načinu organizovanja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu broj: 02/1-33-28232/20 od 25.12.2020. godine, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona.

 

5. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijava treba biti napisana neizbrisivom tintom.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda.

Na koverti prijave mora biti naznačeno:

a)         naziv i adresa Zavoda,

b)         naziv i adresa JZU,

c)         naznaka: „Prijava za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje općine Sapna za 2021. godinu - NE OTVARATI"

Prijave se mogu dostaviti lično na Pisarnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja TK ili putem pošte.

 

6. POJAŠNJENJE JAVNOG POZIVA

Zahtjevi za pojašnjenje se mogu dostaviti u pisanoj formi (putem redovne pošte, putem elektronske pošte, faksom ili predajom lično na Pisarnicu) ili telefonskim putem od osoba navedenih u tački 10. ovog javnog poziva.

 

7. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PRIJAVE

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Franjevačka 36, 75000 Tuzla.

 

8. PERIOD ZAKLJUČIVANJA UGOVORA

Ugovor se zaključuje na period od jedne godine, odnosno od 01.01.2021 godine do 31.12.2021. godine.

 

9. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

Prijave se dostavljaju do 06.01.2021. godine, do 11 sati.

 

10. KONTAKT

Telefon: 035/300-623 Faks: 035/300-623 e-mail: ugovaranie@zzotk.ba

Kontakt osobe:

Emir Suljić, dipl. ecc

Anja Bošnjaković, BA prava

 

PRILOZI:

-           Obrazac - Podaci o JZU,

-           Aneks 1 - Program zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje općine Sapna za 2021. godinu,

-           Aneks 2 - Aplikacija na Program zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje općine Sapna za 2021. godinu,

-           Aneks 3 - Izjava za sukob interesa,

-           Aneks 4 - Izjava za potrebne evidencije osiguranih lica,

-           Aneks 5 - Izjava za informatizaciju,

-           Aneks 6 - Izjava za podugovaranje,

-           Aneks 7 - Izjava za komunikaciju i

-           Aneks 8 - Izjava o povjerljivosti i tajnos

Javni poziv – Program zz iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za općinu Sapna

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: