Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.01.2021. 15:27

Nabavka ugostiteljskih usluga za 2021. godinu

Izvor: Akta.ba, 04.01.2021.

Broj: 0602-46-4/21

Sarajevo, 04.01.2021. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

(Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama)

 

VRSTA POSTUPKA NABAVKE:

Postupak nabavke na koju se primjenjuje poseban režim shodno članu 8. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/2014) i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 66/2016).

 

I. PREDMET NABAVKE:

Nabavku ugostiteljskih usluga za 2021. godinu.

KONTAKT PODACI:

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime Ugovornog organa sa ponuđačima: Damira Mujčinović tel.: +387(0)33 535 170 fax: +387(0)33 535 164

e-mail adresa: damira.mujcinovic@pokop.ba; kjkp_pokop@bih.net.ba.

 

II.OPIS PREDMETA NABAVKE:

Nabavku ugostiteljskih usluga za 2021. godinu.

1. Molimo Vas da nam dostavite ponudu u kojoj će te iskazati spremnost za pružanje ugostiteljskih usluga za 2021. godinu. JRJN: 55310000-6 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom

2.Izvršenje usluga će se vršiti jednokratno po potrebi ugovornog organa tokom 2021. godine. Plaćanje usluga će se vršiti prema ponudi ponuđača u roku od 7 dana po prijemu uredno ispostavljene fakture.

 

III. PERIOD ZA KOJI SE ZAKUUČUJE UGOVOR:

Ugovori se zaključuju tokom 2021. godine u zavisnosti od vrijednosti nabavke ugovorom se može smatrati i faktura.

 

IV. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE U SKLADU SA ČLANOM 64. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Shodno članu 10. stav (2) Pravilnika, Ugovorni organ će u periodu izkazane potrebe za ovom vrstom neprioritetne usluge izbor između prijavljenih ponuđača za konkretnu uslugu vršiti na osnovu svojih potreba, po svakoj prispjeloj ponudi.

 

V.USLOVI I ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČI TREBAJU ISPUNITI

Svi zainteresovani privredni subjekti koji pružaju ugostiteljske usluge mogu se prijaviti na način, da dostave svoje prijedloge ponude, u svrhu ispitivanja tržišta za ugostiteljske usluge.

Ponuđači su obavezni uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene zahtjevom za dostavu ponuda:

a)  Ovjerenu izjavu o kapacitetu objekata za prijem gostiju;

b) Cjenovnik usluga.

 

VI.NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE I ROK

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa Pozivom Ugovornog organa.

Ponuđači podnose ponude putem fax-a ili maila iz tačke I poziva tokom 2021. godine sa naznakom: „PONUDA ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH USLUGA- NE OTVARAJ".

 

VII.DATUM I VRIJEME ZA PROVOĐENJE PREGOVARANJA I/ILI DISKUSIJA SA PONUĐAČIMA AKO JE TO NEOPHODNO:

Nema pregovora

 

VIII.VRSTA I VRIJEDNOST GARANCIJE ZA OZBIUNOST PONUDE ILI ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA, UKOLIKO SU ONE PREDVIĐENE:

Nema zahtjeva za garanciju

 

IX.DA LI SE UGOVOR ZA USLUGE ZAKUUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD TRI GODINE:

Zaključivat će se više jednokratnih ugovora u 2021. godini. Ugovorom se može smatrati i faktura.

 

X.KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA (datum i mjesto)

Do 31.12.2021. Sarajevo, adresa Naručioca

 

XI.WEB ADRESA STRANICE ILI DRUGA INTERNETSKA ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE PREUZETI DODATNA DOKUMENTACIJA (AKO JE DODATNA DOKUMENTACIJA PREDVIĐENA)

Dodatna dokumentacija nije predviđena

 

XII.DODATNE INFORMACIJE:

Naručilac će formirati komisiju koja će po prijemu svake ponude istu evaluirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponude, zavisno od kvaliteta prispjele ponude i potrebe naručioca za istom.

 

Obavještenje o dodjeli Ugovora objavit će se u skladu sa članom 74. stav (2) Zakona.

 

Dostaviti:

1.         Službi za komercijalne poslove;

2.         Na web-stranicu ugovornog organa www.pokop.ba;

3.         a/a.

Pozov za dostavljanje ponuda_usluge edukacije za 2021.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: