Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.01.2021. 08:42

(poništenje postupka) Nabavka usluga izrade i održavanja web portala

Izvor: Akta.ba, 05.01.2021.

CENTRALNO GRIJANJE, TUZLA

dioničko društvo

Broj: 06-00073-2020 - 13

Datum: 05.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 3 Zakona o javnim nabavkama BiH (SI. Glasnik BiH broj: 39/14) i člana 91. Statuta "Centralno grijanje" d.d. Tuzla, u postupku javne nabavke - Usluge izrade i održavanja WEB portala (Tender broj 28-09-2020), Direktor Društva donosi:

 

ODLUKU

o poništenju/otkazivanju postupka nabavke

 

Član 1.

Poništava/otkazuje se postupak javne nabavke po otvorenom postupku - Usluge izrade i održavanja WEB portala (Tender broj 28-09-2020), pokrenutom Obavještenjem o nabavci objavljenom na portalu javnih nabavki broj 585-1-2-91-3-69/20 dana 19.10.2020. godine, zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

 

Član 2.

Ova Odluka ima se smatrati Obavještenjem i biće dostavljena ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71.stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 3.

Ponovni postupak biće objavljen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici Društva (www.grii an i etuzla.ba).

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za izvršenje iste zadužuje se Direktor Društva.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 09-09006-2020 od 11.09.2020. godine. Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a bila je 50.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj 585-1-2-91-3-69/20, poslato je na objavljivanje dana 19.10.2020. godine, te je isto objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 19.10.2020. godine. Komisija za nabavku, imenovana je Odlukom broj 09-09007-2020 od 11.09.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Direktoru Društva Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 06-00073- 2020-8 od 03.12.2020. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 06-00073-2020-9 od 03.12.2020. godine i Izvještaj o radu broj 06-00073-2020-10 od 03.12.2020. godine, u postupku javne nabavke - Usluge izrade i održavanja WEB portala (Tender br. 28-09-2020).

"CENTRALNO GRIJANJE" d.d., Krečanska 1,75000 Tuzla, BiH; Kontakt telefon: +387 35 321 600; Гах: +387 35 281 391; web: www.grijanieluzla.ba Registarski broj: ХЈЛ-920/02; Matični broj: 1-294; 1D broj: 4209012500000; PDV broj: 209012500000

Na osnovu Preporuke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 06-00073-2020-9 od 03.12.2020. godine, Direktor Društva dana 04.12.2020. godine donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 06-00073- 2020-11, kojom se ugovor za nabavku Usluge izrade i održavanja WEB portala (Tender br. 28-9-2020) dodjeljuje ponuđaču INFONET d.o.o. Tuzla, kao najpovoljnijem ponuđaču.

Ugovor za usluge izrade i održavanja WEB portala br. 06-00073-2020-12 od 23.12.2020. godine, dostavljen je na potpis izabranom ponuđaču u zakonskom roku.

Dana 29.12.2020. godine ugovorni organ je putem fax-a primio dopis izabranog ponuđača INFONET d.o.o. Tuzla br. 02-1142/2020 od 24.12.2020. godine kojim ponuđač obavještava ugovorni organ da odustaje od potpisivanja Ugovora za usluge izrade i održavanja WEB portala br. 06-00073-2020-12 od 23.12.2020. godine.

Imajući u vidu naprijed navedeno, te činjenice da u predmetnom postupku nabavke nije bilo drugorangiranog ponuđača kojem bi ugovorni organ, u skladu sa čl. 72 stav 3. tačka a stav c), dostavio prijedlog ugovora za usluge izrade i održavanja WEB portala, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

"CENTRALNO GRIJANJE" d.d., Krečanska 1, 75000 Tuzla, BiH; Kontakl telefon: +387 35 321 600; ta: +387 35 281 391; web: www.grijanietuzla.ba Registarski broj: 1ЈЛ-920/02; Matični broj: 1-294; ID broj: 4209012500000; PDV broj: 209012500000

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu „Centralno grijanje" d.d. Tuzla, ul. Krečanska br. 1, 75000 Tuzla (sa naznakom: Žalba na Odluku o poništenju postupka nabavke po Tenderu broj 28-09-2020). Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

DIREKTOR

Nevres Arnautović, dipl.oec.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: