Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga kapitalnog remonta agregata br. 2 - HE Mostar

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 29.09.2014

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 307-1-2-11-1046/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Manuela Šarac, dipl.iur.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335726
Faks: 036335773
Elektronska po{ta: manuela.sarac@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Kapitalni remont agregata br. 2 - HE Mostar
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Kapitalni remont agregata br. 2 - HE Mostar
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
985.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
HE Mostar
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
6 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Najniža cijena, učešće: 85,00%
2. Rok izvođenja usluga, učešće: 15,00%
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 4.11.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:11.11.2014 Vrijeme:11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.11.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od
08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon
036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavljači mogu preuzeti
tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavljač nije u
mogućnosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, može mu se
na njegov zahtjev dostaviti običnom ili brzom poštom (u slučaju da
se dostavljanje vrši brzom poštom troškove dostavljanja snosi
dobavljač). Prilikom preuzimanja natječajne dokumentacije zainte-
resirani ponuđači su dužni predočiti dokaz o uplati nepovratne
naknade od 30,00 KM sa PDV-om na žiro račun Naručitelja
broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili
broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima)
BIC: UNCRBA22DŽDŽDŽ, IBAN:BA393380604800353987 kod
UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s
naznakom "Kapitalni remont agregata br. 2 - HE Mostar"
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mario Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
Contact person: Manuela Šarac, dipl.iur.
Address: Mile Budaka 106a
Postal code: 88000
Municipality/City: Mostar
Identification number: 4227248350007
Telephone: 036335726
Fax: 036335773
E-mail:manuela.sarac@ephzhb.ba
Internet address: www.ephzhb.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in Annex A
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Main activity of contracting authority: Eletricity
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Services
II.1.a. Title of the object of the contract
CapitalOverhaulofUnit2-HPPMostar
II.1.b. Description of the object of the contract
CapitalOverhaulofUnit2-HPPMostar
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to the Tender Documents
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 4.11.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
30 BAM
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 11.11.2014.
Time: 11:30
Address and place: Mile Budaka 106a, Mostar
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
tel: +387 (0) 36 335 726
fax: +387 (0) 36 335 773
e-mail: manuela.saracŽephzhb.ba
BIC: UNCRBA22DŽDŽDŽ
IBAN: BA393380604800353987
ANNEDŽ A
I.2. Address for obtaining tender documents
Contact person: Mario Kljajo
Address: Mile Budaka 106a
Postal code: 88000
Municipality/City: Mostar
Telephone: 036335736
Fax: 036335787
E-mail:mario.kljajo@ephzhb.ba
Internet address: www.ephzhb.ba
(E-15112-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: