Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.01.2021. 15:58

Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila ŠPD-a u toku 2021.godine

Izvor: Akta.ba, 07.01.2021.

ŠPD« UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa

Ul. Radnička bb,77 240 Bosanska Krupa

Tel./Fax. +387 37 476 901 / +387 37 476 923

http://www.ussume.ba

e-mail: javnenabavke@ussume.ba

ID broj: 4263074140004

PDV broj: 263074140004

Porezni broj: 11071044

Raiffeisen bank: 1610 3500 1413 0032          

Unicredit:  3385 3022 6114 4206

 

Broj:  021-50-1/20

Datum: 07.01.2021. god.

 

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Sl.Glasnik BiH“ br. 66/16), pripremljen je

 

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

I – PREDMET NABAVKE

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama su:     

 „Usluge tehničkog pregleda motornih vozila ŠPD-a u toku 2021.godine“, kako slijedi:

 

LOT 1 “Usluge tehničkog pregleda motornih vozila na području Direkcije ŠPD-a i Pogona  gospodarenja u  općini Bos.Krupa“

LOT 2 “Usluge tehničkog pregleda motornih vozila na području općine Sanski Most“

LOT 3 “Usluge tehničkog pregleda motornih vozila na području općine Ključ“

LOT 4 “Usluge tehničkog pregleda motornih vozila na području općine Bihać“

LOT 5 “Usluge tehničkog pregleda motornih vozila na području općine Bosanski Petrovac“

LOT 6 “Usluge tehničkog pregleda motornih vozila na području općine Cazin“

 

UKUPNA PLANIRANA VRIJEDNOST ZA SVE LOTOVE 16.400,00 KM bez PDV-a.

VRIJEDNOST NABAVKE PO LOT-ima:

 

LOT 1  - 3.500,00 KM

LOT 2  - 1.800,00 KM

LOT 3  - 1.000,00 KM

LOT 4  - 2.300,00 KM

LOT 5  - 6.300,00 KM

LOT 6  - 1.500,00 KM

 

Ovim pozivom se pozivate da dostavite ponudu za pružanje usluga  tehničkog pregleda za ŠPD« UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa u trajanju do 31.12.2021.godine, kako slijedi:

 

Ugovorni organ: ŠPD« UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa

Radnička bb, Bosanska Krupa

IDB/JIB: 4263074140004

Telefon: 037-476-901

Faks: 037-476-929

Web.adresa: www.ussume.ba

 

Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Predmet nabavke: Usluge tehničkog pregleda vozila

JRJN:71631200-20  

Tehnička specifikacija: Predmet nabavke: Usluge tehničkog pregleda sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim obavezama i troškovima.

Mjesto pružanja usluga: na prostoru Unsko-sanskog kantona

 

Pravo učešća:

Pravo učešća u postupku nabavke usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama imaju   ponuđači koji su registrovani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka.

Procijenjena ukupna vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

16.400,00 KM (bez PDV)

 

Način dostavljanja ponuda:

Putem pošte, faksa,elektronski (e-mail)

 

Adresa na koju se ponude dostavljaju:

ŠPD« UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa

Radnička bb, Bosanska Krupa

IDB/JIB: 4263074140004

Telefon: 037-476-901

Faks: 037-476-929

e.mail: javnenabavke@ussume.ba

 

Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi do 31.12.2021.godine. Račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom, od jednog ili od više dobavljača.

 

Način i rok plaćanja:  Virmanom 30 dana nakon izvršene usluge.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda:

31.12.2020.godine u 12 sati.

 

Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

* Arnautović Midhad, 037-476-926, javnenabavke@ussume.ba

 

 

 UGOVORNI ORGAN

PREDSJEDNIK UPRAVE

ŠERIF KALJIKOVIĆ, dipl. ing. drvne industrije

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: