Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.01.2021. 10:23

(aukcija) Nabavka usluga fizičke zaštite na blagajnama OEE

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.01.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

799-1-2-3-3-18/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Valentina Bevanda
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-804
Faks (036) 335-848
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

59976,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluga fizičke zaštite na blagajnama OEE

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluga fizičke zaštite na blagajnama OEE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79713000-5 Čuvarske službe


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

59.976,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OJ Opskrba el. energijom – blagajna Poslovnice Mostar, Ulica Bleiburških žrtava bb
OJ Opskrba el. energijom – blagajna Poslovnice Mostar, Zagrebačka b.b
OJ Opskrba el. energijom – blagajna Poslovnice Ljubuški, Tomislava Ivčića
OJ Opskrba el. energijom – blagajna Poslovnice Livno, Gabrijela Jurkića bb
OJ Opskrba el. energijom – Poslovna zgrada OJ OEE Mostar, Zagrebačka 1

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljene fakture ovjerene od strane ugovornog tijela u roku od 30 dana.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče profesionalne sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u smislu čl. 46. Zakona, ponuditelji moraju biti
registrirani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s predmetom nabave.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Što se tiče ekonomske i financijske sposobnosti, sukladno članku 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuditelj ne
ispuni slijedeće minimalne kriterije:
a) da je ponuditelj osiguran kod ovlaštenog osiguravajućeg društva i da posjeduje policu (ugovor, potvrdu
osiguravajuće kuće) o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu naručiocu ili trećim osobama u skladu sa Zakonom o
agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine kao i izmjenama i dopunama istog
(Sl. novine F BiH br. 78/08 i 67/13).

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 25.01.2021. 12:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88000 Mostar, BiH
Datum i vrijeme 25.01.2021. 13:00


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Valentina Bevanda
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-841
Faks (036) 335-843
Elektronička pošta valentina.bevanda@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: