Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.01.2021. 11:24

Nabavka usluga prijevoza učenika za potrebe JU OŠ Skokovi za 2021. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5696-7-2-1-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "SKOKOVI"
IDB/JIB 4263117560002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Anel Tahirović
Adresa SKOKOVI BB
Poštanski broj 77227 Pećigrad (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 547-302
Faks (037) 547-302
Elektronska pošta os.skokovi@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika za potrebe JU OŠ "Skokovi" za 2021.godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika za potrebe JU OŠ "Skokovi" za 2021.godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.01.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU OŠ "Skokovi"
Datum i vrijeme 18.01.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji Talići - Skokovi - Talići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
27

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11084,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

8,5 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Potvrda o kvaliteti i uspješnosti usluga u obavljanju sličnih poslova 20,00 %
2 Potvrda o kvaliteti i uspješnosti usluga u skladu sa svrhom konkretnog predmeta nabavke 70,00 %
3 Cijena 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Skokovi"

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 18.01.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.01.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.01.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji Pajići-Skokovi-Pajići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
8

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4072,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

8,5 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Potvrda o kvaliteti i uspješnosti usluga u obavljanju sličnih poslova 20,00 %
2 Potvrda o kvaliteti i uspješnosti usluga u skladu sa svrhom konkretnog predmeta nabavke 70,00 %
3 Cijena 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Skokovi"

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 18.01.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.01.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.01.2021. 13:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: